Монографії Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 388
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Федор Иванович Леонтович как компаративист и историк праваКудін С.В.; Kudin S.V.
2020Сучасні концепції права і держави: механізм реалізаціїШевченко А.Є.; Кудін С.В.; Shevchenko A.Ye.; Kudin S.V.
2021Науково-практичні засади визначення та підвищення інституційної спроможності державних органів України, що реалізують податкову політику, в умовах інтенсивного розвитку міжнародних торгово-економічних відносинБрехов С.С.; Дейнека В.Ф.; Драган О.В.; Капелюш А.А.; Кругляк В.В.; Михайлова О.Г.; Наумов О.Б.; Новицька Н.М.; Подік І.І.; Сушкова О.Є.; Федчук С.І.; Шавло І.А.; Brehkov S.S.; Dejneka V.F.; Dragan O.V.; Kapelyush A. A.; Kruglyak V.V.; Mykhajlova O.G.; Naumov O.B.; Novytska N.M.; Podik I.I.; Sushkova O.Ye.; Fedchuk S.I.; Shavlo I.A.
2021Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинностіТопчій В.В.; Дідківська Г.В.; Нікітін Ю.В.; Драган О.В.; Мірошниченко С.С.; Мисливий В.А.; Лугіна Н.А.; Мудряк Т.О.; Гмирін А.А.; Бодунова О.М.; Завидняк І.О.; Лопащук Д.І.; Журенок Т.В.; Забарний М.М.; Topchiy V.V.; Didkivska G.V.; Nikitin Yu.V.; Dragan O.V.; Miroshnichenko S.S.; Myslyvyy V.A.; Lugina N.A.; Mudryak Т.О.; Gmyrin A.A.; Bodunova O.M.; Zavidnyak I.O.; Lopashchuk D.I.; Zhurenok T.V.; Zabarnyy M.M.
2021Розвиток еко-інновацій в ЄС: сучасний стан, фінансове забезпечення та емерджентна динамікаГурочкіна В.В.; Сокур М.Б.; Нurochkina V.V.; Socur M.B.
2020Розділ 5. Хортинг як засіб фізичного виховання учнівської та студентської молодіМалинський І.Й.; Бойко В.Ф.; Довгань Н.Ю.; Діхтяренко З.М.; Єрьоменко Е.А.; Федорченко Т.Є.; Литвиненко А.М.; Хатько А.В.; Пустолякова Л.М.; Остапенко О.І.; Зубалій М.Д.; Хіміч В.; Коваль А.М.; Живолович С.А.; Коробченко А.В.; Остапчук Л.; Malynskyi I.Y.; Boyko V.F.; Dovgan N.Yu.; Dikhtiarenko Z.M.; Yeromenko E.A.; Fedorchenko T.Ye.; Lytvynenko A.M.; Khatko A.V.; Pustoliakova L.M.; Ostapenko O.I.; Zubalii M.D.; Khimich V.; Kоval A.M.; Zhivolovich S.A.; Korobchenko A.V.; Ostapchuk L.
2021Постать Бориса Грінченка в лінгвістично-критичній оцінці Агатангела КримськогоБурко О.В.; Барабаш С.М.; Burko O.V.; Barabash S.M.
2021Б. Грінченко і Новий рік: філософсько-етична концептосфераБурко О.В.; Барабаш С.М.; Burko O.V.; Barabash S.M.
2021Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції державиГребельник О.П.; Пашко П.В.; Шевчук С.В.; Сушкова О.Є.; Борса В.В.; Ємець А.В.; Іщук М.А.; Лепеха М.О.; Микитенко Т.В.; Сторожук О.В.; Hrebelnyk O.P.; Pashko P.V.; Shevchuk S.V.; Sushkova O.Ye.; Borsa V.V.; Yemets A.V.; Ishchuk M.A.; Lepeha M.O.; Mikitenko T.V.; Storozhuk O.V.
2012Основи теорії оцінки фінансовиї опціонівУнинець-Ходаківська В.П.; Unynets-Khodakivs`ka V.P.
2011Напрями вдосконалення оподаткування фінансового секторуУнинець-Ходаківська В.П.; Unynets-Khodakivs`ka V.P.
