Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2724
Title: Удосконалення формування первісної вартості виробничих запасів
Other Titles: Improvement of the formation of the original cost of inventories
Authors: Титенко Л.В.
Tytenko L.V.
Keywords: облік,
оцінка,
виробничі запаси,
первісна вартість,
транспортно-заготівельні витрати.
accounting,
measurement,
inventories,
original cost,
transportation and procurement costs.
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент.
Citation: Титенко Л. В. Удосконалення формування первісної вартості виробничих запасів / Л. В. Титенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 25, Ч. 2. – С. 158–162.
Abstract: У статті досліджено теоретичні і прак¬тичні питання, пов’язані з удосконаленням методики формування та відображення в обліку первісної варто¬сті виробничих запасів. Обґрунтовано неоднозначність підходів вітчизняних і зарубіжних вчених до визначення достовірної оцінки первісної вартості виробничих запа¬сів та її врахування в системі бухгалтерського обліку. Здійснено аналіз чинної практики обліку витрат з при¬дбання виробничих запасів, а також надано практичні рекомендації щодо його удосконалення, що значно під¬вищить інформативність облікових даних, результатив¬ність контрольних процедур на основі реальної оцінки виробничих запасів з метою підвищення ефективності управління ними на підприємстві. The article is devoted to the research of the¬oretical and practical questions regarding the improvement of forming and recording methods of the original cost of inventories in accounting. The author researched the main approaches of domestic and foreign scientists to determine the accurate assessment of the original cost of inventories and its incorporation in the accounting system. The article touches upon the issue of the current accounting practice of cost accounting of the purchase of inventories and provides recommendations in order to improve it, which greatly enhances the informative credentials performance control procedures based on a realistic assessment of inventories in order to improve management of the company.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2724
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2468_IR.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.