Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5562
Title: Виконання рішень суду про відшкодування податку на додану вартість в Україні
Other Titles: Implementation of decreets about the compensation of tax value-added in Ukraine
Authors: Касьяненко Л.М
Атаманчук Н.І.
Каsianenko L.M.
Atamanchuk N.I.
Keywords: податок на додану вартість
відшкодування податку на додану вартість
рішення суду
адміністративне судочинство
органи Державної фіскальної служби України
Державна казначейська служба України
tax value-added
compensation of tax value-added
decreet
administrative rule-making
organs of Government fiscal service of Ukraine
Government treasury service of Ukraine
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: Асоціація фінансового права України.
Citation: Касьяненко Л. Виконання рішень суду про відшкодування податку на додану вартість в Україні / Л. Касьяненко, Н. Атаманчук // Вороновські читання (Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування) : зб. статей, доповідей та тез учасників міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2019 р., м. Ірпінь / Асоціація фінансового права України, Нац. академія правових наук України, Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – С. 113–121.
Abstract: Проаналізовано стан та чинники, що впливають на виконання рішень суду про відшкодування податку на додану вартість. Наведені приклади неоднозначності судової практики з питань відшкодування податку на додану вартість. Висловлено авторське бачення щодо покращення забезпечення виконання рішень суду у цій сфері з урахуванням досвіду окремих європейських держав.
Is analysed the state and factors that influence on implementation of decreets about the compensation of tax value-added. Examples of ambiguousness of judicial practice are made on questions the compensation of tax value-added. Authorial vision is expounded in relation to the improvement of providing of implementation of decreets in the field of it taking into account experience of the separate European states.
Description: 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254к/96-вр (дата звернення: 10.09.2019). 2. Степашко О. І. Рішення адміністративного суду у податкових спорах: поняття, зміст, види. Наше право. 2013. № 13. C. 48-53. 3. Мороз Ю. Гарантування виконання рішень суду про відшкодування податку на додану вартість в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. №2. С. 33-40. 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. : Закон України від 17.07.97 р. № 475/97-ВР. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення: 10.09.2019). 5. Справа «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Заява № 40450/04): Рішення Європейського суду з прав людини від 15 жовтня 2009 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_479. (дата звернення: 10.09.2019). 6. Резолюція 1787 (2011) «Виконання рішень Європейського Суду з прав людини». URL.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/docs/1188_rez_1787.htm. (дата звернення: 10.09.2019). 7. Інформація щодо оскаржень рішень станом на 01.08.2019 р. Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України. URL.: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/vregulyuvannya-podatkovih/informatsiya-schodo-oskarjen-rishen/388810.html (дата звернення: 10.09.2019). 8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення: 10.09.2019). 9. Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість: постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 26. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/26-2017-п. (дата звернення: 10.09.2019). 10. Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників: постанова Кабінету міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-п. (дата звернення: 10.09.2019). 11. Проблемні питання застосування законодавства у справах за участю органів державної податкової служби: інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 20.07.2010 р. № 1112/11/13-10. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1112760-10. (дата звернення: 10.09.2019). 12. Справа «Інтерсплав проти України» (Заява № 803/02): Рішення Європейського суду з прав людини від 9 січня 2007 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_194 (дата звернення: 10.09.2019). 13. Справа «Булвес» АД проти Болгарії» (Заява № 3991/03): Рішення Європейського суду з прав людини від 22.01.2009 року. URL.: http://www.krapka.org.ua/рішення-євросуду-булвес-ад-проти-болг/(дата звернення: 10.09.2019). 14. Справа «Бізнес Супорт Центр проти Болгарії» (Заява № 6689/03): Рішення Європейського суду з прав людини від 18 березня 2010 року. URL.: https://taxlink.ua/ua/court/sprava-biznes-sypport-centr-proti-bolgarii/.(дата звернення: 10.09.2019). 15. Справа «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України» (Заява № 70297/01): Рішення Європейського суду з прав людини від 18.10.2005 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_444(дата звернення: 10.09.2019). 16. Цвіркун Ю. І. Про удосконалення виконання судових рішень центральною виборчою комісією України. Адміністративне право і процес. 2016. № 4 (18). С. 92-100, с. 93. 17. Бисага Ю. Ю. Юридична відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка К., 2011. 20 с., с. 7. 18. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України: [автор-упорядник В.П. Тимощук]. Київ, 2003. 496 с. 19. Сборник законодательных актов отдельных государств по административной юстиции. Алматы, 2012. 800 с. 20. О судопроизводстве в административных судах : Закон Польши от 30.08.2002. Законодательный вестник. 2002. №9. Ст. 1270.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5562
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4978_IR.pdf415.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.