Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1355
Title: Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
Other Titles: Theoretical and practical conceptualization of financial and credit mechanisms in the new socio-economic reality
Authors: МОНУ, ДФСУ, УДФСУ, ННІ фінансів, банківської справи
Keywords: фінансова система, фінансовий ринок, макроекономічна криза, інноваційний розвиток, фінансово-кредитні механізми, економічний розвиток
financial system, financial markets, macroeconomic crisis, innovative development, financial and credit mechanisms, economic development
Issue Date: 2016
Publisher: Нац. ун-т держ. податкової служби України
Citation: Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конференції, Ірпінь, 25 березня 2016 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.]. – Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2016. – 594 с
Abstract: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції містить статті, у яких розкриваються проблемні питання щодо фінансової системи України та її модернізації в умовах глобалізації економічного простору; сучасних трансформацій на фінансовому ринку та актуалізації інноваційних напрямів його розвитку в Україні; грошово-кредитних механізмів подолання макроекономічної кризи та розвитку економіки; інновацій в управлінні фінансами проектів і програм соціально-економічного розвитку регіонів; нормативно-правового регламентування розвитку фінансово-кредитних механізмів в Україні тощо. Proceedings of international scientific conference contains articles that revealed areas of concern Ukraine's financial system and its modernization in a globalized economic space; modern transformations in the financial markets and mainstreaming innovative directions of its development in Ukraine; financial and credit mechanisms to overcome macroeconomic crises and economic development; Innovation in financial management of projects and programs of socio-economic development; legal regulation of financial and credit facilities in Ukraine and others.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1355
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1371_IR.pdf4.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.