Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1336
Title: Методика формування управлінської компетентності майбутніх економістів
Other Titles: Methods of management competence forming of future economists
Authors: Грушева А.А., Філіппова Л.Л., Кошарська Н.Е.
Grusheva A.A., Filippova L.L., Kosharska N.E.
Keywords: Управлінська компетентність,
майбутні економісти,
методика формування управлінської компетентності,
професійна підготовка.
Managerial competence,
Future economists method of forming managerial competence training.
Issue Date: 2016
Publisher: К. : ТОВ «Міленіум».
Citation: Grusheva A. Methods of management competence forming of future economists / A. Grusheva, L. Filippova, N. Kosharska // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – 2016. –№ 12. – Р. 51–57.
Abstract: Упровадження компетентнісного підходу в систему професійної підготовки фахівців зумовлює необхідність дослідження змісту і структури різних компетентностей. За результатами дослідження виявлено, що більшість студентів мріють про керівні посади різного управлінського рівня. Для цього їм необхідно оволодіти новими знаннями з економіки і менеджменту, навчитися користуватися ними на практиці, постійно їх удосконалювати. Це питання не втрачає актуальності з плином часу, оскільки динамічно і закономірно змінюються як завдання професійної підготовки фахівців з різних спеціальностей, так і умови їх реалізації. Ефективність формування управлінської компетентності залежить від визначення її суті та змісту навчання з навчальної дисципліни, вибору педагогічних технологій, розроблення раціональної моделі процесу формування та визначення критеріїв і рівнів її сформованості. За результатами проведення констатувального етапу педагогічного експерименту з'ясовано, що суть управлінської компетентності проявляється в її багатоаспектності та спрямованості діяльності керівника на об'єкт управління з урахуванням його специфіки і характеру розвитку в соціальноосвітньому середовищі; у комплексі знань, форм та методів управління; відображенні готовності і здатності ефективно проектувати і здійснювати управлінську діяльність; в інтегральній характеристиці керівників. Зміст управлінської компетентності бакалаврів економічних спеціальностей визначає її структуру, що цілісно проявляється в управлінській діяльності, спрямованій на реалізацію сукупності управлінських функцій. The introduction of competency approach in professional training necessitates research content and structure of various competencies. The study found that most students dream of management positions different management levels. To do this, they need to acquire new knowledge in economics and management, learn how to use them in practice, constantly improve them. This issue does not lose relevance over time, as fast and naturally change as a problem of professional training in various specialties and conditions of their implementation. The effectiveness of management competence formation depends on the definition of the nature and content of training discipline, the choice of educational technologies, development of a rational process model development and defining the criteria and levels of its formation. The results of konstatuvalnoho stage of pedagogical experiment found that the essence of management competence manifested in its bahatoaspektnosti and orientation of the head on an object management based on its specificity and character development sotsialnoosvitnomu environment; together knowledge, forms and methods of management; displayed the willingness and capacity to design and implement management activities; in integrated characterization leaders. Content management competence Bachelors economic fields determines its structure, integrity is manifested in management aimed at implementing management functions together.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1336
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1228_IR.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.