Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1405
Title: Інтелектуальний капітал – основа подальшого розвитку інноваційної діяльності підприємства
Other Titles: Intellectual capital - the basis for further development of enterprise innovation
Authors: Ляшенко Г.П.
Lyashenko G.P.
Keywords: Інтелектуальний капітал,
нематеріальні активи,
інтелектуальна власність,
стратегічний альянс,
венчурне підприємство.
Intellectual capital,
intangible assets,
intellectual property,
strategic alliance,
venture company.
Issue Date: 2016
Publisher: Всеукраїнська інтернет- конференція
Citation: Ляшенко Г. П. Інтелектуальний капітал – основа подальшого розвитку інноваційної діяльності підприємства / Г. П. Ляшенко // Економічні перспективи підприємництва в Україні: зб. матеріалів Інтернет-конференції 2016. С. 129-132.
Abstract: У нинішніх умовах завоювати стійку конкурентну перевагу тільки за рахунок підвищення ефективності використання матеріальних активів практично неможливо. Сьогодні конкурентні переваги отримують ті підприємства які здатні перетворити свої інтелектуальні активи в стійке джерело доходу. Як відзначає вітчизняна і зарубіжна література, що важливим інструментом підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства є стратегічний альянс. Стратегічний альянс побудований на укладенні договорів щодо передачі знань і базується на сукупності прав інтелектуальної власності. Підсумовуючи можна зробити такі висновки, що створення стратегічних альянсів дасть можливість посилити позиції на ринку, об’єднати ресурси, знизити витрати на управління виробництвом і ринком. In the present circumstances to win a sustainable competitive advantage only by improving the efficiency of tangible assets is almost impossible. Today, the competitive advantages given to those businesses that are able to turn their intellectual assets in a steady source of income. As the domestic and foreign literature that important instrument of innovation efficiency of the enterprise is a strategic alliance. The strategic alliance is built on making agreements on the transfer of knowledge and is based on the totality of intellectual property rights. Summarizing the following conclusions that strategic alliances will provide an opportunity to strengthen the market position to combine resources, reduce the cost of production management and market.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1405
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1269_IR.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.