Монографії Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Правові основи непрямих податків в УкраїніАтаманчук Н.І.; Atamanchuk N.I.
2013Митна політика та митна безпека УкраїниПашко П.В.; Бережнюк І.Г.; Гребельник О.П.; Калєтнік І.Г.; Нагорічна О.С.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пунда О.О.; Рудніченко Є.М.; Фрадинський О.А.; Шнирков О.І.; Pashko P.V.; Berezhnyuk I.G.; Grebelnik O.P.; Kaletnik I.G.; Nagorichna O.S.; Nelipovich O.V.; Nestoryshen I.V.; Punda O.O.; Rudnichenko E.M.; Fradinsky O.A.; Shnyrkov O.I.
2014Формування системи митного аудиту в УкраїніВакульчик О.М.; Бережнюк І.Г.; Пашко П.В.; Петруня Ю.Є.; Єдинак Т.С.; Єдинак В.Ю.; Туржанський В.А.; Фрадинський О.А.; Медвідь Ю.О.; Книшек О.О.; Губа М.О.; Vakulchyr O.M.; Berezhnyuk I.G.; Pashko P.V.; Petrunia Y.J.; Yedunak T.S.; Yedunak V.Y.; Turzhanskyi V.A.; Fradynskyi O.A.; Medvid Y.O.; Knyshek O.O.; Guba M.O.
2015Кінологічне забезпечення Державної фіскальної служби УкраїниНагорічна О.С.; Бережнюк І.Г.; Пунда О.О.; Царенко В.І.; Хома В.О.; Молдован Е.С.; Жданова В.П.; Бабенко Б.І; Миронов О.В.; Корнійчук О.О.; Дворнічена І.М.; Виноград О.В.; Гайдук С.В.; Купрієнко Д.А.; Nagorichna O.S.; Berezhnuk I.G.; Punda O.O.; Tsarenko V.I.; Khoma V.O.; Moldovan E.S.; Zhdanova V.P.; Babenko B.I.; Myronov O.V.; Korniichyk O.O.; Dvornichena I.M.; Vynograd O.V.; Haidyk S.V.; Kuprienko D.A.
2017Державна фіскальна служба України: управління кадровим потенціалом в умовах інституційних змінНагорічна О.С.; Молдован Е.С.; Капітанець С.В.; Мельник Ю.С.; Потапчук Є.М.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Nagorichna O.S.; Moldovan E.S.; Kapitanecz` S.V.; Mel`ny`k Yu.S.; Potapchuk Ye.M.; Xoma V.O.; Czarenko V.I.
2014Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практикаБережнюк І.Г.; Брендак А.І.; Булана В.В.; Войцещук А.Д.; Демченко С.С.; Джумурат О.В.; Комаров О.В.; Мотюк К.Д.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пивоваров В.О.; Попель С.А.; Прус Л.Р.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Berezhnyuk I.G.; Brendak A.I.; Bulana V.V; Voitseshchuk A.D.; Demchenko S.S.; Dzhumurat O.V.; Komarov O.V.; Motyuk K.D.; Nelipovich O.V.; Nestorishen I.V.; Pivovarov V.O.; Popel S.A.; Prus L.R.; Ruda T.V.; Rudnichenko Ye.M.
2013Актуальні питання теорії та практики митної справиБережнюк І.Г.; Войцещук А.Д.; Булана В.В.; Долобанько В.В.; Коновалов Ю.О.; Медвідь Ю.О.; Мотюк К.Д.; Нагорічна О.С.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пашко П.В.; Попель С.А.; Потушинська О.П.; Прус Л.Р.; Пунда О.О.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Славінський В.О.; Терещенко С.С.; Туржанський В.А.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Яковенко О. В.; Berezhnyuk I.G.; Vojceshhuk A.D.; Bulana V.V.; Dolobanko V.V.; Konovalov Yu.O.; Medvid Yu.O.; Motyuk K. D.; Nagorichna O.S.; Nelipovich O.V.; Nestoryshen I.V.; Potushinskaya O.P.; Prus L.P.; Punda O.O.; Ruda T.V.; Rudnichenko E.M.; Slavinsky V.M.; Tereshchenko S.S.; Turzhansky V.A.; Fradinsky O.A.; Homa V.O.; Tsarenko V.I.; Yakovenko O.V.
2020Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його трансформаціїКоротун В. І.; Кощук Т. В.; Новицька Н. В.; Хлєбнікова І. І.; V. I. Korotun; T. V. Koshchuk; N. V. Novytska; I. I. Khliebnikova
2020Теоретико-методичні засади виховання наполегливості в молодших школярів у процесі занять бойовим хортингомЄрьоменко Е.А.; Yeromenko E.A.
2020Кваліфікаційна система бойового хортингуЄрьоменко Е.А.; Yeromenko E.A.
2020Бойовий хортинг – професійно-прикладний вид спорту правоохоронних органів УкраїниЄрьоменко Е.А.; Yeromenko E.A.
2020Бойовий хортинг як засіб професійно-психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів УкраїниЄрьоменко Е.А.; Yeromenko E.A.
2020Вплив інституційного середовища на забезпечення стійкості публічних фінансівКоваленко Ю. М.; Kovalenko Yu. М.
2020Фінансування закладів вищої освіти в УкраїніКоваленко Ю. М.; Kovalenko Yuliia; Вітренко Л. О.; Vitrenko L. O.
2018Інструментарій фінансового інжинірингу на ринку цінних паперівКоваленко Ю. М.; Kovalenko Yu. М.
2018Еволюційні чинники та наслідки розвитку фінансових інновацій на рину цінних паперівКоваленко Ю. М.; Kovalenko Yu. М.
2018Вплив інновацій на трансформацію сегментування та функції ринку цінних паперів у складі фінансового ринкуКоваленко Ю. М.; Kovalenko Yu. М.
2018Роль фінансового інжинірингу та його інструментарію в інноватизації фінансового ринкуКоваленко Ю. М.; Kovalenko Yu. М.
2020Фінансування закладів вищої освіти в УкраїніВітренко Л.О.; Коваленко Ю.М.; Vitrenko L.O.; Kovalenko Yu.M.
2014Теорія і методика хортингуЄрьоменко Е.А.; Yeromenko E.A.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233