Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5665
Title: Бойовий хортинг та значення патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів молодшого шкільного віку
Other Titles: Combat horting and the importance of patriotic values in the process of educating athletes of primary school age
Authors: Діхтяренко З.М.
Єрьоменко Е.А.
Dikhtiarenko Z.M.
Yeromenko E.A.
Keywords: бойовий хортинг
виховання патріотизму
патріотичні цінності
любов до Батьківщини
повага до захисників
державна символіка
совість
людяність
почуття власної гідності
презентація свята
державна політика
combat horting
education of patriotism
patriotic values
love to the Motherland
respect for defenders
state symbols
conscience
humanity
dignity
state policy
presentation of the holiday
Issue Date: 2017
Publisher: К. : Паливода А. В.
Citation: Діхтяренко З. Бойовий хортинг та значення патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів молодшого шкільного віку / З. Діхтяренко, Е.Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 6–18.
Abstract: В статті актуалізується проблема виховання патріотизму та значення патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів бойового хортингу молодшого шкільного віку. Звернено увагу, що основними державними інституціями, які забезпечують питання формування та реалізації державної політики у сфері патріотичного виховання молоді є Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України та інші. Автори презентують спортивне патріотично-виховне свято «Ми діти української землі», мета якого – виховання патріотичних цінностей у спортсменів бойового хортингу молодшого шкільного віку. Завдання: навчати молодших школярів виховувати в собі патріотичні цінності через перевтілення у героїв казки та виконання певної ролі на святі; формувати у дітей 6–10 років вміння та навички добре себе поводити, гарно виконувати ролі, декламувати вірші, співати, танцювати та дружньо грати в естафети, вболівати за команду; виховувати: патріотичні цінності (любов до батьків, рідної мови та Батьківщини; повагу до захисників України, до державної символіки; почуття власної гідності та відповідальності за виконання патріотичних обов’язків; турботу про збереження та розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів; готовності боротися за волю, честь і славу України тощо); розвивати бажання вивчати історію, звичаї та традиції українського народу (співати українські пісні, читати вірші тощо).
The article actualizes the problem of patriotism education and the meaning of patriotic values in the process of education of hortingists of junior school age. Attention is drawn, that the main state institutions providing for the formation and implementation of state policy in the field of patriotic education of young people are the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports, the National Security and Defense Council of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine, Institute of Education Problems of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine and others. The authors present a sporting patriotic and educational holiday "We are children of the Ukrainian land!", whose goal is to educate patriotic values at the hortingists of the junior school age. Objective: to teach younger school children to cultivate patriotic values by reincarnation to the heroes of the tale and performing a role on the holiday; to develop in children aged 6-10 years the abilities and skills to behave well, well perform the role, recite poems, sing, dance and play in the relay race, to support the team; educate: patriotic values (love to parents, native language and Motherland; respect for defenders of the Fatherland, to state symbols; dignity and responsibility for performing patriotic duties; care for the saving and development of national traditions, customs and ordinances; readiness to fight for freedom, honor and glory of Ukraine, etc.); develop a desire to study the history, customs and traditions of the Ukrainian people (singing Ukrainian songs, reading poems, etc.).
