Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2839
Title: Трансформації концепту віри у християнській теології
Other Titles: Transformation of the concept of faith in Christian theology
Authors: Левченко Т. Г.
Levchenko T.G.
Keywords: Віра,
раціональність,
герменевтичний аналіз,
лінгвіністичне релігієзнавство,
секуляризація,
екзистенцій на віра,
патристика,
метафізика.
Faith,
rationality,
hermeneutic analysis,
linguistic religious studies,
secularization,
existences on faith,
patristics,
metaphysics.
Issue Date: 2017
Publisher: Актуальні проблеми філософії та соціології.
Citation: Левченко Т. Г. Трансформації концепту віри у християнській теології: Науково-практичний журнал / Т. Г. Левченко //Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – №16. – 58-60
Abstract: У статті досліджуються трансформації концепту віри в історичній динаміці розвитку теологічних теорій. Концепт віри в християнській традиції у своєму поняттєвому ядрі має два полюси: впевненість у знанні та вірність в особистих відносинах. Сучасна християнська теологія, доповнюючи цілісний смисловий діапазон, описує віру як упевненість у досвіді відносин із Богом і вірність цим відносинам і Богові, що в них відкривається. Загальною тенденцією для європейського християнства є поглиблена увага до віри як вірності, що реалізується в ідеальній комунікації. Віра як упевненість у знанні чи існуванні об’єкта знання була в центрі уваги метафізичного мислення від томістів до неотомістів. Проте сучасна теологія доводить, що впевненість у власному знанні є нічим іншим як довірою до свого знання, а тому «довіра» як центр поняттєвого ядра концепту віри отримує все більшу перевагу над альтернативним центром – «упевненістю». The article deals with the transformation of the concept of faith in the historical dynamics of theological theories. The concept of faith in European Christian has two poles in its semantic nucleus: assurance in one’s knowledge and fidelity in personal relations. Contemporary Christian theology treats faith as assurance in the experience of relations with God and fidelity to these relations and to God who reveals Himself in these relations. Generally, European Christianity pays special attention to faith as fidelity realized in ideal communication. Faith as assurance in knowledge or existence of the object of knowledge was in the center of metaphysical attention for Thomists and Neo-Thomists. However, contemporary theology proves that assurance in one’s knowledge is nothing else but trust to one’s knowledge and experience, so that “trust” gradually outweighs “assurance” as the center of semantic nucleus of the concept of faith. Today’s Catholic theology understands faith as fidelity to God, Who reveals Himself in personal relations as Love; Protestant theology treats faith as supernatural experience of personal communication to God and assurance in this experience.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2839
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3068_IR.pdf129.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.