Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1389
Title: Державні запозичення: суть і роль у здійсненні державної фінансової політики
Other Titles: Government borrowing: the essence and role in the state financial policy
Authors: Ковальчук (Мазур) А.М.
Kovalchuk (Mazur) A.M.
Keywords: державні запозичення,
фінансова політика,
сектор загального державного управління,
облігація внутрішньої державної позики,
державний борг.
government borrowing,
fiscal policy,
general government,
government bonds,
government debt.
Issue Date: 2015
Publisher: Київ. : ДЕТУТ
Citation: Мазур А. М. Державні запозичення : суть і роль у здійсненні державної фінансової політики / А. М. Мазур // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка та управління». – 2015. – Вип. 34. – С. 342–350.
Abstract: У статті розглянуто поняття «державні запозичення», визначено їх суть та функції. Досліджено вплив державних запозичень на фінансову політику. Державні запозичення виступають інструментом залучення тимчасово вільних коштів державою для забезпечення виконання функцій, покладених на сектор загального державного управління. Вивчення економічної категорії «державні запозичення» дозволило виявити та сформулювати чотири підходи до її трактування, які відображають розуміння цього поняття в суспільстві та розкривають суб’єкти управління. Сьогодні державні запозичення є основним джерелом фінансових ресурсів для держави. Позикові відносини стосуються кожної сфери фінансової системи України, особливо державних фінансів. Запозичення виступають основою формування фінансових відносин у державі. In modern society, the implementation of public borrowing playing an important role in the financial system of Ukraine. Borrowing are the basis for the formation of financial relations in the country. Borrowings relations concerning each area of the financial system, including public finances. At the present stage of state management development borrowing is one of providing funding components of the economy is part of the realization of financial policy. The article discusses the concept of «government borrowing», defined their essence and function. The effect of government borrowing on financial policy. Government borrowing act as an instrument to attract temporarily free funds of the State to provide the functions assigned to the general government. The study of economic categories «government borrowing» revealed four and formulate approaches to its interpretation, reflecting the under standing of this conception society and reveal the subjects of management. Implementation of management functions carried out by public borrowings regulation of the financial systems reflected in the basic regulations of Ukraine. According to the law the main function borrowing of general government is providing funding government deficits. Making government borrowing entrusted to central government. Today, government borrowing are the main source of financial resources for the state. Borrowings relations concerning each area of the financial system of Ukraine, especially public finances. Loans are the basis for the formation of financial relations in the country.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1389
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1253_IR.pdf821.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.