Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5475
Title: Бойовий хортинг у системі підготовки співробітників правоохоронних органів до протидії незаконному переміщенню товарів у районах здійснення Операції об’єднаних сил
Other Titles: Combat horting in the system of training law enforcement officers to counter the illegal movement of goods in the areas of the Joint Forces Operation
Authors: Чмелюк В.В.
Єрьоменко Е.А.
Біла В.Р.
Бондарчук В.В.
Бобік С.П.
Chmeliuk V.V.
Yeromenko E.A.
Bila V.R.
Bondarchuk V.V.
Bobik S.P.
Keywords: бойовий хортинг
правоохоронні органи
система підготовки
Операція об’єднаних сил
контрабанда
цінності здорового життя
фізична вправа
хортинг
організм людини
учнівська молодь
студенти
виховання
вольові якості
здібності
школярі
педагогічні умови
ціннісне ставлення до здоров’я
педагогічна система
combat horting
law enforcement
training system
Joint Forces Operation
smuggling
healthy living value
physical exercises
Horting
human organism
schoolchildren
students
education
strong-willed quality
capabilities
schoolboys
pedagogical conditions
value attitude to health
pedagogical system
Issue Date: 2020
Publisher: Київ.
Citation: Бойовий хортинг у системі підготовки співробітників правоохоронних органів до протидії незаконному переміщенню товарів у районах здійснення операції об’єднаних сил / В. В. Чмелюк, Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла, В. В. Бондарчук, С. П. Бобік // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С.513–527.
Abstract: Метою дослідження є визначення особливостей бойового хортингу як засобу підготовки співробітників правоохоронних органів до протидії незаконному переміщенню товарів у районах здійснення Операції об’єднаних сил та наукове обґрунтування засобів позитивного впливу бойового хортингу, що сприяють формуванню професійних якостей правоохоронців щодо протидії контрабанді, належного виконання службово-бойових завдань, виховання цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді, підвищенню рівня здоров’я старшокласників і студентів за методикою виду спорту хортинг. Викладено матеріал щодо концепції та підходів до класифікації фізичних вправ і професійно-прикладних методик бойового хортингу для працівників правоохоронних органів України. Проведено теоретичний аналіз проблеми формування професійних якостей військовослужбовців та правоохоронців; умови застосування професійно-прикладних, загальнорозвивальних і спеціальних фізичних вправ бойового хортингу для підвищення ефективності роботи систем організму. Дослідно-експериментальним шляхом перевірено ефективність упровадженої педагогічної системи формування професійних якостей правоохоронців щодо протидії контрабанді, ціннісного ставлення до здоров’я в курсантів і студентів. Подано результати дослідження формування професійних якостей правоохоронців щодо протидії контрабанді, цінностей служіння Україні, здорового життя та ефективності організаційних форм службової дисципліни у процесі занять бойовим хортингом.
The purpose of the study is to determine the features of combat horting as a means of training law enforcement officers to combat illegal movement of goods in areas of the Joint Forces Operation and scientific substantiation of means of positive influence of combat horting, which contribute to the formation of professional qualities of law enforcement tasks, education of values of a healthy life of pupils and students, increase of level of health of senior pupils and students by a technique of a sport horting. The material on the concept and approaches to the classification of physical exercises and professionally applied methods of combat horting for law enforcement officers of Ukraine is presented. Theoretical analysis of the problem of formation of professional qualities of servicemen and militiamen is carried out; conditions of application of professionally-applied, general developmental and special physical exercises of combat horting for increase of efficiency of work of systems of an organism. The effectiveness of the implemented pedagogical system of forming the professional qualities of law enforcement officers in combating smuggling, values of health in cadets and students has been tested experimentally. The results of the research of formation of professional qualities of militiamen concerning counteraction to smuggling, values of service to Ukraine, a healthy life and efficiency of organizational forms of service discipline in the course of employment by combat horting are presented.
Description: 1. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 104–112. 2. Бухтіяров О. А. Проблеми українського законодавства щодо правового регулювання Організації Об’єднаних Сил / О. А. Бухтіяров // Правовий журнал «Legea si Viata», 2019. С 42–47. 3. Грищук В. Л. Спеціальний податково-правовий статус митних органів як суб’єктів контролю / В. Л. Грищук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 22. Ч. 2. Т. 2. С. 179–182. 4. Єрьоменко Вероніка. Профілактика основних стоматологічних захворювань у хортингістів дитячо-юнацького віку / Вероніка Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 38–47. 5. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 10 (118) 19. С. 49–56. 6. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10 (80) 16. С. 38–44. 7. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 11 (119) 19. С. 71–79. 8. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальне видання / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2012. 268 с. 9. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2020. 280 с. 10. Єрьоменко Е. А. Потенційні можливості хортингу як засобу формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 139–146. 11. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник / Е. А. Єрьоменко. К., 2009. 227 с. 12. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2019. 608 с. 13. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2014. 1064 с. 14. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2010. 108 с. 15. Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 654 с. 16. Оржеховська В. М. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, О. В. Мельник // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 17–34. 17. Петрочко Ж. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / К. : Паливода А. В., 2016. 544 с. 18. Тимчик М. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів / Фізичне виховання в рідній школі. 2014. № 1. К. : Педагогічна преса. С. 38–41. 19. Чмелюк В. В. Система суб’єктів державного захисту економічних інтересів держави / В. В. Чмелюк // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), 2018. Вип. 1–2. С. 122–128. 20. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Fedorchenko, Tetiana. «Combat horting» as a means of forming a successful personality in terms of ideological and ideological confrontation (on the example of pupils, students, cadets) (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978–83–66567–04–7; pp. 286, illus., tabs., bibls. (pp. 232–239). 21. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Pustoliakova, Larysa. Combat horting: prevention of injuries and harm to life and health of pupils, students, cadets during training (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978–83–66567–04–7; pp. 286, illus., tabs., bibls. (pp. 240–246). 22. Griban, G., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., Lytvynenko, A., Lyhun, N., Okhrimenko, I., Prontenko, K. (2019). Dynamics of psycho-emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:113, Período: Diciembre, 2019. (Web of Science). 23. Prontenko, K., Griban, G., Okhrimenko, I., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Bulgakov, O., Bloshchynskyi, I., Dzenzeliuk, D. (2019). Academic performance and mental capacity of cadets engaged in sports during studies. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.: 23, Período: Octubre, 2019. Мексика. (Web of Science). 24. Zhamardiy, V., Griban, G., Shkola, O., Fomenko, O., Khrystenko, D., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Lytvynenko, A., Terentieva, N., Otravenko, O., Samokish, I., Husarevych, O., & Bloshchynskyi, I. (2020). Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9 (5), 27–34. (Web of Science).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5475
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4919_IR.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.