Description: 1. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 7. – С. 104–112. 2. Військово-патріотичне виховання учнів у позакласній роботі : посібник / [уклад. М. Зубалій, В. Івашковський, О. Остапенко, М. Тимчик, Б. Шаповалов, З. Діхтяренко, І. Білоцерківець].  Київ : Паливода А. В., 2016.  232 с. ; табл., рис. 3. Діхтяренко З. М. Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи на прикладі педагогічного досвіду роботи НВК № 24 (на засадах хортингу) : метод. посіб. / З. М. Діхтяренко, І. С. Данилюк, Н. І. Скляр; за заг. ред. З. М. Діхтяренко. – К. : Паливода А. В., 2015. – 324 с. 4. Ерёменко Э. А. Воспитание настойчивости у детей 6–7 лет в процессе занятий хортингом / Э. А. Ерёменко // Сибирский педагогический журнал : научное периодическое издание. Новосибирск, 2013. № 6. С. 209–213. 5. Єрьоменко В. Е. Профілактика основних стоматологічних захворювань у хортингістів дитячо-юнацького віку / В. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 7. – С. 38–47. 6. Єрьоменко Е. А. Військово-патріотична програма і прикладний хортинг / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2014. – Вип. 1. – С. 10–19. 7. Єрьоменко Е. А. Вплив здоров’я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації за результатами даних ехокардіографії / Е. Єрьоменко, В. Чибісов, О. Говоруха, Ю. Рейдерман // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. – Вип. 4. – С. 92–103. 8. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 10 (80) 16. – С. 38–44. 9. Єрьоменко Е. А., Острянська О. А. Засоби формування міжособистісної злагоди у вихованців 5–6 років у процесі занять хортингом. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Вип. 14 (41) 13. С. 54–61. 10. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи «хортинг» для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 268 с. 11. Єрьоменко Е. А. Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Хортинг-Патріот» як форма національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України. Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2015. Вип. 4. С. 163–185. 12. Єрьоменко Е. А. Практичний матеріал програми хортингу для виховання наполегливості у дітей 6–7 років. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту (IV науковий напрям: проблеми здоров’я різних верств населення) : зб. наук. праць ДНДІФКіС. К. 2013. № 28 (3). 13. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2010. – 108 с. 14. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2014. – 1064 с. 15. Оржеховська В. М., Федорченко Т. Є., Єрьоменко Е. А., Діхтяренко З. М., Мельник О. В. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу (проект) / Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. Вип. 5 / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. 16. Петрочко Ж. В., Єрьоменко Е. А. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / К. : Паливода А. В., 2016. – 544 с. 17. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін: навч.-метод. посіб. / авт. кол.: І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок та ін. – К. : Пед. думка. – 2011. – 240 с. 18. Чупрій Л. В. Патріотичне виховання в Україні: cтан і перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sd.net.ua/2009/11/05/patrotichne_vikhovannja_v_ukran_ctan_perspektivi. html. 19. Boyko, V., Malynskyi, I., Yeromenko, E., & Dikhtiarenko, Z. (2017). Rozvytok sylovykh yakostei u studentiv-khortynhistiv [Development of power qualities in students-hortingists]. Teoriia i metodyka khortynhu – Theory and Methods of Horting, 7, 104-112. Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian]. 20. Zubalii, M., Ivashkovskyi, V., Ostapenko, O., Tymchyk, M., Shapovalov, B., Dikhtiarenko, Z. & Bilotserkivets, I. (2016). Viiskovo-patriotychne vykhovannia uchniv u pozaklasnii roboti [Military-patriotic education of students in out-of-class activities]. Kyiv: Palyvoda. 21. Dikhtiarenko, Z. M., Danyliuk, I. S. & Skliar, N. I. (2015). Formuvannia navychok zdorovoho sposobu zhyttia zasobamy fizkulturno-ozdorovchoi roboty na prykladi pedahohichnoho dosvidu roboty NVK № 24 (na zasadakh khortynhu) [Formation of healthy lifestyle means sports and recreation activities on the example of teaching experience EC number 24 (on the basis Horting)]. Kyiv: Palyvoda A. V. 22. Yeromenko, E. А. (2013). Vospitanie nastoychivosti u detei 6–7 let v protsesse zaniatiy khortingom [Education of persistence in children of 6–7 years in the process of horting] Siberian Pedagogical Journal: scientific periodical. Novosibirsk. № 6. Р. 209–213. 