Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1409
Title: Інтелектуальні ресурси – основа подальшого розвитку держави
Other Titles: Intellectual resources - the basis for further development of the state
Authors: Ляшенко Г.П.
Lyashenko G.P.
Keywords: Інтелектуальні ресурси,
інтелектуальна власність,
інтелектуальна економіка,
інтелектуальна праця.
Intellectual resources,
intellectual property,
knowledge-based economy,
intellectual work.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеса : ЦЕДР
Abstract: Україна в час політичної й економічної нестабільності залишається потужною інтелектуальною державою. За рядом показників Україна займає провідні місця серед таких наук, як: математика, фізика, інформатика та інші. Отже, в інтелектуальній економіці, що заснована на знаннях, джерело продуктивності полягає в технології генерування знань, прикладом може служити винахідництво. В Україні є винаходи й інші науково – технічні досягнення, наприклад Михайло Матіяш запропонував унікальний спосіб підняття підводного човна «Курськ». Як свідчить економічна література – подальша еволюція світової економіки пов’язана з інтелектуальною власністю, тому що вона є результатом інтелектуальної діяльності людини. Світова практика доводить, що матеріальне виробництво приносить менше прибутків ніж розвиток і використання інтелектуальної власності. Ukraine in the political and economic instability remains strong intellectual state. For a number of indicators of Ukraine takes the leading place among the sciences such as mathematics, physics, computer science and others. Thus, in the intellectual economy, based on knowledge, the source of productivity lies in the technology of generating knowledge, example is the invention. In Ukraine there are inventions and other scientific - technological advances, such as Michael Matiyash offered a unique way to raise the submarine "Kursk". As the economic literature - the further evolution of the global economy related to intellectual property, because it is the result of intellectual activity. World practice shows that material production brings less profit than the development and use of intellectual property.
Description: Ляшенко Г. П. Інтелектуальні ресурси – основа подальшого розвитку держави / Г. П. Ляшенко // Інноваційна інфраструктура України: стан та аналіз умов розвитку : міжнар. наук.-практ. конференції м.Одеса, 20–21 листопада 2015р. / Центр економ. досліджень. – Одеса : ЦЕДР, 2015. – С. 30–31.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1409
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1273_IR.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.