Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3201
Title: Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні
Other Titles: Financial instruments of stimulation of regional development: practice of use in Ukraine
Authors: Кужелєв М.О., Нечипоренко А.В.
Kuzheliev М.О., Nechyporenko A.V.
Keywords: фінансові інструменти,
регіональний розвиток,
фінансове стимулювання,
бюджетна децентралізація,
трансферти,
податкові пільги.
financial instruments,
regional development,
financial stimulation,
budgetary decentralization,
transfers,
tax benefits.
Issue Date: 2019
Publisher: Київ. : Вид-во «Центр учбової літератури».
Citation: Кужелєв М. О. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – К. : Вид-во «Центр учбової літератури», 2019. – 224 с.
Abstract: У монографії досліджено фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні. Розкрито сутність та представлено удосконалену класифікацію фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку. Значну увагу приділено аналізу фінансового забезпечення розвитку регіонів як основи, яка враховується при формуванні стратегічних напрямів регіональної політики та визначенні набору фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку. Запропоновано концептуальні підходи до реалізації регіональних інвестиційних програм, спрямованих на фінансове стимулювання регіонального розвитку. In the monograph financial instruments of stimulation of regional development in Ukraine are investigated. The entity is opened and are presented advanced classification of financial instruments of stimulation of regional development. Considerable attention is paid to the analysis of financial security of development of regions as bases, is considered when forming the strategic directions of regional policy and determining set of financial instruments of stimulation of regional development. Conceptual approaches to implementation of the regional investment programs directed to financial stimulation of regional development are offered.
Description: 1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983. – 350 с. 2. Алєксєєв І. В. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І. В. Алєксєєв, Р. Й. Желізняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 7–16. 3. Алимусаев Г. М. Региональные аспекты управления бизнесом с учетом эффективных зарубежных подходов / Г. М. Алимусаев // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2008. – № 2. – С. 15–20. 4. Бадида М. П. Податкова база місцевого самоврядування : монографія / М. П. Бадида; Закарпат. держ. ун-т. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 408 с. 5. Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів території : монографія / Є. О. Балацький. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 302 с. 6. Барецький В. І. Проблеми фінансового забезпечення розвитку адміністративно-територіальних утворень у контексті Європейської хартії місцевого самоврядування / В. І. Барецький // Наукові праці НДФІ. – 2005. – Вип. 1 (30). – С. 90–95. 7. Барський Ю. М. Фінансові інструменти стимулювання сталого розвитку регіону / Ю. М. Барський, В. Г. Поліщук // Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – 2010. – Вип. 7 (25), Ч. 4. – С. 4–12. – (Серія «Облік і фінанси»). 8. Барський Ю. Стимулювання соціально орієнтованого розвитку економіки регіону за посередництвом фінансових інструментів / Ю. Барський // Наука молода : зб. наук. пр. молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.–Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 15/16. – С. 20–24. 9. Безверхнюк Т. М. Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засоби : монографія / Т. М. Безверхнюк. – Одеса : НАДУ, 2009. – 320 с. 10. Белец Ж. А. Ґендерне бюджетування в Україні як складова механізму забезпечення рівності чоловіків і жінок [Електронний ресурс] / Ж. А. Белец // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/Bel_s.pdf 11. Бетлій О. Реформа державної допомоги в Україні [Електронний ресурс] / О. Бетлій, В. Кравчук. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2012/PP_IER_2_2012.pdf 12. Білявська А. Ю. Сучасний ринок внутрішніх довгострокових державних запозичень в країнах Європи / А. Ю. Білявська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2018. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 42–45. – (Серія «Економічні науки»). 13. Боголепов Д. П. Краткий курс финансовой науки / Д. П. Боголепов. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Пролетарий, 1929. – 318 с. 14. Боронос В. Г. Фінансові інструменти регулювання процесу реалізації екологічної політики розвитку регіону / В. Г. Боронос, І. В. Карпенко, Д. В. Леус // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 139–146. 15. Брязкало А. Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування / А. Є. Брязкало // Економіка та держава. – 2016. – № 3. – С. 98–101. 16. Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : монографія / П. Т. Бубенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2002. – 316 с. 17. Буянова М. Э. Оценка региональных рисков регионов южного федерального округа / М. Э. Буянова // Регионология. – 2006.