23. Yeromenko, V. Е. (2017). Profilaktyka osnovnykh stomatologichnykh zakhvoryuvan u khortyngistiv dytjacho-yunatskogo viku [Preventive care of major dental diseases among young and adolescent Horting athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu: Issue 7 (pp. 38–47). Kyiv: Palyvoda A. V. 24. Yeromenko, E. A. (2014). Viyskovо-patriotychna programa і prykladnyi khortyng [Military-patriotic program and applied horting] In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 1. (pp. 10–19). Kyiv: Palyvoda A. V. 25. Yeromenko, E., Chybisov V., Hovorukha O., Reiderman Y. (2015). Vplyv zdorovya na biomekhanichni pokaznyky sertsia sportmmeniv vyschoi kvalifikatsii za rezultatamy danykh ekhokardiografii [The impact of health on the biomechanical parameters of the heart of highly qualified athletes according to the results of echocardiography] In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 4. (pp. 92–103). Kyiv: Palyvoda A. V. 26. Yeromenko, E. A. (2016). Zasady formuvannya tsinnostei zdorovogo zhyttya uchnivskoi ta studentskoi molodi zasobamy khortyngu [Principles of forming the values of a healthy life of pupils and students by means of horting] Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K .: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 10 (80) 16. – P. 38–44. 27. Yeromenko, E. А., Ostrianska O. A. (2013). Zasoby formuvannia mizhosobystisnoi zlagody u vykhovantsiv 5–6 rokiv u protsesi zanyat khortyngom [Means of forming interpersonal harmony in pupils 5-6 years old in the process of horting]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K .: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 14 (41) 13. – P. 54–61. 28. Yeromenko, E. A. (2012). Navchalna prohrama hurtkovoyi (sektsiynoyi) roboty «khortynh» dlya uchniv 1-11 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The curriculum of the circular (sectional) work «horting» for pupils of grades 1–11 of secondary schools]. – Kyiv: Palyvoda A. V. – p. 268. 29. Yeromenko, E. А. (2012). Natsionalna dytiacho-yunatska viyskovo-sportyvna gra «Khortyng-Patriot» як форма національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України [National children's and youth military sports game «Horting-Patriot» as a form of national-patriotic and physical education of students of secondary schools of Ukraine]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 4. (pp. 163–185). Kyiv: Palyvoda A. V. 30. Yeromenko, E. А. (2013). Praktychnyi material program khortynhu dlia vykhovannia napoleglyvosti u ditei 6–7 rokiv [Practical material of the horting program for education of persistence at children of 6-7 years] Actual problems of physical culture and sports (IV scientific direction: health problems of different segments of the population): coll. Science. against DNDIFKiS. К. 2013. № 28 (3). 31. Yeromenko, E. А. (2010). Khortyng. Navchalna prohrama dlya dytyacho-yunatskykh sportyvnykh shkil [Horting. Curriculum for children and youth sports schools] – Kyiv: Palyvoda A. V. – p 108. 32. Yeromenko, E. A. (2014). Khortynh – natsionalnyi vyd sportu Ukrainy [Horting – a national sport of Ukraine]. Kyiv: Palyvoda A. V. 33. Orzhekhovska, V., Fedorchenko, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., & Melnyk, O. (2016). Kontseptsiia natsionalnoi filosofii vykhovannia ditei ta molodi v Ukraini na zasadakh khortynhu (proekt) [The concept of national philosophy of education of children and youth in Ukraine on the basis of Horting (project)]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 5 (pp. 17–34). Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian]. 34. Petrochko, Zh. V. & Yeromenko, E. A. (2015). Khortynh – shkola syly і tchesti yunoho ukraintsia [Horting is the school of power and honor of young Ukrainian]. Kyiv: Palyvoda A. V. 35. Bekh, I. D., Zhurba, K. O., & Kyrychok, V. A. (2011). Systema patriotychnoho vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi v umovakh modernizatsiinykh suspilnukh zmin [He system of Patriotic education of children and studying youth in the conditions of modernization social change]. Kyiv: Pedahohichna dymka. 36. Chuprii, L. V. Patriotychne vykhovannia v Ukraini: stan i perspektyvy [Patriotic education in Ukraine: state and prospects.].
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5665
ISBN: 978-966-437-427-6
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5030_IR.pdf610.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.