Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/2391
Title: Правове регулювання, стандартизація і нормування охорони природного середовища в умовах євроінтеграції України
Other Titles: Legal regulation, standardization and standardization of environmental protection in conditions of European integration of Ukraine
Authors: Цимбалюк А.В., Цимбалюк С.Я.
Tsymbalyuk A.V., Tsymbalyuk S.Ya.
Keywords: правове регулювання,
стандартизація і нормування охорони природного середовища,
Європейська інтеграція,
адаптація екологічного законодавства України до стандартів ЄС.
legal regulation,
standardization and standardization of environmental protection,
European integration,
adaptation of the environmental legislation of Ukraine to the EU standards.
Issue Date: 2016
Publisher: Київ. : Форматт.
Citation: Цимбалюк А. В. Правове регулювання, стандартизація і нормування охорони природного середовища в умовах євроінтеграції України / А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк // Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти : зб. матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 27 січня 2016 року / Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.]. – К. : Форматт, 2016. – С. 184–192.
Abstract: Метою статті є визначення напрямів гармонізації правового регулювання, стандартизації і нормування охорони природного середовища в умовах Європейської інтеграції України. The purpose of the article is to determine the directions of harmonization of legal regulation, standardization and standardization of environmental protection in the conditions of European integration of Ukraine.
Description: 1. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічноїполітики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818- VI. [Електроннийресурс]. - Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17. 2. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі: [монографія] / М.А.Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О.Обіход та ін. за науковою редакцією д.е.н., проф., академіка НААН України М.А.Хвесика.-К.:ДУ 191 «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН У країну 2014р.-340с. 3. Звіт про реалізацію у 2011 році Закону України «Про осноМІ засади(стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (| рамкахвиконання Угоди між Урядом України та ЄС про фінансування програми «Підтримкареалізації Стратегії національної екологічної політики України»), * К. : Міністерствоекології та природних ресурсів України, 2012. - 73 с. 4. Коленов А. Н. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающейсреды, как механизм формирования государственно! экологической политики / А. Н. Коленов // Вестник государственного | муниципального управления : культ.-проев. И образов, журн. - Орел : Изд-ль А, Воробьев, 2014.-№ 1.-С. 108-113. 5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовищі вУкраїні у 2011 році. - К. : Міністерство екології та природних ресурсів України» LAT &К, 2012. - 258 с. 6. Андронов В.А., Майстро С.В. Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах Європейської інтеграції України [Электронный ресурс] / В.А. Андронов. - Режим доступа :http://www.kbuapa.kharkov.ua/|* book/db/2014-2/doc/2/01 .pdf 7. Савченко О.Ф. Стандартизація і нормування охорони природного середовища на промислових підприємствах/О.Ф. Савченко // Економіці промисловості України: Збірник наукових праць / НАН України, Рада ПО вивченню продуктивних сил України.-К., 2001.-269
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2391
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2251_IR.pdf570.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.