Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5493
Title: Бойовий хортинг у системі початкової школи закладів загальної середньої освіти
Other Titles: Combat horting in the system of primary school of general secondary education institutions
Authors: Гречана Л.О.
Єрьоменко Е.А.
Солодько С.М.
Grechana L.O.
Yeromenko E.A.
Solodko S.M.
Keywords: бойовий хортинг
молодша школа
заклад середньої освіти
методика викладання
система підготовки
учні школи
навчання
школярі
цінності здорового життя
фізична вправа
організм людини
учнівська молодь
виховання
вольові якості
здібності
педагогічні умови
ціннісне ставлення до здоров’я
педагогічна система
освіта
спорт
combat horting
primary school
secondary education
teaching methods
training system
school students
education
schoolchildren
values of healthy living
exercise
human body
student youth
education
volitional qualities
abilities
pedagogical conditions
values of health
pedagogical system
education
sports
Issue Date: 2020
Publisher: Київ.
Citation: Гречана Л. О. Бойовий хортинг у системі початкової школи закладів загальної середньої освіти / Л. О. Гречана, Е. А. Єрьоменко, С. М. Солодько // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіт», [та ін.]. – Київ, 2020. – С.554–563.
Abstract: У даній тезі опубліковані дослідження щодо визначення особливостей бойового хортингу як засобу виховання учнів молодших класів закладів загальної середньої освіти та наукове обґрунтування засобів позитивного впливу бойового хортингу, що сприяють формуванню у школярів цінностей здорового способу життя, всебічному вихованню учнівської молоді, підвищенню рівня здоров’я учнів за методикою виду спорту бойового хортингу. Викладено матеріал щодо концепції та підходів до класифікації фізичних вправ і методик бойового хортингу для школярів усіх вікових груп. Проведено теоретичний аналіз проблеми виховання фізичних якостей, умови застосування оздоровчих, прикладних, загальнорозвивальних і спеціальних фізичних вправ бойового хортингу для підвищення ефективності роботи систем організму. Дослідно-експериментальним шляхом перевірено ефективність упровадженої педагогічної системи виховання школярів засобами бойового хортингу, ціннісного ставлення до здоров’я та уникнення шкідливих звичок. Подано результати дослідження формування цінностей патріотизму школярів Україні, здорового життя та ефективності організаційних форм учнівської дисципліни у процесі занять бойовим хортингом в умовах навчально-виховного процесу закладів загальної середньої освіти.
This thesis publishes research to determine the features of combat horting as a means of educating students of junior classes of general secondary education and scientific substantiation of the positive impact of combat horting, which contribute to the formation of healthy lifestyle values in students, comprehensive education of students, improving student health. sport of combat horting. The material on the concept and approaches to the classification of physical exercises and methods of combat horting for students of all ages is presented. Theoretical analysis of the problem of education of physical qualities, conditions of application of health-improving, applied, general developmental and special physical exercises of combat horting for increase of efficiency of work of systems of an organism is carried out. The effectiveness of the implemented pedagogical system of educating schoolchildren by means of combat horting, values of health and avoidance of bad habits has been tested experimentally. The results of the study of the formation of the values of patriotism of schoolchildren in Ukraine, healthy living and the effectiveness of organizational forms of student discipline in the process of combat horting in the educational process of general secondary education are presented.
Description: 1. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 104–112. 2. Єрьоменко Вероніка. Профілактика основних стоматологічних захворювань у хортингістів дитячо-юнацького віку / Вероніка Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 38–47. 3. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 10 (118) 19. С. 49–56. 4. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10 (80) 16. С. 38–44. 5. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 11 (119) 19. С. 71–79. 6. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальне видання / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2012. 268 с. 7. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2020. 280 с. 8. Єрьоменко Е. А. Потенційні можливості хортингу як засобу формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 139–146. 9. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник / Е. А. Єрьоменко. К., 2009. 227 с. 10. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2019. 608 с. 11. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2014. 1064 с. 12. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2010. 108 с. 13. Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 654 с. 14. Оржеховська В. М. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, О. В. Мельник // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. Вип. 5. С. 17–34. 15. Петрочко Ж. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / К. : Паливода А. В., 2016. 544 с. 16. Тимчик М. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів / Фізичне виховання в рідній школі. 2014. № 1. К. : Педагогічна преса. С. 38–41. 17. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Fedorchenko, Tetiana. «Combat horting» as a means of forming a successful personality in terms of ideological and ideological confrontation (on the example of pupils, students, cadets) (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978–83–66567–04–7; pp. 286, illus., tabs., bibls. (pp. 232–239). 18. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Pustoliakova, Larysa. Combat horting: prevention of injuries and harm to life and health of pupils, students, cadets during training (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978–83–66567–04–7; pp. 286, illus., tabs., bibls. (pp. 240–246). 19. Griban, G., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., Lytvynenko, A., Lyhun, N., Okhrimenko, I., Prontenko, K. (2019). Dynamics of psycho-emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:113, Período: Diciembre, 2019. (Web of Science). 20. Prontenko, K., Griban, G., Okhrimenko, I., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Bulgakov, O., Bloshchynskyi, I., Dzenzeliuk, D. (2019). Academic performance and mental capacity of cadets engaged in sports during studies. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.: 23, Período: Octubre, 2019. Мексика. (Web of Science). 21. Zhamardiy, V., Griban, G., Shkola, O., Fomenko, O., Khrystenko, D., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Lytvynenko, A., Terentieva, N., Otravenko, O., Samokish, I., Husarevych, O., & Bloshchynskyi, I. (2020). Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9 (5), 27–34. (Web of Science).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5493
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4937_IR.pdf818.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.