Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1940
Title: Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні
Other Titles: There is efficiency of value-added tax and directions of his reformation in Ukraine
Authors: Паянок Т.М.
Payanok Т.M.
Keywords: ефективність
податок на додану вартість
податковий ризик
бюджетне обмеження
експортно-орієнтована економіка
корупційні механізми
efficiency
value-added tax
tax risk
budget constraint
export-oriented economy
corruption mechanisms
Issue Date: 2009
Publisher: Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь
Citation: Паянок Т. М. Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Тетяна Миколаївна Паянок ; Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 17 с.
Abstract: У авторефераті розглянуто питання підвищення ефективності ПДВ у сучасних умовах. Зроблено теоретичні узагальнення і висновки, визначено ряд заходів та надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності ПДВ в Україні як важливого джерела доходів зведеного бюджету та регулятивного важеля розвитку реального сектора економіки. Проаналізовано теоретичні аспекти непрямого оподаткування, що базуються на вирішенні конфліктних ситуацій між цілями фіскальної ефективності та рівності. Розглянуто передумови впровадження ПДВ в Україні та проаналізовано причини, що призвели до недостатньої ефективності цього податку у перші роки його впровадження. Зазначено, що в Україні впровадження ПДВ як податку, який властивий високорозвиненим країнам, було зроблено передчасно, тому що країна запроваджувала цей податок в умовах товарного дефіциту та нестабільності монетарної системи. Крім того, початкова ставка була надмірно високою, що сприяло ухиленню від оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Проаналізовано роль податку у формуванні бюджету України порівняно з іншими податками. Показано, що ПДВ робить суттєвий внесок у бюджети країн незалежно від рівня їх соціально-економічного розвитку, при цьому в Україні обсяг надходжень відповідає середньоєвропейському рівню. Запропоновано систему показників для оцінки ефективності застосування цього податку. Здійснено розрахунок показників на підставі офіційних статистичних даних щодо ПДВ. Розкрито особливості функціонування ПДВ в експортно-орієнтованій економіці, виявлено основні ризики, властиві плануванню надходжень від ПДВ у цих умовах. Показано, що на досліджуваному проміжку спостерігається перевищення темпів зростання експорту щодо темпів зростання ВВП, що відповідно призводить до зростання відшкодувань. Зменшення рівня споживання населення і збільшення корумпованості суб’єктів господарювання призвело до загрозливого рівня надходжень ПДВ, які контролюють органи ДПС України, що є підтвердженням світової фінансової кризи. Стрімке експоненційне зростання відшкодування ПДВ і зменшення надходжень ПДВ з товарів вітчизняного виробництва вказують на збільшення обсягів фіктивних сум, поданих на відшкодування, оскільки зростання темпів зростання експорту значно менші за темпи зростання відшкодування. Посилення контролю за експортними операціями з боку податкових служб зменшить розміри фіктивного відшкодування. Розглянуто корупційні механізми, які властиві адмініструванню ПДВ Україні. Проаналізовано можливість реформування ПДВ за умови виконання бюджетного обмеження. Як варіант реформування пропонується зменшення номінальної ставки. На підставі моделі рівноваги попиту і пропозиції показано, що зменшення надходжень від ПДВ буде компенсовано за рахунок збільшення надходжень від податку на прибуток підприємств. Зазначено, що зниження податкового навантаження позитивно вплине на прискорення економічного зростання, дозволить зменшити податковий тягар на малозабезпечені верстви населення, зменшити темпи зростання інфляції, підвищити купівельну спроможність населення, що призведе до пожвавлення виробничого сектора і, відповідно, збільшить надходження від податку на прибуток підприємств. Реформування ПДВ буде ефективним при активізації контрольно-перевірочної роботи ПДВ.
Theoretical generalizations and conclusions are done, certainly row of measures and practical recommendations of increase of efficiency of VAT are given in Ukraine as an important source of profits of the erected budget and regulyativnogo a lever development real the sector of economy. Dissertation explores the question of possibility of reformation of VAT with the purpose of increase of level of public welfare. The theoretical aspects of indirect taxation, which are based on the decision of conflict situations between the aims of fiscal efficiency and social orientation, are analyzed in work. Pre-conditions of introduction of VAT are considered in Ukraine and analyzed reasons that his introduction over was brought to insufficient efficiency of this tax in the first years. The role of tax in forming of budget of Ukraine as compared to other taxes, inculcated criteria of fiscal efficiency of separate taxes is analyzed. Analyzed features of functioning of VAT in the export-oriented economy, exposure basic risks, that incident to planning of receipts from VAT in these terms. Considered corruption mechanisms, that VATS incident to administration in Ukraine. Analyzed possibility of reformation of VAT subject to the condition implementation of budget constraint, in quality the variants of reformation diminishment of nominal rate is offered, it is shown on the basis of model of equilibrium of demand and supply, that diminishment of receipts from VAT will be compensated due to the increase of receipts from an income tax enterprises. Reformation will be VAT effective during activation of control-verification work.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1940
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_IR.pdf460.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.