Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/2059
Title: Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання
Other Titles: Correction of functional irregularity of students’ musculoskeletal systems in the physical training process.
Authors: Колос М.А.
Kolos M.A.
Keywords: фізичне виховання,
студенти,
постава,
інформаційні технології
physical training,
students,
posture,
informational technologies
Issue Date: 2010
Publisher: Дніпропетровськ
Citation: Колос М. А. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. …канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Микола Анатолійович Колос ; Дніпропетровський держ ін-т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с.
Abstract: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Дніпропетровськ, 2010. Вперше виявлені кількісні показники функціонального стану ОРА (динамічної витривалості м'язів черевної мускулатури, гнучкості поперекового відділу хребта), біогеометричного профілю постави (кута нахилу голови, кута зору, кута асиметрії акроміонів) студентів, які покладені в основу розробки програми корекції порушень постави, відмінними рисами якої є її етапність і наявність комп'ютерної інформаційно-методичної системи «Гармонія тіла». Розроблений алгоритм організації оздоровчих занять складається з трьох етапів: моніторинго-інформаційного, корекційно-профілактичного та підтримуючо-оздоровчого. Результати досліджень впроваджені у навчальний процес: Національного університету державної податкової служби України під час викладання курсу «Фізичне виховання»; Волинського національного університету імені Лесі Українки під час викладання курсів «Біомеханіка» та «Фізичне виховання»; Національного університету фізичного виховання і спорту України під час викладання курсу «Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті». The dissertation is for the Ph.D. degree in physical training and sport 24.00.02 – Physical education, physical training of different population groups. – Dnipropetrovsk State Institute of Physical Сulture and Sport, Dnipropetrovsk, 2010. For the first time quantitative indicators of students’ musculoskeletal systems were defined. They were: dynamic endurance of the abdominal muscles, flexibility of the lumbar spine, biological type of posture (angle of head incline, visual angle, angle of asymmetry of the acromion). Those quantitative indicators underlay the development of the correction program of posture’s irregularity, which distinguishing features were its phasing and availability of the computer methodical system – “The Harmony of the Body”. The developed algorithm of the training consists of three phases: the monitoring and informational stage, the remedial and preventive stage, and the supporting stage. The research results were introduced in the educational process: in curriculum "Physical Training" of the National University of State Tax Service of Ukraine; in courses "Biomechanics" and "Physical Education" of Volyn National University; in study program "Information and informational technologies in physical education and sport" of the National University of Physical Education and Sport of Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2059
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1912_IR.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.