Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5476
Title: Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної, функціональної підготовки студентів, курсантів і слухачів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів
Other Titles: Combat horting as a means of professionally applied, functional training of students, cadets and students of specialized higher education institutions and law enforcement officers
Authors: Грищук В.Л.
Єрьоменко Е.А.
Gryschuk V.L.
Yeromenko E.A.
Keywords: бойовий хортинг
правоохоронні органи
система підготовки
контрабанда
цінності здорового життя
фізична вправа
хортинг
організм людини
учнівська молодь
студенти
виховання
вольові якості
здібності
школярі
педагогічні умови
ціннісне ставлення до здоров’я
педагогічна система
combat horting
law enforcement
training system
smuggling
healthy living value
physical exercises
Horting
human organism
schoolchildren
students
education
strong-willed quality
capabilities
schoolboys
pedagogical conditions
value attitude to health
pedagogical system
Issue Date: 2020
Publisher: Київ.
Citation: Грищук В. Л. Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної, функціональної підготовки студентів, курсантів і слухачів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів / В. Л. Грищук, Е. А. Єрьоменко // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С.537–544.
Abstract: Метою дослідження є визначення особливостей бойового хортингу як засобу професійно-прикладної, функціональної підготовки студентів, курсантів і слухачів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів та наукове обґрунтування засобів позитивного впливу бойового хортингу, що сприяють формуванню професійних якостей правоохоронців щодо належного виконання службово-бойових завдань, виховання цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді, підвищенню рівня здоров’я старшокласників і студентів за методикою виду спорту хортинг. Викладено матеріал щодо концепції та підходів до класифікації фізичних вправ і професійно-прикладних методик бойового хортингу для працівників правоохоронних органів України. Проведено теоретичний аналіз проблеми формування професійних якостей військовослужбовців та правоохоронців; умови застосування професійно-прикладних, загальнорозвивальних і спеціальних фізичних вправ бойового хортингу для підвищення ефективності роботи систем організму. Дослідно-експериментальним шляхом перевірено ефективність упровадженої педагогічної системи формування професійних якостей правоохоронців щодо ефективного виконання службових завдань, ціннісного ставлення до здоров’я у курсантів і студентів. Подано результати дослідження формування професійних якостей правоохоронців, цінностей служіння Україні, здорового життя та ефективності організаційних форм службової дисципліни у процесі занять бойовим хортингом.
The purpose of the study is to determine the features of combat horting as a means of professional and applied, functional training of students, cadets and students of specialized higher education institutions and law enforcement officers and scientific substantiation of the positive impact of combat horting, which contribute to the formation of professional qualities, education of values of a healthy life of pupils and students, increase of level of health of senior pupils and students by a technique of a kind of sport horting. The material on the concept and approaches to the classification of physical exercises and professionally applied methods of combat horting for law enforcement officers of Ukraine is presented. Theoretical analysis of the problem of formation of professional qualities of servicemen and militiamen is carried out; conditions of application of professionally-applied, general developmental and special physical exercises of combat horting for increase of efficiency of work of systems of an organism. The effectiveness of the introduced pedagogical system of formation of professional qualities of militiamen concerning effective performance of official tasks, value attitude to health at cadets and students is checked by an experimental way. The results of the study of the formation of professional qualities of law enforcement officers, the values of service to Ukraine, healthy living and the effectiveness of organizational forms of service discipline in the process of combat horting are presented.
Description: 1. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 104–112. 2. Єрьоменко Вероніка. Профілактика основних стоматологічних захворювань у хортингістів дитячо-юнацького віку / Вероніка Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 38–47. 3. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 10 (118) 19. С. 49–56. 4. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10 (80) 16. С. 38–44. 5. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 11 (119) 19. С. 71–79. 6. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальне видання / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2012. 268 с. 7. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2020. 280 с. 8. Єрьоменко Е. А. Потенційні можливості хортингу як засобу формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 139–146. 9. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник / Е. А. Єрьоменко. К., 2009. 227 с. 10. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2019. 608 с. 11. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2014. 1064 с. 12. Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 654 с. 13. Коломоєць. Г. Виховання патріотизму в старших підлітків засобами хортингу – національного виду спорту України / Галина Коломоєць, Андрій Ребрина // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. Вип. 3. С. 38–43. 14. Оржеховська В. М. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, О. В. Мельник // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 17–34. 15. Петрочко Ж. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / К. : Паливода А. В., 2016. 544 с. 16. Тимчик М. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів / Фізичне виховання в рідній школі. 2014. № 1. К. : Педагогічна преса. С. 38–41.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5476
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4920_IR.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.