Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1458
Title: Принцип міжпредметної координації в професійній підготовці ВНЗ
Other Titles: Рrinciple interdisciplinary coordination training institutions
Authors: Грушева А.А., Задорожня А.П.
Grusheva A.A., Zadorozhna A.P.
Keywords: Професійна підготовка,
управлінська компетентність,
менеджмент,
менеджерська діяльність,
міжпредметна координація.
Professional training,
management competence,
management,
managerial activities,
interdisciplinary coordination.
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь : Ун-т держ. фіскальної служби України
Abstract: У матеріалах науково-практичної конференції висвітлюються теоретико-методологічні проблеми розвитку гуманітарного знання як складової гармонійного розвитку особистості; ретроспектива соціологічної науки і практики в Україні та світі; сучасні тенденції психологічної допомоги особистості в умовах кризового суспільства; особливості професійної освіти в Україні. Зміст матеріалів віддзеркалює актуальні питання теоретичних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем конструювання життєдіяльності особистості у контексті відновлення внутрішнього потенціалу за рахунок особистісного ресурсу. Матеріали науково-практичної конференції розраховані на наукових працівників у галузі психології, соціології, педагогіки, викладачів, аспірантів, студентів, а також на практичних психологів і соціальних працівників. In Proceedings of the conference highlights the theoretical and methodological problems of human knowledge as part of the harmonious development of personality; Retrospective social science and practice in Ukraine and abroad; Modern trends in individual psychological assistance in crisis society; features professional education in Ukraine. Contents of materials reflects the current issues of theoretical and applied research aimed at solving problems of designing life personality in the context of the restoration of inner potential through personal resources. Proceedings of the conference are designed for researchers in psychology, sociology, education, faculty, graduate students, as well as psychologists and social workers.
Description: Грушева А.А. Принцип міжпредметної координації в професійній підготовці ВНЗ / А. А. Грушева, А. П. Задорожня // Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання : матеріали науково- практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів (1 грудня 2016 року); за заг. ред. І. О. Пєтухової, Н. М. Тарапатової / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук [та ін.]. – Ірпінь : Ун-т держ. фіскальної служби України, 2017. – С. 214–218.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1458
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1403_IR.pdf922.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.