Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1870
Title: Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ)
Other Titles: Ecology-economic estimation of technology of industrial water cleaning efficiency (based on the example for PPP).
Authors: Авраменко Н.Л.
Avramenko N.L.
Keywords: водні об’єкти,
скиди,
промислове водоочищення,
еколого-економічна оцінка,
екологічна ефективність,
економічна ефективність,
асимілююча здатність,
целюлозно-паперові підприємства,
екологічне оподаткування.
water objects,
flows,
industrial water cleaning,
ecology-economic estimation,
ecological efficiency,
economic efficiency,
assimilating possibility,
pulp-and-paper enterprises,
ecological taxation.
Issue Date: 2005
Publisher: Нац. техн. ун-т «Київський політехнічний ін-т». – Київ.
Citation: Авраменко Н. Л. Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Наталія Леонідівна Авраменко ; Нац. техн. ун-т «Київський політехнічний ін-т». – Київ, 2005. – 23 с.
Abstract: Зроблено аналіз сучасного стану способів оцінки ефективності технології промислового водоочищення. Встановлено основні недоліки сучасної системи екологічного нормування впливу господарської діяльності на стан водних екосистем. Розроблена методологія еколого-економічної оцінки ефективності технології промислового водоочищення, яка може застосовуватись як для аналізу впровадженої технології очищення стічних вод, так і для визначення оптимальної технології водоочищення в період реконструкції чи становлення виробництва. Вперше запропоновано визначення екологічної ефективності технології промислового водоочищення шляхом встановлення асимілюючої здатності водних об’єктів по полютантам фізико-хімічного складу стоків підприємств, які скидають їх у природні водні об’єкти. Розроблена методика еколого-економічної оцінки ефективності технології промислового водоочищення для підприємств ЦПП; визначено екологічну та економічну ефективність технології промислового водоочищення Київського картонно-паперового комбінату (ККПК). Показано низьку ефективність встановлення норм ГДС згідно чинного законодавства. Розроблені пропозиції по підвищенню ефективності водоочисних заходів, які включають технічні міроприємства (удосконалення технології очищення) та економічні методи (систему екологічного оподаткування). В результаті проведених досліджень показано, що застосування радіальних відстійників на локальних очисних спорудах не забезпечує ефективного освітлення стоків ЦПВ. Доведено, що застосування флотації та фільтрування для доочищення стоків ЦПВ забезпечує повторне використання води, зниження втрати волокнистої сировини, призводячи тим самим до зниження водоємності виробництв, об’єму стоків і зменшення навантаження на загальнозаводські очисні споруди. Дослідження фракційного складу скопу доводить, що здебільшого він представлений середньоволокнистою фракцією, яку можна повертати у виробництво, не погіршуючи папероутворюючі властивості макулатури. На основі даних моделювання екологічного стану р. Дніпро внаслідок скиду ПСВ, результатів досліджень процесів флотації, фільтрування та зневоднення осадів вдалося розробити принципову технологічну схему ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах ККПК, що дозволяє підвищити її екологічну ефективність і є найбільш оптимальною для модернізації типових локальних очисних споруд ЦПВ. Розглянуто основні шляхи удосконалення екологічного оподаткування за скиди у водні об’єкти як чинника стимулювання до охорони і раціонального використання водних ресурсів. The analysis of modern condition for methods of estimation of efficiency for industrial water cleaning technology is done. The main drawbacks of the known ecological regulation system of economic activity influence on water ecosystems' condition are established. The methodology of ecology–economic estimation for industrial water cleaning efficiency which can be used as for the analysis of the used waste water cleaning technology and for the determination the most effective way of water cleaning in the reconstruction period or production making is developed. The determination of ecological industrial water cleaning efficiency by establishment of water objects assimilating possibility on pollutants of physical and chemical composition of enterprises flows which drop them into natural water objects is proposed for the first time. The methodology of ecology–economic estimation for industrial water cleaning efficiency for PPI enterprises is elaborated; ecological and economic efficiency of industrial water cleaning for Kyiv Pulp-and-Paper Mill (KPPM) is determined. Ecology-economic analysis for flow water cleaning on KPPM is made. Low efficiency of gross possible flows standards establishment in obedience to the current legislation is shown. Suggestions to the increase of water–cleaning measures efficiency which include technical events the technology cleaning improvement and economic methods (system of ecological taxation) are elaborated. As a results of the conducted researches, it is shown that application of radial settlers on local cleaning buildings doesn't provide effective illumination on PPI flows. It is possible to consider application of flotation and filtration the most optimum for modernization of typical cleaning buildings. It provides the repeated water use, the decline of fiber raw materials loss, and as a result of it – the decline of enterprises poundage, volume of flaws and reduction of all-factory cleaning buildings. The research of savings fractious composition leads to that mainly it is represented by middle fiber fraction which can be returned to the production, not worsening paper-creative properties of literary garbage. On the basis of data on modeling of the Dnipro ecological condition as a result of industry flow waters up cast, the results of processes of flotation researches, filtration and dehydration of precipitations it was succeeded to develop resources-saving technology of PPI reverse waters cleaning on local cleaning buildings of KPPM, that allows to promote its ecological efficiency and is the more optimum for typical local cleaning PPI buildings modernization. The main ways of ecological taxation improvement for up casts into water objects as a factor of stimulation to the protection and rational use of water recourses are considered.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1870
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1691_IR.pdf647.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.