Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/249
Title: Прагматико-стилістичні особливості економічних термінів у наукових текстах із рубрики «Ринок фінансових послуг» (на матеріалі журналу «Фінанси»)
Other Titles: Pragmatic-stylistic features of economic terms in the research texts with the heading of «market of financial services» (based on the magazine «Finance»)
Authors: Павлова А.К.
Pavlova А.К.
Keywords: економічні терміни,
науковий текст,
ринок фінансових послуг,
мовна система,
ядро тексту
economic terms,
research,
market of financial services,
language system,
the core text
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет державної податкової служби України
Abstract: Статтю присвячено питанню прагматико-стилістичних особливостей економічних термінів у наукових текстах про ринок фінансових послуг. Автором акцентовано, що система лексичних домінант складає ядро тексту професійного спрямування і відповідним чином впливає на інші однорідні та різнорідні засоби, які належать до певного рівня мовної системи. Тексти презентують широкий комплекс термінологічних одиниць, які мають свою специфіку. The article is devoted to the pragmatic and stylistic features of economic terms in scientific texts on the market of financial services. The author accented that the system of lexical dominant is a core text of professional direction and accordingly affect other homogeneous and heterogeneous means belonging to a certain level of language system. The texts present a wide range of terminological units that have their own specifics.
Description: Павлова А.К. Прагматико-стилістичні особливості економічних термінів у наукових текстах із рубрики «Ринок фінансових послуг» (на матеріалі журналу «Фінанси») / А. К. Павлова // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: доповіді V Міжвузівського науково практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь, 2015. – С. 39-45.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/249
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
216_IR.pdf251.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.