Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2166
Title: Федеральні правозастосовні відомства в США
Other Titles: Federal laboratory companies in USA
Authors: Калганова О.А.
Kalganova O.A.
Keywords: органи розслідування,
правозастосовні відомства,
поліцей- ські сили,
підслідність,
підсудність,
кримінальне посягання,
федеральний закон,
законодавство
investigating authorities,
law enforcement agencies,
police force,
investigative jurisdiction,
jurisdiction,
criminal assault,
federal law,
legislation.
Issue Date: 2015
Publisher: Львів
Citation: Калганова О. Федеральні правозастосовні відомства в США / О. Калганова // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право,суспільство : зб. матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф., м. Львів, 15 травня 2015 року / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет міжнародних відносин [та ін.]. – Львів, 2015. – Ч. 1. – С. 225–232.
Abstract: В статті розглядаються питання діяльності федеральних пра- возастосовних відомств в США. Зазначається, що в США немає загальнона- ціонального міністерства з функціями головного штабу поліцейських сил, а також федеральної поліції як такої, тобто центрального відомства, наділеного тради- ційними поліцейськими функціями. Проаналізована діяльність і структура федеральної поліції, що входить до складу більшості федеральних міністерств і відомств. Констатується, що система функціонування поліцейських служб у федеральних правоохоронних органах США побудована на основі принципу галузевої спеціалізації, з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни та множинності історично сформованих різних поліцейських відомств і особли- востей завдань, покладених на традиційні поліцейські служби, що входять до них In article questions of activity of federal law enforcement agencies in the USA are considered. It is noted that in the USA there is no national department with functions of a general staff of police forces, and also federal police as that, that is the central agency allocated with traditional police functions. Activity and structure of federal police which is a part of the majority of the federal departments and agencies is analyzed. It is noted that the system of functioning of police services in federal law enforcement agencies of the USA is constructed on the basis of the principle of branch specialization, taking into account administrative-territorial division of the country and plurality of historically developed various police officers of departments and features of the tasks assigned on the traditional police officers of service entering them.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2166
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1961_IR.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.