Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/28
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВергелюк Ю.Ю.uk_UA
dc.contributor.authorVerheliuk Y.Y.en_EN
dc.date.accessioned2014-11-29T14:13:21Z-
dc.date.available2014-11-29T14:13:21Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationВергелюк Ю. Ю. Диверсифікація кредитних послуг банків для корпоративних позичальників Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Видруковано в Національному університеті державної податкової служби України. – Ірпінь – 2014. – С. 22.-
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/28-
dc.description.abstractДисертація присвячена дослідженню диверсифікації кредитних послуг банків для корпоративних позичальників. Доведено важливість процесу диверсифікації кредитних послуг для нарощення обсягів кредитування, а також взаємозв’язок рівня диверсифікації кредитних послуг та рівня кредитного ризику. У роботі визначено види, функції та принципи диверсифікації кредитних послуг банків для корпоративних позичальників. Встановлено, що поширення варіативності наборів пакетів кредитних послуг, впровадження нішевих індивідуальних і масових пропозицій, удосконалення банківських технологій реалізації кредитних послуг, використання нестандартних схем обслуговування і погашення кредиту, створення і започаткування діяльності спеціальних фінансових інститутів розвитку, створення гарантійних фондів підтримки кредитування, розробка превентивних механізмів управління кредитним ризиком є основними напрямами сприяння диверсифікації. Розроблено концептуальні положення щодо необхідності диверсифікації кредитних послуг банків корпоративним клієнтам для покращення управління банківськими активами та розвитку національної банківської системи. Вищезазначене дозволило розширити методичні підходи дослідження цього процесу, провести оцінку сучасного стану диверсифікації кредитних послуг банків для корпоративних позичальників, окреслити перспективи та шляхи вдосконалення кредитного обслуговування позичальників, а також розробити заходи убезпечення банків при кредитуванні корпоративного сектору.uk_UK
dc.description.abstractThis research focuses on the diversification of loan services of banks to corporate borrowers. The significance of the process of diversification of credit services for the expansion of credit, and the relationship diversification of credit services and credit risk. The paper defined types, functions and principles of diversification of banks lending services to corporate borrowers. It was established that the spread of variability sets of packets credit services, the introduction of individual niche and mass proposals improving banking technologies implementing credit services, the use of non-standard schemes of service and repay the loan, the creation and launching of special financial development institutions, the creation of guarantee funds lending support, development of preventive mechanisms credit risk management are key areas of promoting diversification. Conceptual position on the need for diversification of bank credit services to corporate clients to improve the management of bank assets and the development of the national banking system. The above methodological approaches allowed to expand research process, to assess the current state of diversification of banks lending services to corporate borrowers outline perspectives and ways of improving service credit borrowers, and develop event at securing banks in lending to the corporate sector.en_EN
dc.subjectдиверсифікаціяuk_UK
dc.subjectбанкиuk_UK
dc.subjectклієнтиuk_UK
dc.subjectкредитуванняuk_UK
dc.subjectкредитні послугиuk_UK
dc.subjectкредитні інструментиuk_UK
dc.subjectкредитний ризикuk_UK
dc.subjectкорпоративні позичальникиuk_UK
dc.subjectсектор нефінансових корпораційuk_UK
dc.subjectdiversificationen_EN
dc.subjectbanksen_EN
dc.subjectcustomersen_EN
dc.subjectloansen_EN
dc.subjectcredit servicesen_EN
dc.subjectcredit instrumentsen_EN
dc.subjectcredit risken_EN
dc.subjectcorporate borrowers to non-financial corporationsen_EN
dc.titleДиверсифікація кредитних послуг банків для корпоративних позичальниківuk_UK
dc.title.alternativeDiversification of loan services of banks to corporate borrowersen_EN
dc.typeOtheruk_UK
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012_IR.pdf335.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.