Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2039
Title: Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні
Other Titles: Methods rating evaluation facilitation of international trade in Ukraine
Authors: Несторишен І.В., Туржанський В.А., Бережнюк І.І.
Nestоryshen I.V., Turzhanskyi V.A., Berezhnyuk I.I.
Keywords: спрощення процедур міжнародної торгівлі,
міжнародні рейтинги,
Індекс легкості ведення бізнесу,
Індекс ефективності логістики,
Індекс сприяння торгівлі.
facilitation of international trade, international rankings,
Ease of Doіng Busіness Іndex,
Logіstіc Performance Іndex,
The Global Enablіng Trade Іndex
Issue Date: 2017
Publisher: Modern Economics.
Citation: Несторишен І. В. Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Несторишен, В. А. Туржанський, І. І. Бережнюк // Modern Economics. – 2017. – № 3. – С. 88–97. – Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/methods-rating-evaluation-facilitation-of-international-trade-in-ukrain/
Abstract: В статті актуалізовано питання необхідності спрощення процедур міжнародної торгівлі як одного з визначальних факторів економічного зростання світової економіки. Авторами наголошено, що спрощення процедур торгівлі є визначальним чинником у міжнародному економічному просторі, який формалізувався у вигляді безперервних багатосторонніх переговорів з торгівлі в межах Світової організації торгівлі (далі – СОТ). Значний вплив на формування правил міжнародної торгівлі мало прийняття Угоди СОТ про спрощення світової торгівлі, передбачено подальше спрощення процедур міжнародної торгівлі шляхом зниження рівня митних оглядів і перевірок, прискорення часу випуску товарів, самостійного накладання економічними операторами митного забезпечення, митного оформлення товарів та транспортних засобів на території уповноваженого оператора або в іншому місці, дозволеному митницею тощо. У дослідженні зазначено, що методологія оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі є предметом дослідження багатьох міжнародних організацій, які пропонують різні підходи і методи. В сучасних умовах існує значна кількість міжнародних рейтингів, які оцінюють рівень спрощення процедур міжнародної торгівлі на національних рівнях та обтяжливість правових норм на основі різних визначень і методик. До найбільш відомих з них можна віднести: Індекс легкості ведення бізнесу (Ease of Doіng Busіness Іndex), Індекс ефективності логістики (LPІ), Індекс сприяння торгівлі (ETІ) Всесвітнього економічного форуму. Авторами досліджено місце України у міжнародних рейтингах за рівнем спрощення процедур торгівлі в сфері зовнішньоекономічної діяльності. The article noted the need for facilitation of international trade as one of the determining factors of economic growth in the world economy. The authors emphasized that trade facilitation is a determining factor in the international economic environment, which appeared as a continuous multilateral negotiations on trade within the World Trade Organization. The article aims to study evaluation of facilitation of international trade according to international rankings and ranking Ukraine in facilitating international trade. Considerable influence in shaping international trade rules was the adoption of the WTO Agreement on the facilitation of international trade, which provides further facilitation of international trade by reducing customs inspections and checks, speeding the release of goods, self-imposing economic operators customs security clearance of goods and vehicles in the territory authorized operator or elsewhere, so let customs. Conclusion. The study indicated that the assessment methodology facilitation of international trade is the subject of research of many international organizations, which offer different approaches and methods. In modern conditions there are a number of international rankings that assess the level of facilitation of international trade at the national level and burden of law based on different definitions and methods. The most famous of them are: ease of doing business index (Ease of Doing Business Index) Logistics Performance Index (LPI), The Global Enablіng Trade Іndex (ETI) of the World Economic Forum. The authors investigated the place of Ukraine in the international rankings in terms of trade facilitation in the field of foreign trade. Depth analysis of index components allow to identify common problems in Ukraine in the regulation of international trade due to the large bureaucracy, lack of adequate internal and inter-agency cooperation and administrative workload of customs procedures.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2039
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1900_IR.pdf408.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.