– № 3. – С. 20–32. 18. Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України : монографія / за заг. ред. Л. Л. Тарангул ; Нац. унів-т ДПС України. – Ірпінь, К.: Фенікс, 2012. – 532 с. 19. Бюджетний кодекс України : від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 20. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с. 21. Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти / Г. В. Возняк // Фінанси України. – 2017. – № 4. – С. 42–54. 22. Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти / Г. В. Возняк // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 253–257. 23. Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С. 34–43. 24. Воробйов Ю. М. Формування фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах підвищення самостійності регіонів : монографія / Ю. М. Воробйов, І. А. Когут. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 249 с. 25. Вусятицька М. П. Аналіз ефективності фінансових важелів держави в стимулюванні регіонального економічного розвитку [Електронний ресурс] / М. П. Вусятицька. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3506 26. Галась О. І. Внутрішні інвестиції як стабілізаційний інструмент економічного розвитку держави / О. І. Галась, Д. Б. Круцляк // Академічний огляд. – 2010. – № 1 (32). – С. 115–119. 27. Гендерне бюджетування в Україні : посібник / за заг. ред. Б. Малиняк. – К. : Фонд ім. Фрідріха Еберта: представництво в Україні, 2012. – 34 с. 28. Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів : стислий виклад. – Київ, 2016. – 89 с. 29. Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні: теорія і практика : метод. посіб. / Т. Іваніна, О. Жукова та ін. – К. : ФОП Клименко, 2016. – 92 с. 30. Гендерно-орієнтоване бюджетування: аналіз програм, які фінансуються з бюджету, з позицій гендерної рівності : посібник для працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / за ред. О. Кисельової, М. Босніч, О. Давліканової. – Режим доступу : http:// library.fes.de/pdf-fіles/bueros/ukraine/11557.pdf 31. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації : монографія / З. В. Герасимчук. – Луцьк : Надстр’я, 2001. – 528 с. 32. Глуха В. В. Підвищення ролі місцевих бюджетів у регіональних інвестиційних процесах / В. В. Глуха // Держава та регіони. – 2012. – № 2. – С. 150–154. 33. Голиков А. П. Экономика Украины: факторы производства, отраслевая структура, размещение, тенденции развития : учеб. пособ. / А. П. Голиков, H. A. Казакова, Е. А. Шуба. – X., 2003. – 163 с. 34. Горячук В. Ф. Державна регіональна політика та угоди щодо регіонального розвитку в контексті європейського вибору / В. Ф. Горячук, Д. Ф. Дуков // Теорія та практика державного управління. – 2016. – № 1 (52). – С. 166–171. 35. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник / А. Г. Гранберг. – М. : ГУ ВШЭ, 2004. – 496 с. 36. Гура Я. В. Інструменти стимулювання сталого розвитку регіонів України / Я. В. Гура // Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2012. – Вип. 3. – С. 324–333. – (Серія «Управління»). 37. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с. 38. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України : від 06.08.2014 № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 39. Деркач М. І. Аналіз наслідків трансформації Бюджетного кодексу України для місцевих фінансів / М. І. Деркач, М. В. Литвин // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1(11). – С. 22–28. 40. Деркач М. І. Досвід Німеччини у фінансуванні економічного розвитку регіонів / М. І. Деркач, М. В. Литвин // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 9. – С. 42–47. 41. Децентралізація в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.decentralization.gov.ua. 42. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навчальний посібник для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ: ПРООН/ МПВСР. – 2007. – 269 с. 43. Джаман М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 384 с. 44. Довідники пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html 45. Долішній М. Ринкові механізми регіонального управління / М. Долішній, О. Мошонець // Регіональна економіка. – Львів, 2001. – № 1. – С. 7–17. 46. Дорогунцов С. І. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / С. І. Дорогунцов, Я. Б. Олійник, А. В. Степененко. – К. : Сатфед-2, 2001. – 144 с. 47. Евстафьева А. Х. Методы оценки эффективности налоговой политики региона / А. Х. Евстафьева // Вестник Пермского университета. Экономика. – 2013. – № 3 (18). – С. 23–31. 48. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т. 2 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устинко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с. 49. Європейська хартія місцевого самоврядування : хартія : від 15.10.1985 : ратифікована Законом України : від 15.07.1997 № 452/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036 50. