Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1010
Title: Інформаційно-аналітичне дослідження запитів роботодавців щодо фахівців економічного профілю з використання комп’ютерних професійних додатків
Other Titles: Informational and analytical study queries for employers experts of economic profile with using computer professional applications
Authors: Ніжегородцев В.О.
Nizhegorodtsev V.O.
Keywords: хмарні технології
освітній процес
ринок праці
бізнес-додатки
інформаційні технології
професійні комп'ютерні додатки
cloud technologies
educational process
labor market
information technology
professional computer applications
Issue Date: 2017
Publisher: Фізико-математична освіта.
Citation: Ніжегородцев В.О. Інформаційно-аналітичне дослідження запитів роботодавців щодо фахівців економічного профілю з використання комп’ютерних професійних додатків // Фізико-математична освіта. – 2017. – Вип. 1(11). – С. 75–79.
Abstract: Сучасні економічні концепції інтерпретують інформаційне суспільство на основі аналізу пропозицій ринку, інформаційної індустрії, споживачів новітніх інформаційних технологій. Існуюча система економічних відносин не в повному обсязі реалізує можливості сучасних комп’ютерів. Актуальною проблемою є відсутність інформаційно-аналітичних даних щодо обробки моніторингових показників вимог сучасних роботодавців до потенційного персоналу по вакансіях економічних спеціальностей. В поданій статті презентуються результати аналізу інформаційної бази, зібраної з відомих українських та закордонних інтернет-сайтів, що пропонують послуги для пошуку роботи. Також автор наводить перелік професійних комп'ютерних додатків та хмарних сервісів, які є популярними у роботодавців щодо вакансій економічних спеціальностей.
The modern economic conceptions interpret the informative society on the basis of the market proposition analysis, informative industry, consumers of newest information technologies. The existent system of economic relations doesn’t fully use the possibilities of modern computers. The problem is the deficiency of the information and analytical data on the processing of monitoring indexes of modern employers’ requirements to the potential staff on the vacancies of economic specialties. The results of analysis of the informative base collected from the Internet well-known Ukrainian and foreign job offer websites that propose services for the work search are presented in the article. Also the author gives the list of the professional computer applications and cloudy services that are popular among employers as for vacancies of economic specialties.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1010
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
971_IR.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.