Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3008
Title: Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи
Other Titles: Regulatory and legal framework for electronic auditing in Ukraine: status and prospects
Authors: Подік І.І., Білецька Г.М., Ковтунович Н.Л.
Podik I.I., Biletskaya A.M., Kovtunovych N.L.
Keywords: Е-аудит,
податковий аудит,
електронний формат,
стандартний податковий аудиторський файл,
інформаційні системи.
E-audit,
tax audit,
electronic format,
Standard Audit File for Tax,
information systems.
Issue Date: 2018
Publisher: Економіка та держава.
Citation: Подік І. І. Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи / І. І. Подік, Г. М. Білецька, Н. Л. Ковтунович // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 37–41.
Abstract: Розвиток цифрових технологій призвів до появи нових форматів та способів зберігання і обробки даних, які, в свою чергу, дали поштовх запровадженню новітніх форм та видів контролю, одним з яких є електронний аудит. В статті проаналізовано чинні вітчизняні нормативно-правові акти, які стосуються організації та здійснення такого виду перевірок. Встановлено, що розвиток функціонування інституту електронного аудиту в Україні, а відповідно і його правового регулювання, значно відстає від темпів розвитку даної сфери в зарубіжних країнах (Португалія, Австрія, Люксембург, Польща, Литва, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Франція), а саме: відсутнє нормативно закріплене визначення електронного аудиту та не врегульовано порядок його проведення; немає єдиного формату файлу подання даних до фіскальних органів для цілей е-аудиту (податкового аудиторського файлу); не закріплено відповідні права та обов’язки платників податків й контролюючих органів. Відповідно авторами рекомендовано ввести в національну практику дефініцію запропоновану ІОТА, а саме: «е-аудит – це верифікація та перевірка бухгалтерських операцій, яка здійснюються в електронному середовищі за допомогою комп’ютеризованих інструментів, використовуючи аналітичні, оціночні та тестові методи аудиту». Також у статті наведено структуру проекту українського податкового аудиторського файлу (SAF-T UA), розробленого на основі другої версії стандартного податкового аудиторського файлу з урахуванням вітчизняної практики ведення бухгалтерського обліку, та описано процедуру проведення електронного аудиту на його основі. Рекомендований порядок складається з кількох етапів й дозволить досягти більш прогресивних та цивілізованих взаємовідносин між платниками податків і фіскальними органами. The development of digital technologies has led to the emergence of new formats and ways of storing and processing data, which in turn gave impetus to the introduction of the latest forms and types of control, one of which is the electronic audit. The article analyzes the current domestic statutory instruments concerning the organization and implementation of such kind of inspections. It has been established that the development of the functioning of the Institute of Electronic Auditing in Ukraine, and accordingly its legal regulation, is far behind the pace of development of this sphere in foreign countries (Portugal, Austria, Luxembourg, Poland, Lithuania, Norway, Germany, the Netherlands, Sweden, and France), namely: there is no normative definition of the electronic audit and the procedure for conducting it is not regulated; there is no single file format for submission of data to fiscal authorities for e-audit purposes (tax audit file); the relevant rights and obligations of taxpayers and controlling bodies are not fixed. The authors proposed the introduction of a national IOTA-defined e-auditing practice, namely, "e-audit it is the verification/checking of accounting transactions (and their sources/origins) processed in an electronic environment, using analysis, evaluation and testing audit methods, assisted by computerized tools". This paper describes the structure of the Ukrainian tax audit file (SAF-T UA) project. The SAF-T UA project was developed on the basis of the second version of the standard tax audit file published in April 2010 by the OECD Fiscal Affairs Committee, taking into account national accounting practices. Together with the draft tax audit file, the authors proposed a procedure for conducting an electronic audit on its basis. The recommended procedure consists of several stages and will allow the achievement of more progressive and civilized relationship between taxpayers and fiscal authorities.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3008
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3232_IR.pdf401.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.