Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2461
Title: Деякі проблеми законодавчого забезпечення реалізації права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні
Other Titles: Some problems of legislative ensuring of the right to freedom of movement and free choice of place of residence in Ukraine
Authors: Анісімова М.Ф.
Anisimova M.F.
Keywords: Права і свободи людини,
свобода пересування,
вільний вибір місця проживання,
міжнародні стандарти прав людини,
міжнародні договори,
підзаконні нормативно-правові акти,
прописка,
реєстрація місця проживання,
місце перебування фізичної особи,
повідомний характер реєстрації місця проживання особи,
юридична відповідальність,
Державна міграційна служба.
Human rights and freedoms,
freedom of movement,
free choice of place of residence,
international human rights standards,
international treaties,
residence permit,
registration of residence,
subordinate legal acts,
registration of place of residence,
place of residence of an individual,
informational nature of the registration of the place of residence of the person,
legal liability,
State Migration service.
Issue Date: 2008
Publisher: Вісник Академії митної служби України.
Citation: Анісімова М. Ф. Деякі проблеми законодавчого забезпечення реалізації права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні / М. Ф. Анісімова // Вісник Академії митної служби України. – 2008.– № 1. – С. 139–147.
Abstract: У статті аналізується сучасний стан законодавства України, що забезпечує реалізацію та захист права на свободу пересування й вільний вибір місця проживання, його відповідність вимогам міжнародних стандартів, наводяться приклади чисельних правових колізій українського законодавства, зумовлених тим, що допустимі обмеження прав і свобод людини (на прикладі права на свободу пересування й вільний вибір місця проживання) установлені підзаконними актами, а не законами, як того вимагають міжнародні договори і Конституція України, формулюються пропозиції про внесення змін у чинні нормативно-правові акти, спрямовані на усунення виявлених колізій. The article analyzes the current state of the legislation of Ukraine, which ensures the realization and protection of the right to freedom of movement and free choice of place of residence, its compliance with the requirements of international standards, shows examples of numerous legal conflicts of Ukrainian legislation due to the fact that the permitted limitations of human rights and freedoms (for example the right to freedom of movement and free choice of place of residence) are established by subordinate legal acts, and not by the laws, as required by international treaties and the Constitution of Ukraine, formulates amendments aimed at delimitating detected conflicts in existing legal acts.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2461
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2295_IR.pdf977.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.