Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1619
Title: Професія бухгалтера в Україні: сучасні виклики та перспективи
Other Titles: Accounting accountin the terms of application of information technologies: theory and organization
Authors: Михасик О.Д., Кітченко М.І.
Mihasik O.D., Kitchenko M.I.
Keywords: розвиток професії бухгалтера,
професійний бухгалтер,
бухгалтер-аналітик,
професійна етика.
development of the accounting profession,
the professional accountant Accountant-Analyst,
professional ethics.
Issue Date: 2017
Publisher: Київ
Citation: Михасик О. Д. Професія бухгалтера в Україні: сучасні виклики та перспективи / О. Д. Михасик, М. І. Кітченко // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2017. – № 12. – С. 36–40.
Abstract: У статті розглянуті проблеми розвитку професії бухгалтера в умовах трансформації бухгалтерського обліку до вимог сучасного середовища. Теоретична значущість професії бухгалтера полягає у тому, що на основі теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження, з урахуванням трансформації сучасного економічного середовища обґрунтовано основні потреби суспільства до професії бухгалтера та визначено роль професії бухгалтера в сучасному середовищі. Проведено аналіз нормативних та наукових підходів до визначення терміну «професійний бухгалтер». Визначено напрями розвитку професії бухгалтера. Розглянуто трансформацію професії бухгалтера від бухгалтера до бухгалтера-аналітика. Наведено основні вимоги, які ставляться до визначення терміну «професійний бухгалтер». Професія бухгалтера досить затребувана в Україні, разом з тим професія бухгалтера в сучасному економічному середовищі потребує від фахівців наявності вищої освіти і відповідного стажу роботи за професією, а також основною вимогою є наявність високого рівня знань останніх змін у галузі господарського права, податкового законодавства, бухгалтерського обліку, інформаційно-технічних баз знань та постійного підвищення рівня свого професіоналізму у сфері обліку, аналізу та аудиту. Практична значущість полягає у тому, що при підготовці професійних фахівців з бухгалтерського обліку необхідно враховувати те, що освіта сучасного бухгалтера повинна надаватися з врахуванням проблем, які обумовлені сучасним економічним та соціальним середовищем в Україні. З боку держави необхідно звернути увагу на те, щоб сучасна освіта була доступною майбутнім фахівцям з бухгалтерського обліку і дозволяла здійснювати безперервний професійний розвиток та самовдосконалення. The article deals with the problems of the accounting profession in terms of transformation of accounting to the requirements of modern environment. Theoretical significance lies in the fact that based on the theoretical analysis of scientific literature and the re¬sults of the research based transformation of modern economic environment justified the basic needs of society to the accounting profession and the role of the accounting profession in today’s environment. The analysis of regulatory and scientific approaches to the definition of “professional accountant”. The directions of the accounting profession. We consider the accounting profession transformation from accountant to accountant analyst. The basic requirements that relate to the definition of “professional accountant”. Accounting profession enough demand in Ukraine, however, the accounting profession in today’s economic environment requires professionals available and higher education and relevant work experience in the profes¬sion, and the main requirement is the availability of high-level knowledge of recent developments in the field of commercial law, tax law , accounting, information technology knowledge base and continually improving their professionalism in the field of accounting, analysis and audit. The practical significance is that in preparing professionals in accounting, be aware that modern accounting education should be provided with regard to problems that are caused by current economic and social environment in Ukraine. From the state to draw attention to the fact that modern education should be available to future experts in ac¬counting and allowed to carry out continuous professional development and learning.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1619
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1537_IR.pdf6.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.