Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1971
Title: Реалізація митної політики України: практичний аспект
Other Titles: Realization of the customs policy of Ukraine: a practical aspect
Authors: Авраменко Н.Л., Дем’янчук Г.В.
Avramenko N.L., Dem’yanchuk G.V.
Keywords: Гармонізованої системи опису та кодування товарів,
митні органи,
митна політика,
код товару,
митна вартість
Harmonized Goods Description and Coding System,
customs authorities,
customs policy,
product code,
customs value
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів
Abstract: Розглядається питання різного трактування кодів деяких товарів, товарів, що призводить не лише до збитків підприємств, але до економічних та іміджових втрат держави, оскільки стагнація підприємницької діяльності, її спад і, як наслідок, відтік матеріальних та інтелектуальних ресурсів з України до інших країн, не може забезпечити збільшення надходжень до бюджету шляхом сплати податків. The issue of different interpretations of the codes of some goods and goods, which leads not only to the losses of enterprises, but also to the economic and image losses of the state, as the stagnation of entrepreneurial activity, its decline and, consequently, the outflow of material and intellectual resources from Ukraine to other countries, do not can provide an increase in revenues to the budget by paying taxes.
Description: Авраменко Н. Л. Реалізація митної політики України: практичний аспект / Н. Л. Авраменко, Г. В. Дем’янчук // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матер. міжн. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Дніпро, 20 квітня 2017 р. / Мін-во освіти і науки України, Регіональний центр Всесвітньої митної організації [та ін.]. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2017. – С. 49–50.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1971
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1856_IR.pdf745.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.