Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1519
Title: Механізми формування конкурентних переваг економіки регіону
Other Titles: Mechanisms of formation of competitive advantages of the region's economy
Authors: Суханова А.В.
Sukhanova A.V.
Keywords: економіка регіону,
конкурентна перевага регіону,
механізм управління конкурентоспроможністю регіону,
конкурентний потенціал,
якість життя,
людські ресурси,
імідж регіону,
структурна модернізація,
моніторинг конкурентоспроможності.
economy of the region,
the competitive advantage of the region,
mechanism of regional competitiveness,
competitive capacity,
quality of life,
human resources,
image of the region,
structural upgrading,
monitoring of competitiveness.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеса
Citation: Суханова А.В. Механізми формування конкурентних переваг економіки регіону: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Алла Валеріївна Суханова; МОНУ, Одеська нац. академія харчових технологій. – Одеса, 2016. – 23с.
Abstract: Автореферат присвячено обґрунтуванню теоретико - методичних засад і розробці практичних рекомендацій з розробки і обґрунтування механізмів формування конкурентних переваг економіки регіону. Розроблено механізм управління конкурентоспроможністю регіону, що відображає систему організаційно-управлінських й економічних відносин у процесі реалізації конкурентних переваг з урахуванням стратегічних імперативів соціально-економічного розвитку регіону, що дозволяє створити комфортні умови для проживання громадян і задоволення їх потреб, підвищити рівень результативності й обґрунтованості прийнятих органами влади регіону управлінських рішень, здійснити перехід на стійкий шлях розвитку. Удосконалено методичний підхід до визначення інтегральних коефіцієнтів конкурентоспроможності регіону, методичне забезпечення типології регіонів за рівнем конкурентного потенціалу людських ресурсів та розроблено інструментарій кількісної оцінки впливу показників якості життя населення на показники конкурентоспроможності економіки регіону. The thesis is devoted to substantiation of theoretical and methodological foundations and development of practical recommendations to develop and study the mechanisms of formation of competitive advantages of the region's economy. The mechanism of management of competitiveness of the region, reflecting a system of organizational, managerial and economic relations in the implementation of competitive advantages considering the strategic imperatives of socio-economic development of the region, to create comfortable conditions for residence and meet their needs, improve effectiveness and validity of authorities Regional power management solutions, the transition towards sustainable development path. Methodical approach to the definition of integrated regional competitiveness factors, methodological support typology of regions in terms of the competitive potential of human resources and tools developed quantify the impact of quality of life indicators on the performance of the region's economic competitiveness.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1519
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1461_IR.pdf260.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.