Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2077
Title: Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: міжнародний досвід та перспективи його впровадження в митне законодавство України
Other Titles: Conceptualization of the Authorized Economic Operator: international experience and prospects of its implementation in the Customs legislation of Ukraine
Authors: Несторишен І.В., Туржанський В.А.
Nestоryshen I.V., Turzhanskyi V.A.
Keywords: Уповноважений економічний оператор,
Кіотська конвенція про гармонізацію і спрощення митних процедур,
Рамкові стандарти забезпечення безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО (2015),
Регламент ЄС 952/2013,
Регламент ЄС 2015/2446,
Регламент ЄС 2015/2447,
Компендіум програм УЕО (2015),
Митний кодекс України.
Authorized Economic Operator,
the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures,
the WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate International Trade,
the EU Regulations,
the Compendium of the AEO programs,
the Customs Code of Ukraine.
Issue Date: 2016
Publisher: Customs.
Citation: Nestoryshen I. Conceptualization of the authorized economic operator: international experience and prospects of its implementation in the customs legislation of Ukraine / I. Nestoryshen, V. Turzhanskyi // Customs. – 2016. – Vol. 6, № 1. – Р. 41–57.
Abstract: Авторами статті зазначено, що концептуальні засади функціонування інституту УЕО були визначені Кіотською конвенцією про гармонізацію та спрощення митних процедур, яка передбачає можливість запровадження спеціальних спрощень для уповноважених осіб (authorized persons). Крім того зазначено, що детально питання запровадження та функціонування інституту УЕО визначено Рамковими стандартами забезпечення безпеки та спрощення міжнародної торгівлі ВМО, до оновленого варіанту яких було включено третю опору – Співпраця митниці з іншими урядовими та міжурядовими установами (Pillar 3. – Customs to Other Government and Inter-Government Agencies) з метою сприяння більш тісній співпраці між митними органами та іншими державними органами, а також забезпечення ефективного та дієвого реагування урядів на виклики безпеки ланцюга поставок. відмічено, що відповідно до Додатку 1 Рамкових стандартів ВМО, УЕО – це сторона, задіяна в міжнародному переміщенні товарів, що виступає в будь-який з функцій, яка була схвалена національною митною адміністрацією або від її імені, як функція, що відповідає стандартам безпеки ланцюга постачання товарів ВМО або еквівалентним стандартам. УЕО можуть включати виробників, імпортерів, експортерів, брокерів, перевізників, компанії, що об’єднують кілька партій вантажів в одну відправку, посередників, порти, аеропорти, операторів терміналів, інтегрованих операторів, склади, дистриб’юторів і експедиторів. Як наслідок, використовуючи Рамкові стандарти ВМО країни запроваджують власні програми УЕО, а саме: УЕО Європейського Союзу; Митне торговельне партнерство США проти тероризму (C-TPAT); Програма Канади щодо захисту партнерів; Програма «Stair-Sec» Швеції; «Золотий список» Йорданії; Безпечне торговельне партнерство Сингапуру; Золоті клієнти митної служби Малайзії; Програма УЕО Японії; Схема безпечного експорту Нової Зеландії; Програма УЕО Китаю. Авторами статті проаналізовано актуальне європейське законодавство, що регламентує функціонування УЕО в ЄС, а саме у вступній частині Митного кодексу ЄС (Регламент ЄС № 952/2013, що набув чинності з 01.05.2016) визначено, що економічні оператори можуть мати статус «УЕО» за умови видачі їм дозволу на митні спрощення або щодо надійності й безпеки, або їх поєднання. Залежно від виду наданого дозволу, УЕО повинні мати можливість максимально використовувати переваги щодо митних спрощень або скористатися спрощеннями, що стосуються надійності та безпеки. При цьому вони отримують біль сприятливий режим щодо фактичного та документального митного контролю. Крім цього, авторами проаналізовано переваги УЕО залежно від типів сертифікату. В заключні авторами проаналізовано процес обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей)», який розроблено МФУ з низкою експертних та громадських організацій з метою практичної реалізації УЕО та наближення вітчизняного митного законодавства до стандартів ЄС в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зазначеним законопроектом передбачено: уточнення термінології, зокрема, щодо «пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення органу доходів і зборів», «кінцевий бенефіціариний власник (контролер)», «коротка ввізна декларація», «уповноважений економічний оператор», «принцип мовчазної згоди»; статус УЕО; спеціальні спрощення, які можуть надаватися УЕО; дозволи на користування спеціальним спрощенням; умови виконання критеріїв до УЕО; надання статусу УЕО; моніторинг відповідності підприємства критеріям до УЕО; зупинення дії сертифіката УЕО; анулювання сертифікату УЕО; статус уповноваженого вантажоодержувача; статус уповноваженого вантажовідправника; коротка ввізна декларація; строки подання короткої ввізної декларації; процедура випуску товарів за місцезнаходженням; спрощена митна декларація; самостійне накладення пломб спеціального типу; перевірка документів після випуску товарів (пост-митний контроль). The article studies the international experience to ensure the security of international supply chain, which is possible only if all the participants of the international trade transaction follow the standards of cargoes safe handling. This resulted in the necessity to develop and introduce in the international conventions, agreements and national legislations the “authorized persons ” concept, which was formalized in the World Customs Organization (further - WCO) concept as an Authorized Economic Operators (further - AEO). The authors have pointed out that the conceptual foundations of the AEO functioning were identified by the International Convention on the Harmonization and Simplification of Customs Procedures (the Revised Kyoto Convention), which provides for the possibility of introducing special simplifications for authorized persons. In addition, it is noted that the details of the AEO implementation and operation are specified by the WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate International Trade, which updated version includes the issue of Customs cooperation with other governmental and intergovernmental institutions (Pillar 3 - Customs to Other Government and Inter-government agencies) to promote closer cooperation between Customs authorities and other public bodies as well as ensuring an effective and efficient government response to the challenges of supply chain security. The authors have analyzed the current European legislation governing the AEO functioning in the European Union (further - EU), namely in the introductory part of the EU Customs Code (EC Regulation 952/2013, which entered into force on 1 May 2016) it is determined that compliant and trustworthy economic operators may have the status of “AEO” when granting them permission for swifter customs procedures or for safety and security simplifications or their combination. Depending on the type of an authorization granted, AEOs should take a maximum advantage of customs simplifications or use simplifications regarding safety and security. At the same time, they receive more favorable treatment in relation to physical and documentary customs controls. Furthermore, the authors have studied the advantages of every AEO certificate type. In conclusion the authors have considered the discussion process of the draft Law of Ukraine “On Amendments to the Customs Code of Ukraine (concerning the authorized economic operator and the simplification of customs procedures)”, developed by the Ministry of Finance of Ukraine, the State Fiscal Service of Ukraine together with a number of experts and public organizations for the purpose of the AEO practical implementation and making the domestic customs legislation compliant with the EU standards in accordance with the Ukraine-European Union Association Agreement.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2077
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2069_IR.pdf966.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.