Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2936
Title: Профілактика наслідків девіантної поведінки та запобігання злочинам серед студентської молоді
Other Titles: Prophylaxis of implications of deviant behavior and prevention of offences among student’s youth
Authors: Супрун Т.М., Гулько О.М.
Suprun T.M., Gulko O.M.
Keywords: девіантна поведінка,
профілактика правопорушень,
делінквентна поведінка,
злочинна поведінка,
правопорушення,
злочини,
психопатологічна поведінка.
deviant behavior,
prophylaxis of offenses,
delinkventny behavior,
criminal behavior,
offenses,
crimes,
psychopathologic behavior.
Issue Date: 2018
Publisher: Visegrad journal on human rights.
Citation: Suprun T. Prophylaxis of implications of deviant behavior and prevention of offences among student’s youth / T. Suprun, О. Gulko // Visegrad journal on human rights. – 2018. – № 1, Vol. 1. – Р. 195–204.
Abstract: У сучасних умовах питання злочинності неповнолітніх залишається однією з актуальних проблем українського суспільства. Багато фахівців із різних галузей знань працюють над пошуком шляхів її вирі¬шення, зокрема, з кримінології, кримінального процесу, психології, педагогіки, соціальної педагогіки, со¬ціології, юриспруденції тощо. Девіантна поведінка – система дій, що суперечать стандартним соціальним нормам права, культури, моральності. Метою дослідження є проведення теоретичних узагальнень видів профілактики девіантної поведінки та дій неповнолітніх, пов’язаних із наркотичними речовинами, що ви¬конуються за допомогою психолого-правового аналізу на основі визначення взаємозв’язку поширеності вживання, жорстокості та насильства з кримінальною поведінкою. В емпіричному дослідженні використа¬но анкетування «Молодь та незаконна поведінка», яке проводиться на підставі анкети, розробленої На-вчально-методичним центром психологічної служби системи освіти України. У дослідженні взяли участь 150 студентів вищих навчальних закладів Вінницької та Київської областей I–IV рівнів акредитації у віці 16–20 років. Проведений статистичний аналіз результатів дослідження дає змогу стверджувати, що рівень вживання алкоголю й наркоманії сучасної молоді є досить високим – майже чверть опитаних молодих людей; студенти зовсім поверхово володіють знаннями про верховенство закону, тому це є причиною скоєння великої кількості злочинних дій молоддю; молоді люди схильні до проявів жорстокості й насиль¬ства, і для цього є очевидна причина (необмежений та неконтрольований вплив медіа й комп’ютерних технологій). Визначено основні способи профілактики виникнення девіантної поведінки серед неповно-літніх. Проаналізовано статистичні дані про зростання злочинності серед неповнолітніх, що стали осно¬вою нашого дослідження. Ukrainian society. The wide range of specialists of different scientific branches works on search of ways of her decision: criminology, criminal trial, psychology, pedagogies, social pedagogies, sociology, jurispru¬dence, etc. Deviant behavior – the system of actions and acts which contradict the standard social norms of the right, culture, morals. Research objective is carrying out theoretical generalizations of types of pro¬phylaxis and prevention of deviant behavior among minors of the narcotic substances executed by means of the psychological and legal analysis on the basis of determination of interrelation of prevalence of the use, cruelty and violence with criminal behavior. In an empirical research it was used the questionnaire «Youth and illegal behavior» which is made on the basis of the questionnaire of the same name developed by the Educational and methodical center of psychological service of an education system of Ukraine. 150 students of higher education institutions of the Vinnytsia and Kiev regions I–IV of levels of accredita¬tion at the age of 16–20 years participated in a research. The carried-out statistical analysis of results of a research allows to claim: alcohol and drug addiction of modern youth is at rather high level – it is nearly a quarter of the interviewed young people; students quite superficially own knowledge of rule of law, as is the reason of commission of a large number of criminal acts by youth; young people are inclined to manifestations of cruelty on violence and to it there is an obvious reason (unlimited and uncontrollable influence of media and computer technologies).The main ways of prophylaxis of emergence of deviant be¬havior among minors are defined. Statistical data of rise in crime among minors are analysed that caused carrying out our research.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2936
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3160_IR.pdf9.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.