Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/29
Title: Формування ризик-орієнтованої системи регулювання фінансового ринку України
Other Titles: Formation of Risk-Based System of Financial Market Regulation of Ukraine
Authors: Горбачова А.О.
Horbachova A.O.
Keywords: фінансовий ринок
ризик-орієнтована система регулювання
системні ризики
макро і мікропруденційні інструменти
financial market
risk-based regulatory system
systemic risks
macro- and micro-prudential tools
Issue Date: 2014
Citation: Горбачова А. О. Формування ризик-орієнтованої системи регулювання фінансового ринку України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Видруковано в Національному університеті державної податкової служби України. – Ірпінь – 2014. – С. 22.
Abstract: Узагальнено теоретичні основи і досліджено практичні аспекти регулювання фінансового ринку України. Здійснено комплексний аналіз основних тенденцій та стану фінансового ринку, загроз та ризиків його збалансованому розвитку. Вдосконалено понятійний апарат регулювання фінансового ринку в частині визначення поняття „ризик-орієнтована система регулювання”. Акцентовано спрямованість ризик-орієнтованої системи регулювання на утримання безпечних параметрів розвитку фінансового ринку, що забезпечує адекватність системи регулювання високій волатильності сучасних фінансових ринків. Доповнено сукупність індикаторів фінансової стабільності індексом фінансової стабільності банківської системи. Вдосконалено критерії структурування пруденційних заходів регулювання фінансового ринку відповідно до рівня їх застосування, що найкраще відповідатиме системному характеру ризиків і забезпечить ефективність регулювання фінансового ринку. Обґрунтовано системний характер ризиків фінансового ринку та окреслено пріоритети застосування пруденційних заходів, спрямованих на збалансування зв’язків між реальним та фінансовим секторами економіки. Набули подальшого розвитку напрями вдосконалення державних заходів регулювання фінансового ринку на основі врахування їх діалектичної взаємозалежності з рівнем розвитку ринкових механізмів. The thesis provides generalized theoretical frameworks and analyzes the practical aspects of financial market regulation in Ukraine. A comprehensive analysis of major tendencies and conditions of financial market, threats and risks of its balanced development is carried out. The conceptual framework of financial market regulation in the notion of „a risk-based regulatory system” is improved. Orientation of the risk-based regulatory system on the maintenance of safe parameters of financial market, which ensures the adequacy of the regulatory system of high volatility of modern financial markets, is emphasized. The index of financial stability of banking system is implemented into the aggregate indicators of financial stability. The criteria for structuring the prudential measures of financial market regulation according to the level of their application that corresponds to the systemic nature of risks and ensures the effective regulation of financial market are improved. The systemic nature of financial market risks and priorities for the use of prudential measures aimed at balancing the links between real and financial sectors of economy are characterized. The directions for improvement of state measures of financial market regulation on the basis of their dialectical interdependence with the level of market mechanisms development are suggested.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/29
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_IR.pdf312.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.