Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/30
Title: Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації національної економіки України
Other Titles: The interaction of fiscal and monetary policies in the financial stabilization of the national economy of Ukraine
Authors: Капелюш А.А.
Kapeliush A.A.
Keywords: Державна фінансова політика
фіскальна політика
монетарна політика
фінансова стабілізація
індикатори стабілізації
фінансова стабільність
функція суспільних втрат
взаємодія
координація
State financial policy
fiscal policy, monetary policy
financial stabilization
indicators of stabilization
financial stability
social losses function
cooperation, coordination
Issue Date: 2014
Citation: Капелюш А. А. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації національної економіки України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Видруковано в Національному університеті державної податкової служби України. – Ірпінь – 2014. – С. 22.
Abstract: У дисертації представлено результати дослідження теоретичних засад та обґрунтування науково-практичних рекомендацій щодо взаємодії фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації в Україні. Узагальнено наукові підходи до трактування поняття фінансової стабілізації, запропоновано доповнений перелік її індикаторів, а також визначено етапи фінансової стабілізації. Розкрито економічну сутність взаємодії фіскальної та монетарної політики і визначено можливі форми взаємодії. Проаналізовано тенденції фінансової стабілізації. Встановлено, що на сучасному етапі спостерігається взаємодія фіскальної та монетарної політики за моделлю Курно, що зумовлює високі суспільні втрати. Розроблено концепцію вдосконалення взаємодії фіскальної та монетарної політики, спрямованої на забезпечення форми координації. The dissertation presents the results of research in theoretical basis and justification of scientific recommendations for the interaction between fiscal and monetary policies in terms of financial stabilization in Ukraine. It includes generalization of theoretical approaches to interpretation of financial stabilization, it was offered a list of indicators, and the stages of financial stabilization, formulation of list of its indicators and description financial stabilization stages. There are investigation of economic nature of interaction between fiscal and monetary policies and identification of possible forms of such interaction in the dissertation. The tendencies of financial stabilization are analyzed. It is established that present form of interaction between fiscal and monetary policies under Cournot model leads to high social losses. The concept of improvement of interaction between fiscal and monetary policies to promote the forms of coordination is proposed.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/30
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010_IR.pdf323.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.