Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/224
Title: Аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків в України
Other Titles: Analysis of Factors formation of flexibility of decision making in the banks investment activity in Ukraine
Authors: Житар М.О.
Zhytar M.O.
Keywords: Фактори формування гнучкості,
інвестиційна діяльність банків,
цінні папери,
обмеження гнучкості.
Factors of flexibility,
investment banking,
securities,
limiting flexibility.
Issue Date: 2014
Publisher: Львів : НЛТУ України
Abstract: У статті проведена оцінка діяльності банків України на ринку цінних паперів. Обґрунтовано, що розвиток банків обмежується нерозвиненістю вітчизняного ринку цінних паперів, оскільки обсяги операцій та кількість цінних паперів, які обертаються на ринку, є незначними у порівнянні з іншими макроекономічними параметрами. Зроблено висновок, що ринок акцій і облігацій на даний момент не здатний в необхідному обсязі забезпечити істотний прилив інвестицій в нефінансовий сектор економіки. Здійснено аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків в Україні. До основних факторів формування інституційної, ринкової та адміністративної гнучкості прийняття рішень доцільно відносити прибутковість, ризикованість і ліквідність фондового ринку, динаміку фондових індексів, формальні універсальні, формальні специфічні, індикативно-правові та неформальні фактори. The paper assessed the activities of Ukrainian banks in the securities market. Substantiated that development banks limited underdeveloped domestic securities market, as the volume of transactions and the number of securities traded in the market are negligible compared with other macroeconomic parameters. It is concluded that that stock and bond markets are not currently able to provide adequately for a substantial investment in the tide non-financial sector. The analysis of the factors forming the flexibility of decision-making in the investment activities of banks’ in Ukraine. The main factors of the formation of institutional, market and administrative decision-making flexibility is advisable to refer profitability, risk and liquidity of the stock market, stock index dynamics, formal universal, formal specific, indicative legal and informal factors.
Description: Житар М. О. Аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків в України / М. О. Житар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – Львів, 2014. – С. 208–216.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/224
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
191_IR.pdf287.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.