Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1075
Title: Особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів: зарубіжний досвід і можливості його застосування в Україні
Other Titles: Features and Basic Directions of Social Protection of Disabled People: International Experience and Possibilities of its Application in Ukraine
Authors: Белінська Я.В., Сафонік Н.П.
Belinska Ya.V., Safonik N.P.
Keywords: соціальний захист,
соціальний захист інвалідів,
соціальна допомога,
моделі соціального захисту,
працевлаштування інвалідів,
квотування робочих місць.
social protection,
social protection of the disabled,
social assistance,
social protection model,
employment of people with disabilities,
job quotas.
Issue Date: 2016
Publisher: Проблеми економіки
Citation: Белінська Я.В. Особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів: зарубіжний досвід і можливості його застосування в Україні / Я.В. Белінська, Н.П. Сафонік // Проблеми економіки. – 2016. – №4. – C. 223 – 230.
Abstract: Мета статті – дослідження зарубіжного досвіду функціонування соціального захисту інвалідів і визначення можливостей його використання в Україні. У результаті дослідження було виділено особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів у зарубіжних країнах, які включають допомогу у повсякденному житті, підтримку доходу та рівня життя, працевлаштування інвалідів. Розглянуто основні моделі соціального захисту у країнах Європейського Союзу та проаналізовано розподіл видатків на соціальний захист у країнах ЄС. Встановлено, що соціальний захист інвалідів повинен бути спрямований на соціальну підтримку цієї категорії громадян, адже ступінь державної соціальної захищеності інвалідів є яскравим показ- ником розвитку та цивілізованості певного суспільства, рівня його відповідальності. На основі аналізу зарубіжного досвіду забезпечення соціального захисту інвалідів зроблено висновки щодо необхідності спрямування сучасної політики України на зміцнення соціального, економічного та правового статусу інвалідів, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, самореалізації, досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції з ураху- ванням кращого зарубіжного досвіду. The aim of the article is to study foreign experience in the functioning of social protection of disabled people and determine the possibilities of its use in Ukraine. As a result of the study there identified the features and main directions of social protection of disabled people in foreign countries, including assistance in daily life; provision of support of income, living standards, and employment. The basic model of social protection in countries of the European Union is considered and the distribution of expenditure on social protection in the EU is analyzed. It is found that social protection of disabled people should be directed at social support of this category of citizens because the degree of state social protection of the disabled is a clear indicator of the level of development and civilization of a particular society, the level of its responsibility. Based on the analysis of foreign experience in social protection of people with disabilities, there made conclusions about the need to direct today’s Ukraine policy at strengthening social, economic, and legal status of people with disabilities; improving the conditions of their life; providing for their self-realization, achievement of their financial independence and full social integration, taking into account the best international experience.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1075
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1105_IR.pdf7.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.