Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1873
Title: Взаємозв’язок принципів фундаментальності та професійної спрямованості навчання теорії статистики майбутніх фахівців
Other Titles: Interconnection of the principles of fundamentalism and professional orientation of the theory of statistics of future specialists
Authors: Параниця Н.В.
Paranytsia N.V.
Keywords: якість освіти,
принципи фундаментальності,
професійна спрямованість,
статистика.
quality of education,
principles of fundamentalism,
professional orientation,
statistics.
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь : Ун-т ДФС України.
Abstract: У сучасному світі підвищення якості, доступності, ефективності освіти, її неперервний та інноваційний характер, зростання соціальної мобільності та активності молоді, роблять систему освіти важливим фактором забезпечення економічного зростання. Сьогодні на всіх рівнях стверджуються постулати про цінність інформації, кадрів, інтелектуалізму, оскільки, за прогнозами багатьох провідних вчених, нове століття буде насамперед віком освіти. In the modern world, improving the quality, accessibility, efficiency of education, its continuous and innovative character, the growth of social mobility and the active participation of young people make the education system an important factor in ensuring economic growth. Today, at all levels, postulates of the value of information, staff, and intellectualism are approved, since, according to many leading scientists, the new century will be primarily the age of education.
Description: Параниця Н. В. Взаємозв’язок принципів фундаментальності та професійної спрямованості навчання теорії статистики майбутніх фахівців / Н. В. Параниця // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 29-31 березня 2016 р. / ред. кол.: Н. П. Мацелюх, О.Г. Рябчук [та ін.] ; Рада наук. товариства студентів ННІ ОАА Ун-ту ДФС України [та ін.]. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. – С. 319–323.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1873
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1692_IR.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.