Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5491
Title: Хортинг. Робоча програма та методичні плани навчально-тренувальної роботи для громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та спортивних клубів, груп різних форм власності
Other Titles: Horting. Work program and methodical plans of educational and training work for public organizations of physical culture and sports direction and sports clubs, groups of various forms of ownership
Authors: Єрьоменко Е.А.
Yeromenko E.A.
Keywords: хортинг
робоча програма
методичні плани
школа
заклад середньої освіти
методика викладання
система підготовки
учні школи
навчання
школярі
цінності здорового життя
фізична вправа
організм людини
учнівська молодь
виховання
вольові якості
здібності
педагогічні умови
ціннісне ставлення до здоров’я
педагогічна система
освіта
спорт
horting
work program
methodical plans
school
secondary education
teaching methods
training system
school students
education
schoolchildren
values of healthy living
exercise
human body
student youth
education
volitional qualities
abilities
pedagogical conditions
values of health
pedagogical system
education
sports
Issue Date: 2011
Publisher: К. : ВГО «Українська Федерація Хортингу».
Citation: Єрьоменко Е. А. Хортинг. Робоча програма та методичні плани навчально-тренувальної роботи для громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та спортивних клубів, груп різних форм власності / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во України у справах сім’ї молоді та спорту, Українська федерація хортингу. – К. : ВГО «Українська Федерація Хортингу», 2011. – 40 с.
Abstract: Дана робоча програма та методичні плани навчально-тренувальної роботи з хортингу містить теоретико-методичні і практичні засади тренувальної діяльності з національного виду спорту України хортингу, формування цінностей здорового життя дітей та молоді засобами хортингу, значення оздоровчих занять хортингом, як складової здорового способу життя людини. Надаються рекомендації щодо впровадження здоров'язберігальних технологій, проведення тренувальних занять з хортингу, визначення навантажень, контролю під час тренувань, відновлення після занять, впровадження хортингу як національного виду спорту України у навчально-виховний процес з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни». У виданні надані рекомендації щодо планування занять, опис оздоровчих та загальнорозвивальних вправ, ігор, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні поради щодо виховної роботи з учнями на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Програма та методичні плани адресовані вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.
This work program and methodical plans of educational work on horting contains theoretical, methodical and practical principles of training activity on the national sport of Ukraine horting, formation of values of healthy life of children and youth by means of horting, value of health-improving occupations by horting as a component of a healthy way of life. Recommendations are provided for the introduction of health technologies, conducting horting training sessions, determining loads, control during training, recovery after training, introduction of horting as a national sport of Ukraine in the educational process in the subjects «Physical Culture» and «Defense of the Fatherland». The publication provides recommendations for lesson planning, description of health and general development exercises, games, elements of basic techniques, tactical training, as well as methodological advice on educational work with students based on sports, cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The program and methodical plans are addressed to teachers of physical culture and teachers of physical education, heads of sports sections and circles, coaches-teachers of secondary, vocational, out-of-school educational institutions, children's and youth sports schools, clubs of physical culture and health, military sports and national patriots. directly.
Description: 1. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. К. : Либідь, 2008. 848 с. 2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : наук. вид. / І. Д. Бех. К. : Либідь, 2003. 280 с. 3. Бірюков А. А. Лікувальний масаж. Київ, 1995. 4. Дахновський В. С., Лещенко С. С. Підготовка борців високого класу. К. «Здоров'я», 1989. 5. Єрьоменко Е. А. Відкрита заява Едуарда Єрьоменка про заснування хортингу – національного виду спорту України 17 липня 2008 року / Е. А. Єрьоменко // Мін-во України у справах сім’ї, молоді та спорту. Київ : Тренерська рада, 2008. С. 7. 6. Єрьоменко Е. А. Декларація хортингу у світі / Е. А. Єрьоменко // Колегія Мін-ва України у спр. сім, мол. та сп. : Київ, 2008. 12 с. 7. Єрьоменко Е. А. Міжнародні правила змагань з хортингу / Е. А. Єрьоменко. Київ : МГО «Міжнародна Федерація Хортингу», 2009. 85 с. 8. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. Варіативний модуль «Хортинг» / Е. А. Єрьоменко. К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2011. 20 с. 9. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9, 10–11 класи. Варіативний модуль «Хортинг» / Е. А. Єрьоменко. К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2011. 31 с. 10. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи. Варіативний модуль «Хортинг» / Е. А. Єрьоменко. К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2011. 15 с. 11. Єрьоменко Е. А. Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу: методичний посібник. – К. : Паливода А. В., 2009. 87 с. 12. Єрьоменко Е. А. Робоча програма навчально-тренувальних занять з хортингу / Е. А. Єрьоменко. – К. : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, 2009. 49 с. 13. Єрьоменко Е. А. Робоча програма фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу / Е. А. Єрьоменко. – К. : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, 2009. 23 с. 14. Єрьоменко Е. А. Робоча програма фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу для дітей / Е. А. Єрьоменко. – К. : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, 2009. 32 с. 15. Єрьоменко Е. А. Статут Всеукраїнської громадської організації «Українська Федерація хортингу» / Е. А. Єрьоменко // зареєстр. Мін-вом юстиції України 25 березня 2009 р., Київ. 2009. 25 с. 16. Єрьоменко Е. А. Статут Міжнародної громадської організації «Міжнародна Федерація Хортингу» / Е. А. Єрьоменко // зареєстр. Мін-вом юстиції України 06 липня 2009 р., Київ. 2009. 25 с. 17. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. – К. : Паливода А. В., 2009. 227 с. 18. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2010. 108 с. 19. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. 20. Міжнародна спортивна програма хортингу, затверджена Міжнародним Комітетом МГО «Всесвітня Федерація Хортингу», 2009 р. 21. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту: Т1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич. К., 2008. 392 с. 22. Платонов В. Н. Загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Київ, «Олімпійська література», 1997. 23. Платонов В. Н., Булатова М. М. Спортсмен у різних клімато-географічних умовах. Київ, 1996. 24. Платонов В. Н., Булатова М. М. Фізична підготовка спортсмена. Київ. «Олімпійська література», 1995. 25. ПОЛОЖЕННЯ про суддівську колегію Української Федерації Хортингу, затверджене Рішення Президії ВГО «УФХ» № 11 від 17 квітня 2009 р. 26. Спортивна медицина, лікувальна фізична культура і масаж. / Під редакцією С. Н. Попова – Москва.: Фізкультура і спорт, 1985. 286 с. 27. Уілмор Дж. Х., Костіл Д. Л. Фізіологія спорту й рухової активності. Київ,1997.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5491
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4935_IR.pdf852.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.