Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2689
Title: Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці
Other Titles: Place of Financial Intermediaries in the System for Allocating Financial Resources in the Economy
Authors: Ковернінська (Сиротюк) Ю.В.
Koverninska (Syrotiuk) Y. V.
Keywords: фінансові посередники,
алокація,
банки,
страхові компанії,
недержавні пенсійні фонди,
інститути спільного інвестування,
факто- ринг,
фінансовий лізинг
financial intermediaries,
allocation,
banks,
insurance companies,
non-governmental pension funds,
co-investment institutions,
factoring,
financial leasing
Issue Date: 2015
Publisher: Бізнес Інформ
Citation: Сиротюк Ю. В. Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці / Ю. В. Сиротюк // Бізнес Інформ. – 2015. – № 11. – С. 338–345.
Abstract: У статті проведено оцінку ролі фінансового посередництва в системі алокації фінансових ресурсів в економіці через установлення основних взаємозв’язків та визначення особливостей взаємодії їх з іншими учасниками фінансового ринку в процесі перерозподілу фінансових ресурсів. Визначено, що фінансові посередники мають здатність здійснювати коригуючий вплив на алокацію фінансових ресурсів в економіці за рахунок зміни напрямів фінансових потоків. Цей вплив може носити як позитивний, так і негативний характер – залежно від обраного напряму руху коштів, термінів їх залучення та перерозподілу, підібраного інструментарію для переміщення ресурсів тощо. Проведене дослідження особливостей залучення ресурсів та їх розподілу між фінансовими посередниками та іншими суб’єктами алокації дозволило оцінити сучасний стан і масштаби можливого впливу фінансових посередників на розвиток економіки. З’ясовано, що сучасна діяльність фінансових посередників орієнтується переважно на короткотермінове отримання прибутку та не бере достатньо ефективної участі в алокації фінансових ресурсів в економіці, оскільки переважно діє в рамках фінансового сектора. Перспективним напрямом для зростання позитивної ролі фінансових посередників у контексті алокації фінансових ресурсів є відхід від фінансіалізації економіки та переорієнтація на тісну співпрацю з різними секторами реальної економіки. The article evaluates the role of financial intermediation in the system for allocating financial resources in the economy through the establishment of basic relationships and determining the characteristics of their interaction with other participants of financial market in the process of redistribution of financial resources. It is determined that financial intermediaries have the ability to cause corrective influence on the allocation of financial resources in the economy at the expense of changing the direction of financial flows. This influence can be both positive and negative – depending on the direction of flows of funds, terms of their involvement and redistribution, selected tools for moving resources, etc. A study on the characteristics of resources and their allocation among financial intermediaries and other allocation subjects helped to assess the current status and the extent of impact of financial intermediaries in the development of the economy. It has been found that contemporary financial intermediation activity are focused mainly on profit in the short term and does not take enough effective participation in the allocation of financial resources in the economy, operating mainly within the limits of financial sector. A promising direction for increase of the positive role of financial intermediaries in the context of allocating financial resources will be a departure from the financialization of the economy and shifting towards close cooperation with different sectors of the real economy.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2689
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2646_IR.pdf17.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.