Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1640
Title: Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз
Other Titles: Scientific discourse preparation of students for life in a civilizational challenges and threats
Authors: Пилипенко О.І.
Pylypenko O.I.
Деменко О.Ф.
Калениченко Р.А та ін.
Demenko O.F.
Kalenychenko R.A. and other.
Keywords: університетська освіта
дискурс
здоровий спосіб життя
безпечна поведінка
студентська молодь
молодіжна субкультура
інформаційна безпека
виклики
конфлікт
комунікативна культура
соціально-психологічний супровід
стресові стани
подолання депресії
образотворче мистецтво
копінг-стратегія
технологія
university education
discourse
healthy lifestyle
safe behavior
college students
youth subculture
information security
challenges
conflicts
communicative culture
social and psychological support
stress conditions
overcoming depression
visual arts
coping strategy
technology
Issue Date: 2016
Publisher: Київський міжн. ун-т. – К.: КиМУ
Citation: Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / під наук. ред. О. І Пилипенка, авт. кол.: О. І. Пилипенко, О. Ф. Деменко, Р. А. Калениченко [та ін.]; Київський міжн. ун-т. – К.: КиМУ, 2016. – 220 с.
Abstract: Колективна монографія є результатом виконання науково-дослідної теми: «Підготовка студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз» (державний реєстраційний номер 0111U000509). В ній розкриваються філософські та психолого-педагогічні питання підготовки студентської молоді до сьогоденних проблем. Досліджуються шляхи подолання негативних переживань та деструктивної поведінки у сфері вищої освіти та практики України. Значна увага приділяється питанням організації та здійснення превентивної стратегії у освітньому, виховному, розвивальному компоненті вищої освіти. Визначаються шляхи підвищення компетенції студента, забезпечення його умов розвитку засобами психологічної підтримки, розвитку творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховної діяльності, умов розвитку активності, збереження та відновлення здоров’я молодого покоління. Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.
The collective monograph is the result of research topics: "Preparing students to life in civilization challenges and threats" (state registration number 0111U000509). It reveals the philosophical, psychological and pedagogical preparation of students to present-day problems. We study ways to overcome negative emotions and destructive behavior in higher education and practice in Ukraine. Much attention is paid to the organization and implementation of preventive strategies in education, educational, developmental component of higher education. Identify ways to improve student competencies, ensuring its terms of psychological support tools, the development of the creative potential of all participants in educational activities, terms of activity, maintaining and restoring the health of the younger generation. For academics and students.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1640
ISBN: 978-617-651-164-9
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1558_IR.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.