Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2945
Title: Оцінка ефективності національної пенсійної системи як пріоритетного напряму соціально-економічної політики держави
Other Titles: Assessment of the Efficiency of the National Pension Framework as a Priority Directive of the Socio-Economic Policy of the State
Authors: Кужелєв М.О., Федина В.В.
Kuzheliev М.О., Fedyna V.V.
Keywords: пенсійна система,
пенсійний фонд,
населення,
соціально-економічна політика держави.
pension system,
pension fund,
population,
socio-economic policy of the state.
Issue Date: 2018
Publisher: Hamilton : Accent Graphics Communications & Publishing.
Citation: Kuzheliev М. Assessment of the Efficiency of the National Pension Framework as a Priority Directive of the Socio-Economic Policy of the State / M. Kuzheliev, V. Fedyna // Innovations in Science: the Challenges of Our Time : collective monograph / edited by M. Dei, O. Rudenko, Y. Tsekhmister, V. Lunov. – Hamilton : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018 – Р. 280–291.
Abstract: Одне з головних завдань соціально-економічної політики України – забезпечити ефективне функціонування пенсійної системи, яка охоплює інтереси як працездатних, так і інвалідів. В даний час благополуччя близько 30% населення, що одержують пенсійні виплати, і 70% населення безпосередньо залежить від ефективності функціонування пенсійної системи. Фінансові можливості пенсійної системи послаблюються впливом факторів, пов'язаних із поширенням несприятливих тенденцій у економічній сфері. У таких умовах пріоритетним напрямком соціально-економічної політики держави є оцінка ефективності національної пенсійної системи. One of the main tasks of the socio-economic policy of Ukraine is to ensure the effective functioning of the pension system, which covers the interests of both able-bodied and disabled people. Currently, the welfare of about 30% of the population receiving pension benefits and 70% of the population depends directly on the effectiveness of the functioning of the pension system. The financial capacity of the pension system is weakened by the influence of the factors associated with the spread of adverse trends in the economic sphere. In such conditions, the priority direction of the country's socio-economic policy is to assess the effectiveness of the national pension system.
Description: 1. Onyshko, S. V. Kovalenko, Yu. M. & Oleshko, A. A. (2016), Rehuliatyvnyj potentsial finansovoho rynku v umovakh hlobal'nykh vyklykiv [Regulatory potential of the financial market in the context of global challenges], Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy, Irpin, [in Ukrainian]. 2. Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [official site of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]. 3. Zvit Pensiinoho fondu Ukrainy za 2017 rik [Report of the Pension Fund of Ukraine for 2017]. (n.d.). pfu.gov.ua. Retrieved from http://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/03/Zvit-pro-robotu-Pensijnoho-fondu- Ukrainy-u-2017-roci.pdf. [in Ukrainian]. 4. Postanova Pravlinnia Pensiinoho fondu Ukrainy Pro pidsumky roboty u 2017 rotsi shchodo vykonannia biudzhetu, realizatsii derzhavnoi polityky z pytan pensiinoho zabezpechennia ta zavdan, pokladenykh na orhany Pensiinoho fondu Ukrainy: pryiniata 03.03.2018 roku № 6-1 [Resolution of the Board of the Pension Fund of Ukraine On the results of work in 2017 on the implementation of the budget, implementation of the state pension policy and tasks entrusted to the Pension Fund of Ukraine from March 3 2018, № 6-1]. (n.d.). pfu.gov.ua. Retrieved from http://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/03/Post.-6-1-vid-03.03.2018-Pro- pidsumky-2017-roku.pdf. [in Ukrainian]. 5. Royk, V. D. (2007). Pensyonnaia systema Rossyy: ystoryia, problemy y puty sovershenstvovanyia [The Russian pension system: history, problems and ways of improvement]. Moskva: MYK[in Russian]. 6. Khyt, L. V. (2011). Sovershenstvovanye metodycheskykh podkhodov k otsenke effektyvnosty y fynansovoi ustoichyvosty raspredelytelno-nakopytelnoi pensyonnoi systemy Rossyy [Improvement of methodological approaches to assessing the effectiveness and financial stability of the Russian Federation's allocation and accumulative pension system]. Fynansy - Finance, 3,138-142 [in Russian]. 7. Efektyvnist pensiinoi systemy v Ukraini (2017). [The effectiveness of the pension system in Ukraine]. Visnyk Pensiinoho fondu Ukrainy - Bulletin of the Pension Fund of Ukraine, 4,10 -17 [in Ukrainian]. 8. Doklad o sotsyalnoi zashchyte v myre 2017-18. Vseobshchaia sotsyalnaia zashchyta dlia dostyzhenyia Tselei v oblasty ustoichyvoho razvytyia [Report on social protection in the world 2017-18. Universal social protection for the achievement of the Sustainable Development Goals]. (n.d.). social-protection.org Retrieved from http://www.social- protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54895 [in Russian]. 9. Movoiu tsyfr. Prozhytkovyi minimum dlia pratsezdatnoi osoby zanyzhenyi na 133,02% (2017). [The language of numbers. The subsistence minimum for an able¬bodied person is understated by 133.02%]. Profspilkovi visti - Trade union news, 31-32, 1-2. 10. Pyshchulina, O., Koval, O., & Pyshchulina, T. (2017). Finansovi, sotsialni ta pravovi aspekty pensiinoi reformy v Ukraini. Svitovyi dosvid ta ukrainski realii [Financial, social and legal aspects of pension reform in Ukraine. World experience and Ukrainian realities]. Kyiv: Tsentr Razumkova [in Ukrainian]. 11. Tsina derzhavy (on-lain kalkuliator) [State price (online calculator)]. (n.d.). cost.ua. Retrieved from http://cost.ua/budget [in Ukrainian]. 12. Kovalenko, Yu. M. (2013). Suchasne instytutsiine seredovyshche finansovoho sektoru ekonomiky [Modern institutional environment of the financial sector of the economy]. Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine, 5,100-111 [in Ukrainian]. 13. Fedyna, V. V. (2013). Finansova hramotnist naselennia u protsesi pensiinoi reformy [Financial literacy of the population in the process of pension reform]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy - Scientific Herald of the National University of State Tax Service of Ukraine, 3,177-182 [in Ukrainian]. 14. Kuzheliev, M. O., & Fedyna, V. V. (2017). Analiz zakonodavchykh initsiatyv shchodo nakopychuvalnoi systemy zahalnoobov’iazkovoho derzhavnoho pensiinoho strakhuvannia [Analisis of legislative initiatives concerning the accumulative system of compulsory state pension insurance]. Economy and Finances Fundamental Tools and Innovative Techniques, 33-38. 15. Yeletskykh, S. Ya, & Rad, N. S. (2015). Ratsionalnist yak faktor rozvytku pensiinoi systemy Ukrainy [Rationality as a factor in the development of the pension system of Ukraine]. Nauchnyi vestnyk DHMA - Scientific Bulletin of the Donbas State Machine-Building Academy, 3, 285- 291 [in Ukrainian]. 16. Kornay, Ya. (2007). Sbalansyrovannyi ekonomycheskyi rost y reforma [Balanced economic growth and reform]. Rossyia y sovremennyi myr - Russia and the modern world, 2, 29 [in Russian]. 17. Kuzheliev, M. O. (2015). Formuvannia paradyhmy korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini [Formation of the Corporate Social Responsibility paradigm in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys- XXI - Economic Newsletter-XXI, 3-4, 60-63 [in Ukrainian].
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2945
ISBN: 978-1-77192-422-1
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3169_IR.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.