Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5357
Title: Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної підготовки правоохоронців до виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді у районах здійснення Операції об’єднаних сил
Other Titles: Combat horting as a means of professional and applied training of law enforcement officers to perform combat missions to combat smuggling in the areas of the Joint Forces Operation
Authors: Грищук В.Л.
Єрьоменко Е.А.
Бухтіяров О.А.
Gryschiuk V.L.
Yeromenko E.A.
Bukhtiyarov O.A.
Keywords: бойовий хортинг
професійно-прикладна підготовка
контрабанда
Операція об’єднаних сил
службово-бойове завдання
митна служба
потенціал
захист України
національна безпека
підготовка співробітників
правоохоронні органи
Донбас
бойові дії
заняття з бойового хортингу
мотивація
методика підготовки
тренувальні методики
громадське формування
захист інтересів
розвідка
прикладні навички
національний вид спорту України
митна справа
combat horting
vocational training
smuggling
Joint Forces Operation
combat mission
Customs Service
potential
protection of Ukraine
national security
Donbass
combat operations
combat horting classes
motivation
training methods
training methods
public formation
protection of interests
intelligence
applied skills
national sport of Ukraine
customs business
Issue Date: 2020
Publisher: Ірпінь.
Citation: Грищук В. Л. Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної підготовки правоохоронців до виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді у районах здійснення операції об’єднаних сил / В. Л. Грищук, Е. А. Єрьоменко, О. А. Бухтіяров // Протидія незаконному переміщенню товарів в районах здійснення Операції об’єднаних сил : тези допов. наук.-практ. семінару, 15 травня 2020 р. м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – С. 59–73.
Abstract: У тезах містяться особливості професійно-прикладної підготовки правоохоронців до виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді у районах здійснення Операції об’єднаних сил, засоби бойового хортингу для підготовки співробітників до протидії незаконному переміщенню товарів у районах здійснення Операції об’єднаних сил на Сході України, теоретико-методичні засади використання потенціалу бойового хортингу для забезпечення національної безпеки України в умовах зовнішньої агресії. Надаються рекомендації щодо впровадження технологій бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду спорту України з метою протистояння ворогу, тренувальні та підготовчі методики для правоохоронців та військовослужбовців. Видання призначене працівникам правоохоронних органів України, громадським діячам, викладачам фізичного виховання і профільних дисциплін закладів вищої освіти, вчителям предмету «Захист України», фізичної культури та керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам закладів загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного спрямування, студентам і курсантам, науковцям з військових наук, співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям.
The abstracts contain the features of professional and applied training of law enforcement officers to perform combat missions to combat smuggling in the areas of the Joint Forces Operation, combat horting tools to prepare employees to combat illegal movement of goods in the areas of the Joint Forces Operation in eastern Ukraine, theoretical and methodological principles of using the potential of combat horting to ensure the national security of Ukraine in conditions of external aggression. Recommendations on the introduction of combat horting technologies as a national professional and applied sport of Ukraine in order to confront the enemy, training and preparatory techniques for law enforcement and military personnel are provided. The publication is intended for law enforcement officers of Ukraine, public figures, teachers of physical education and specialized disciplines of higher education institutions, teachers of "Defense of Ukraine", physical culture and heads of sports sections and clubs, coaches-teachers of general secondary, vocational, extracurricular education, children's and youth sports schools, clubs of physical culture and health, military sports and national-patriotic orientation, students and cadets, scientists in military sciences, law enforcement officers and servicemen.
Description: 1. Бойко В., Малинський І., Єрьоменко Е., Діхтяренко З. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів. Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 104–112. 2. Бухтіярова І. Г., Бухтіяров О. А. Проблеми українського законодавства щодо правового регулювання Організації Об’єднаних Сил. Правовий журнал «Legea si Viata», 2019. С 42–47. 3. Грищук В. Л. Спеціальний податково-правовий статус митних органів як суб’єктів контролю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 22. Ч. 2. Т. 2. С. 179–182. 4. Єрьоменко В. Е. Методичні рекомендації щодо профілактики стоматологічних захворювань у школярів, які займаються хортингом. Фізичне виховання в рідній школі : наук.-метод. журнал. Вип. 2 (115). К. : Педагогічна преса, 2018. С. 36–41. 5. Єрьоменко Вероніка. Профілактика основних стоматологічних захворювань у хортингістів дитячо-юнацького віку. Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 38–47. 6. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 10 (118) 19. С. 49–56. 7. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10 (80) 16. С. 38–44. 8. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 11 (119) 19. – С. 71–79. 9. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи «Хортинг» для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальне видання. К. : Паливода А. В., 2012. 268 с. 10. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб.. К. : Паливода А. В., 2020. 280 с. 11. Єрьоменко Е. А. Потенційні можливості хортингу як засобу формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді. Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 139–146. 12. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. К., 2009. 227 с. 13. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : монографія. К. : Паливода А. В., 2019. 608 с. 14. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб.. К. : Паливода А. В., 2014. 1064 с. 15. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. К. : Паливода А. В., 2010. 108 с. 16. Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб.. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 654 с. 17. Оржеховська В. М. , Федорченко Т. Є. , Єрьоменко Е. А. , Діхтяренко З. М. , Мельник О. В. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу. Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 17–34. 18. Петрочко Ж. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб.. К. : Паливода А. В., 2016. 544 с. 19. Тимчик М. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів. «Фізичне виховання в рідній школі». К. : Педагогічна преса, 2014. № 1 С. 38–41. 20. Чмелюк В. В. Система суб’єктів державного захисту економічних інтересів держави. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), 2018. Вип. 1–2. С. 122–128. 21. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Fedorchenko, Tetiana. «Combat horting» as a means of forming a successful personality in terms of ideological and ideological confrontation (on the example of pupils, students, cadets) (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978 – 83 – 66567 – 04 – 7; pp. 286, illus., tabs., bibls. (pp. 232–239). 22. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Pustoliakova, Larysa. Combat horting: prevention of injuries and harm to life and health of pupils, students, cadets during training (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978 – 83 – 66567 – 04 – 7; pp. 286, illus., tabs., bibls. (pp. 240–246). 23. Griban, G., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., Lytvynenko, A., Lyhun, N., Okhrimenko, I., Prontenko, K. (2019). Dynamics of psycho – emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:113, Período: Diciembre, 2019. (Web of Science). 24. Prontenko, K., Griban, G., Okhrimenko, I., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Bulgakov, O., Bloshchynskyi, I., Dzenzeliuk, D. (2019). Academic performance and mental capacity of cadets engaged in sports during studies. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.: 23, Período: Octubre, 2019. Мексика. (Web of Science). 25. Zhamardiy, V., Griban, G., Shkola, O., Fomenko, O., Khrystenko, D., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Lytvynenko, A., Terentieva, N., Otravenko, O., Samokish, I., Husarevych, O., & Bloshchynskyi, I. (2020). Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(5), 27–34. (Web of Science).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5357
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4850_IR.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.