Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/206
Title: Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації
Other Titles: State family policy in Ukraine: theory and practice of realization
Authors: Чеховська І.В.
Chekhovska I.V.
Keywords: державна сімейна політика,
суб’єкти забезпечення державної сімейної політики,
адміністративно-правові форми,
засоби,
способи,
заходи державної сімейної політики.
state family policy,
subjects of support of the state family policy,
administrative and legal forms,
means,
ways,
measures of the state family policy.
Issue Date: 2013
Publisher: ТОВ „Друкарня „Рута”
Citation: Чеховська І. В. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації : [монографія] / Ірина Василівна Чеховська. – Кам’янець-Подільський, ТОВ „Друкарня „Рута”, 2013. – 736 с. – (42,78 друк. арк.)
Abstract: Досліджено теоретичні засади державної сімейної політики України: розкрито сутність, визначено мету, завдання, принципи, функції, досліджено ґенезу та чинники формування. Обґрунтовано доцільність виокремлення її у якості самостійного напряму державної соціальної політики. Виокремлено напрями сімейної політики у світі та здійснено порівняльний аналіз із напрямами вітчизняної сімейної політики. Досліджено режими і моделі сімейної політики. Здійснено аналіз системи суб’єктів забезпечення державної сімейної політики в Україні та розроблено пропозиції щодо її удосконалення. Визначено адміністративно-правові способи і засоби формування державної сімейної політики в Україні. Досліджено зміст адміністративно-правових заходів реалізації державної сімейної політики в Україні та адміністративно-правових заходів профілактики правопорушень, соціального сирітства, насилля в сім’ї, сформульовано пропозиції щодо удосконалення їх правозастосування. Монографію розраховано на науковців, практиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, всіх зацікавлених осіб. Theoretical Principles of State Family Policy of Ukraine: essence, defined goals, objectives, principles, functions, studied and factors of genesis. The necessity of isolating it in a separate area of state social policy. Thesis there is determined areas of family policy in the world and made a comparative analysis of national family policy areas. Investigated modes and models of family policy. The analysis system entities providing state family policy in Ukraine and suggestions for its improvement. Defined administrative and legal ways and means of forming the state family policy in Ukraine. The content of administrative and legal measures implementing state family policy in Ukraine and administrative and legal measures of crime prevention, child abandonment, violence in the family, the suggestions for improvement of their enforcement. This monograph is intended for researchers, practitioners, teachers and students of higher educational institutions of all stakeholders.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/206
ISBN: 978-966-2771-17-6
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
173_IR.pdf6.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.