Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2678
Title: Актуальні напрями подолання банківської кризи в Україні
Other Titles: Actual ways of overcoming the banking crisis in Ukraine
Authors: Олешко А.А., Побоча К.П.
Oleshko A.A., Pobocha K.P.
Keywords: Aнтикризове управління,
банківська криза,
банківська система,
капіталізація,
проблемні банки,
стабільність банківської системи,
фінансова безпека,
фінансова стійкість банків.
Anti-crisis management,
banking crisis,
banking system,
capitalization,
problem banks,
banking stability,
financial security,
financial stability of commercial banks.
Issue Date: 2017
Publisher: Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України.
Citation: Олешко А. А. Актуальні напрями подолання банківської кризи в Україні / А. А. Олешко, К. П. Побоча // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. –2017. – Вип. 1 (3). – С. 70–78.
Abstract: Негативні наслідки фінансової кризи як складової системної кризи в Україні виявились у деактивації економічної діяльності банківських установ. Система заходів антикризового управління банками передбачає цілеспрямований вплив кризового менеджменту на зниження кредитних ставок та зростання доступності кредитів для юридичних та фізичних осіб; мінімізацію токсичних кредитів у кредитному портфелі; формування достатності регулятивного капіталу; оптимізації процесу управління ризиками. Забезпечення оптимального перерозподілу капіталу в національній економіці через банківську систему актуалізує необхідність модернізації грошово-кредитної політики Національного банку України у напрямі зниження облікової ставки, оптимізації системи банківського нагляду та встановлення економічних нормативів діяльності банків, проведення прозорого рефінансування й операцій з облігаціями внутрішньої державної позики. Результативність антикризового управління на рівні банківських корпорацій кумулятивно виявиться у підвищенні фінансової стійкості, надійності та платоспроможності, зростання довіри населення до банківської системи The negative consequences of financial crisis as part of a system crisis in Ukraine appeared in the deactivation of economic activity of banks. The system of measures banks crisis management provides meaningful impact of crisis management to lower interest rates and to increase the availability of credit for businesses and individuals; to minimize the toxic loans in the loan portfolio; to form the sufficient amount of regulatory capital; to optimize risk management process. Ensuring of optimal capital redistribution in the national economy through the banking system makes relevant the modernization of monetary policy of National Bank of Ukraine in the direction of lowering the discount rate, optimization of the system of banking supervision and establishing economic requirements of banking activities, conducting of transparent refinancing and operations with T-bills (treasury bonds). The effectiveness of crisis management in banking system is cumulatively seen in enhancing financial stability, reliability and solvency, increase confidence in the banking system of Ukraine
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2678
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2449_IR.pdf24.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.