Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2885
Title: Правова система України в епоху глобалізаційного поступу
Other Titles: The legal system of Ukraine in the era of globalization
Authors: Гіда О. Є., Костенко О. М., Радзівілл О. А., Пєтков С. В., Матвійчук В. К., Радзівіллом О. А., Харь І. О., Дробалюк О. П., Дорохіна Ю. А., Нікітін Ю. В., Нікітін Ю. В., Чугаєнко Ю. О., Осічнюк Ю. В., Липець Л. В., Карпенко М. І., Присяжний В. М., Радзівіллом О. А., Матвійчук В. К., Гідою О. Є., Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Прилуцький Р. Б., Харь І. О., Прилуцький Р. Б., Соловйова А. М., Матвійчук А. О., Багіров С. Р.
Guida O. E., Kostenko O. M., Radziwill O. A., Petykov S.V., Matviychuk V.K., Radziwill A. A., Khar I. O., Drobaliu O. P., Dorokhina Yu.A., Nikitin Yu. V., Nikitin Yu.V., Chugaanko Yu. O., Osichnyuk Yu.V., Lipets L.V., Karpenko M.I., Prisyazhny V. М., Radziwill A. A., Matviychuk V.K., Guida O. E., Matviychuk V.K., Chugaanko Yu. O., Pryluky R. B., Khar I. O., Pryluky R. B., Soloviev A. M., Matviichuk A.O., Bagirov S.R.
Keywords: Інтеграція,
глобалізація,
природне право,
воле установлене право,
місце адміністративного права,
прокурорський нагляд,
національне законодавства і право,
забезпечення внутрішньої безпеки,
гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу.
Integration,
globalization,
natural law,
freedom-of-law,
place of administrative law,
prosecutor's supervision,
national legislation and law,
domestic security,
harmonization of Ukrainian legislation with the legislation of the European Union.
Issue Date: 2014
Publisher: Нац. академія управління. – Київ.
Citation: Правова система України в епоху глобалізаційного поступу : монографія / авт. кол.: О. Є. Гіда, О. М. Костенко, О. А. Радзівілл [та ін.] ; [за заг. ред. В. К. Матвійчука] ; Нац. академія управління. – К., 2014. – 492 с.
Abstract: Сучасні фахівці юристи повинні не лише мати уявлення про методологічні підходи, юридичну техніку і принципи нормативно-правового регулювання економічного обороту і обліково-технологічного капіталообігу та документообігу, враховувати інтеграційні чи облікові технології при конструюванні норм кримінального права, тенденції злочинності, але й розуміти вплив інтеграційних і глобальних процесів на правову систему суспільства. Надто важливо розуміти сучасні проблеми праворозуміння і вміти їх вплітати в проблеми кримінального права, кримінології та інших сфер правових знань. Важливо знати, що серед фахівців мало місце більш вузьке тлумачення концепції інтеграції щодо моделі будівництва національної держави, галузей національного законодавства, відповідно до якого в якості принципу організації інтегрованої політичної системи визнавалася лише ієрархія. Подібна модель ґрунтувалася на уявленнях про тогочасну державу як про продукт централізації, що було отримане в процесі вирішення завдань модернізації, тобто в результаті переходу товариств від традиційного стану економіки і підприємства капіталістичного типу до громадянського суспільства і правової демократичної, соціальної держави та відповідного їй права. Усі правотворчі процеси та правозастосування має належним чином утверджуватись у правовій системі України та мати можливість давати належні відповіді в епоху глобалізаційних процесів, що мають місце в світовому вимірі. Modern lawyers should not only have an idea of methodology. logical approaches, legal technique and principles of normative-legal regulation of economic turnover and accounting and technological capitalturnover and document flow, take into account integration or accounting technologieswhen constructing the norms of criminal law, the tendencies of crime, but also to understand the impact of integration and global processes on the legal the system of society. It is too important to understand the current problems of lawunderstanding and be able to integrate them into the problems of criminal law, Criminology and other areas of legal knowledge. It is important to know that among the experts there was a narrower tluma the concept of integration with the national construction model state, branches of national legislation, according to which in the quality of the principle of organization of an integrated political system. Only a hierarchy lasted. A similar model was based on representations of the then state as a product of centralization, which was obtained in the process of solving the problems of modernization, that is, as a result of the transition societies from the traditional state of the economy and capitalist enterprises civil society and legal democratic, social state and its right. All law-making processes and enforcement are appropriate to establish in the legal system of Ukraine and be able to give proper responses in the era of globalization processes taking place in world dimension.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2885
ISBN: 978-966-8406-90-4
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3109_IR.pdf4.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.