Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5486
Title: Військово-прикладний і бойовий хортинг у системі професійної підготовки допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців
Other Titles: Military-applied and combat horting in the system of professional training of pre-conscription youth, servicemen and militiamen
Authors: Єрьоменко Е.А.
Полторацький С.С.
Yeromenko E.A.
Poltoratskyi S.S.
Keywords: бойовий хортинг
правоохоронні органи
військово-прикладний хортинг
військовослужбовці
допризовна молодь
система підготовки
Операція об’єднаних сил
контрабанда
цінності здорового життя
фізична вправа
хортинг
організм людини
учнівська молодь
студенти
виховання
вольові якості
здібності
школярі
педагогічні умови
ціннісне ставлення до здоров’я
педагогічна система
combat horting
law enforcement
military-applied horting
servicemen
pre-conscription youth
training system
Joint Forces Operation
smuggling
healthy living value
physical exercises
Horting
human organism
schoolchildren
students
education
strong-willed quality
capabilities
schoolboys
pedagogical conditions
value attitude to health
pedagogical system
Issue Date: 2020
Publisher: Київ.
Citation: Єрьоменко Е. А. Військово-прикладний і бойовий хортинг у системі професійної підготовки допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців / Е. А. Єрьоменко, С. С. Полторацький // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С.527–533.
Abstract: Метою дослідження є визначення особливостей бойового хортингу та методик військово-прикладного хортингу як засобу професійно-прикладної, функціональної підготовки у системі професійної підготовки допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців та наукове обґрунтування засобів позитивного впливу бойового хортингу, що сприяють формуванню професійних якостей допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців щодо належного виконання службово-бойових завдань, виховання цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді, підвищенню рівня здоров’я старшокласників і студентів за методикою виду спорту хортинг. Викладено матеріал щодо концепції та підходів до класифікації фізичних вправ і професійно-прикладних методик бойового хортингу для допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців, працівників правоохоронних органів України. Проведено теоретичний аналіз проблеми формування професійних якостей військовослужбовців та правоохоронців; умови застосування професійно-прикладних, загальнорозвивальних і спеціальних фізичних вправ бойового хортингу для підвищення ефективності роботи систем організму. Дослідно-експериментальним шляхом перевірено ефективність упровадженої педагогічної системи формування професійних якостей допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців щодо ефективного виконання службових завдань, ціннісного ставлення до здоров’я у курсантів і студентів. Подано результати дослідження формування професійних якостей правоохоронців, цінностей служіння Україні, здорового життя та ефективності організаційних форм службової дисципліни у процесі занять бойовим хортингом, а також у системі професійної підготовки допризовної молоді, військовослужбовців та правоохоронців.
The purpose of the study is to determine the features of combat horting and methods of military-applied horting as a means of professional-applied, functional training in the system of vocational training of pre-conscription youth, servicemen and law enforcement officers and scientific substantiation of means of positive influence of combat horting. law enforcement officers on the proper performance of combat missions, education of values of healthy life of pupils and students, improving the health of high school and university students by the method of sport horting. The material on the concept and approaches to the classification of physical exercises and professional-applied methods of combat horting for pre-conscription youth, servicemen and law enforcement officers, law enforcement officers of Ukraine is presented. Theoretical analysis of the problem of formation of professional qualities of servicemen and militiamen is carried out; conditions of application of professionally-applied, general developmental and special physical exercises of combat horting for increase of efficiency of work of systems of an organism. The effectiveness of the introduced pedagogical system of formation of professional qualities of pre-conscription youth, servicemen and militiamen concerning effective performance of official tasks, value attitude to health at cadets and students is experimentally checked. The results of the research of formation of professional qualities of militiamen, values of service to Ukraine, healthy life and efficiency of organizational forms of service discipline in the process of combat horting, as well as in the system of professional training of pre-conscription youth, servicemen and militiamen are presented.
Description: 1. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 104–112. 2. Єрьоменко Вероніка. Профілактика основних стоматологічних захворювань у хортингістів дитячо-юнацького віку / Вероніка Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 38–47. 3. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 10 (118) 19. С. 49–56. 4. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10 (80) 16. С. 38–44. 5. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 11 (119) 19. С. 71–79. 6. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальне видання / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2012. 268 с. 7. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2020. 280 с. 8. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник / Е. А. Єрьоменко. К., 2009. 227 с. 9. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2019. 608 с. 10. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2014. 1064 с. 11. Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 654 с. 12. Коломоєць. Г. Виховання патріотизму в старших підлітків засобами хортингу – національного виду спорту України / Галина Коломоєць, Андрій Ребрина // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. Вип. 3. С. 38–43. 13. Оржеховська В. М. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, О. В. Мельник // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 17–34. 14. Тимчик М. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів / Фізичне виховання в рідній школі. 2014. № 1. К. : Педагогічна преса. С. 38–41.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5486
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4930_IR.pdf236.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.