Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1312
Title: Стан формування системи державного фінансового контролю в Україні
Other Titles: Сondition of forming a system of state financial control in Ukraine
Authors: Шевчук О.А.
Shevchuk O.A.
Keywords: система державного фінансового контролю, організація, функціонування, зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль
system of financial control, organization, operation, external and internal state financial control
Issue Date: 2015
Publisher: Інвестиції: практика та досвід
Citation: Шевчук О.А. Стан формування системи державного фінансового контролю в Україні / О.А. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22 – С. 13–20.
Abstract: Потребою сьогодення є формування дієвої системи державного фінансового контролю. Сьогодні доволі важливим і актуальним є питання розбудови і становлення цілісної системи державного фінансового контролю в Україні, без вирішення якого неможливо підвищити ефективність виробництва, конкурентоспроможність базових галузей національної економіки, розв'язати проблеми життєдіяльності держави, знизити рівень тінізації економіки і корупції. У статті доводиться, що нині організація формування системи ДФК в Україні є незадовільною, що зумовлено негативним впливом численних об'єктивних і суб'єктивних чинників. Так, серед найбільш проблемних питань у цій сфері те, що в наявності не лише розрізненість зовнішнього і внутрішнього ДФК, їх відомча закритість, а й штучне протиставлення різних контролюючих органів на фоні відсутності однозначного тлумачення їх повноважень і належної узгодженості і координації дій. Формування цілісної системи ДФК, має базуватись на змішаній моделі її організації, імплементації й інтеграції її окремих елементів і підсистем. The need today is to develop an effective system of state financial control. Today quite important and topical issue of development and formation of integral system of state financial control in Ukraine, without solution of which is essential to increase production efficiency, competitiveness of basic industries of the national economy, to solve problems of vital functions of the state, to reduce the shadow economy and corruption. It is proved that the organization is now forming DFK system in Ukraine is unsatisfactory, due to the negative impact of many objective and subjective factors. Thus, among the most problematic issues in this area that the presence of not only the fragmentation of external and internal DFK their departmental secrecy, but also artificial opposition of different supervisory authorities In the absence of a clear interpretation of their powers and proper coherence and coordination. Formation DFK integrated system should be based on a mixed model of organization, implementation and integration of its individual components and subsystems.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1312
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1342_IR.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.