2021Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України(2017–2019 рр.)Університет державної фіскальної служби України; Наукова бібліотека; University of the State Fiscal Service of Ukraine; Scientific Library
2021Податковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій УкраїниОнишко С.В.; Долінський Л.Б.; Коваленко Ю.М.; Лактіонова О.А.; Мартиненко В.В.; Чуницька І.І.; Богріновцева (Кострач) Л.М.; Болдова А.А.; Борейко Н.М.; Вергелюк Ю.Ю.; Гуменний А.А.; Ключка О.В.; Козій Н.С.; Новицька Н.В.; Новицький В.А.; Онишко О.В.; Ріппа М.Б.; Хлєбнікова І.І.; Шимко Я.Р.; Венгуренко Т.Г.; Лепеха М.О.; Федина В.В.; Макаренко В.В.; Мовчун С.В.; Onishko S.V.; Dolinsky L.B.; Kovalenko Yu.M.; Laktionova A. A.; Martynenko V.V.; Chunytska I.I.; Bohrinovtseva (Kostrach) L.M.; Boldova A.А.; Boreiko N.M.; Verheliuk Y.Y.; Humenny A.A.; Kliuchka O.V.; Kozii N.S.; Novytska N.V.; Novytskyi V.A.; Onishko O.V.; Rippa M.B.; Khliebnikova I.I.; Shymko Ya.R.; Vengurenko T.G.; Lepekha M.O.; Fedyna V.V.; Makarenko A.S.; Movchun S.V.
2021Становлення і розвиток системи покарань у кримінальному праві України Х – початку ХVІ століття: історично-порівняльний аспектКудін С.В.; Kudin S.V.
2014Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праціБурнягіна Ю.М.; Пижова (Кабаченко) М.О.; Поклонська Н.І.; Прилипко С.М.; Радіонова-Водяницька В.О.; Юшко А.М.; Луценко О.Є.; Ярошенко О.М.; Burniahina Yu.M.; Pyzhova (Kabachenko) M.O.; Poklonska N.I.; Prylypko S.M.; Radionova-Vodianytska V.O.; Yushko A.M.; Lutsenko O.Ye.; Yaroshenko O.M.
2014Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиБурнягіна Ю.М.; Вапнярчук Н.М.; Занфірова Т.А.; Іншин М.І.; Пижова (Кабаченко) М.О.; Луценко О.Є.; Ярошенко О.М.; Burniahina Yu.M.; Vapniarchuk N.M.; Zanfirova T.A.; Inshyn M.I.; Pyzhova (Kabachenko) M.O.; Lutsenko O.Ye.; Yaroshenko O.M.
2021Юридичні гарантії реалізації права працівників на справедливу оплату праціПижова (Кабаченко) М.О.; Pyzhova (Kabachenko) M.O.
2021Understanding the concept of "social and legal value of man" in Ukraine in the second half of the 17-18 centuriesKudin S.V.; Shevchenko A.Ye.; Kamarali S.Ye.; Pavlyukh O.A.; Кудін С.В.; Шевченко А.Є.; Камаралі С.Є.; Павлюх О.А.
2021Процесуальні аспекти міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері оподаткуванняЦимбал П.В.; Завидняк В.І.; Завидняк І.О.; Cymbal P.V.; Zavidnyak V.I.; Zavidnyak I.O.
2021Хортинг як інструмент всебічної освіти учнів, студентів і курсантівДовгань Н.; Федорченко Т.; Єрьоменко Е.А.; Діхтяренко З.М.; Кукушкін К.М.; Лаврентьєв О.; Сергієнко Ю.; Хатько А.В.; Хіміч В.; Щербина Ю.; Пустолякова Л.; Гулай В.; Демченко Н.; Грек Т.; Васьківська Т.; Єрьоменко В.Е.; Овсюкова О.; Зуб Р.; Мельник Б.; Dovgan N.; Fedorchenko T.; Yeromenko E.A.; Dikhtiarenko Z.M.; Kukushkin K.M.; Lavrentiev O.; Sergienko Y.; Khatko A.V.; Khimich V.; Shcerbina Y.; Pustoliakova L.; Hulai V.; Demchenko N.; Hrek T.; Vaskivska T.; Yeromenko V.E.; Ovsiukova O.; Zub R.; Melnik B.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 388