Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1258
Title: Урбанізація як глобально-екологічна проблема
Other Titles: Urbanization as global-environmental problem.
Authors: Орищук І.О., Цимбалюк С.Я.
Orischyk I.O., Tsymbaliuk S.Y.
Keywords: екологічні проблеми урбанізації,
урбанізація населення,
екологічні кризи,
руйнування біосфери
Ecological problems of urbanization,
urbanization of population,
ecological crisis.
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Орищук І.О. Урбанізація як глобально-екологічна проблема / І.О. Орищук, С.Я.Цимбалюк // Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студентів, 7-15 листопада 2016 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту [та ін.]; ред. кол.: Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 295–297
Abstract: В статті розглядається питання урбанізації, тобто, процесу збільшення кількості міст і міського населення і як цей процес впливає на загострення екологічної кризи та руйнування біосфери. In this article the authors discuss urbanization (increasing the number of cities and citizens) and how this process effect on aggravation of environmental crisis and the destruction of biosphere.
Description: 1.Крамаренко Р.М. Урбаністика: пріоритети та перспективи / Р.М. Крамаренко / Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. Праць . – 1 (152) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К.:НДЕІ, 2014. – С. 183 – 186. 2. Цимбалюк С.Я. Eкoлoгiчнi пpoблeми субмiських тepитopiй / С.Я. Цимбалюк, O.В. Бoбpик // Матepiали V Всeукpаїнськoї наукoвo-пpактичнoї iнтepнeт-кoнфepeнцiї студeнтiв, аспipантiв та мoлoдих вчeних «Тeхнoгeннo-eкoлoгiчна бeзпeка Укpаїни: стан та пepспeктиви poзвитку». – Ipпiнь. – 10 – 20 листoпада 2015 p. – С. 102 – 104. 3. Дepжавна служба статистики Укpаїни. – [eлeктpoнний peсуpс] – peжим дoступу: http://ukrstat.gov.ua/ 4. Екосередовище і сучасність: Монографія, Т. VIII.: Природно техногенна безпека/ С.І. Доробунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – К: – Кондор. – 528 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1258
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
677_IR.pdf883.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.