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с. 51. Житар М. О. Проблеми у сфері державного фінансового контролю за мобілізацією податків від юридичних осіб в бюджетну систему України / М. О. Житар // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 22 грудня 2015 р.). – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 208–211. 52. Житар М. О. Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України / М. О. Житар // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2018. – Вип. 1 (52). – С. 331–334. – (Серія «Економіка»). 53. Забаштанський М. М. Бюджетний аналіз в системі бюджетного планування / М. М. Забаштанський, С. М. Зеленський, А. Б. Літош // Вісник ЧДТУ : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 3 (52). – С. 282–288. 54. Заблоцький Б. Ф. Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 548 с. 55. Зайчикова В. В. Показники оцінки фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування / В. В. Зайчикова, І. О. Хомра // Наукові праці НДФУ. – 2005. – Вип. 3 (22). – С. 47–56. 56. Зінько Н. Я. Інструменти стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Індії, Ірландії, Сінгапурі, Фінляндії, Японії) / Н. Я. Зінько // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 220–226. 57. Іванова О. Ю. Ефективність використання податкових інструментів: модельні підходи / О. Ю. Іванова // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 135–151. 58. Інструменти розширення ринку муніципальних цінних паперів як чинника ресурсного забезпечення регіонального розвитку : аналітична записка [Електронний ресурс] / О. В. Шевченко. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1131/ 59. Камінська І. М. Основні фінансові інструменти стимулювання соціально-економічного розвитку регіону / І. М. Камінська // Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – 2012. – Вип. 9 (35), Ч. 1. – С. 166–179. – (Серія «Регіональна економіка»). 60. Карпець С. Л. Світовий досвід управління регіональним розвитком / С. Л. Карпець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2008. – № 2 (44). – С. 252–258. 61. Керецман В. Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти : монографія / В. Ю. Керецман. – К. : УАДУ, 2002. – 188 с. 62. Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» / [Е. Ламах та ін. ; ред. група: Л. С. Кобелянська та ін.]. – Запоріжжя : Друкар. світ, 2011. – 167 с. 63. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к /96-вр 64. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України : від 1 квітня 2014 р. № 333-р // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 67. 65. Коровіна О. В. Інноваційні інвестиції в системі класифікації інвестицій [Електронний ресурс] / О. В. Коровіна. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Economics/25571.doc.htm 66. Костирко Л. А. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи : монографія / Л. А. Костирко, Н. Ю. Велентейчик. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 280 с. 67. Круп’як І. Й. Фінансові домінанти розвитку регіону в умовах економічної нестабільності / І. Й. Круп’як // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія : зб. наук. праць (м. Тернопіль, 26 листопада 2015 р.) / за ред. О. П. Кириленко ; уклад. В. Ю. Безгубенко-Гнатишин, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 101–105. 68. Кудряшов В. П. Поняття бюджетної системи та її децентралізації / В. П. Кудряшов, Б. П. Селінков // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 25–32. 69. Кужелев М. А. Влияние налоговой политики государства на уровень инвестиционной активности в Украине / М. А. Кужелев, Т. И. Приходько // Финансы, учет, банки. : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2001. – Вып. 6, Ч. 1. – С. 27–32. 70. Кужелев М. А. Инвестиционная политика региона / М. А. Кужелев, Т. И. Приходько // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : АНТ Лтд, 2002. – Вип. 2. Економічні науки. – С. 279–283. 71. Кужелев М. А. Корпоративное управление: сущность и элементы / М. А. Кужелев // Економіка і організація управління. – Вип. 3. – Донецьк : ДонНУ, Каштан, 2008. – С. 51–58. 72. Кужелев М. А. Налоговые льготы в системе стимулирования инвестиционной активности в Украине / М. А. Кужелев, Р. К. Перепелица // Финансы, учет, банки : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2002. – Вып. 8, Ч. 1. – С. 45–50. 73. Кужелев М. А. Формирование региональной инвестиционной политики / М. А. Кужелев, Т. И. Приходько // Международная конференция, МГУ им. М. В. Ломоносова (9–12 апреля 2002). – Москва : МАКС Пресс, 2002. – С. 293–295. 74. Кужелєв М. О. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища / М. О. Кужелєв, В. В. Меженська // Схід. – Д. : Східний видавничий дім, 2012. – № 1. – С. 62–67. 75. Кужелєв М. О. Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко // Збірник наукових праць Університету ДФС України. – 2018. – № 2. – С. 154–168. 76. Кужелєв М. О. Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / М. О. Кужелєв, М. О. Житар // Економічний вісник університету. – 2015. – Вип. 27(1). – С. 14–18. 77. Кужелєв М. О. Механізм взаємовідносин «центр-регіон» у контексті забезпечення фінансової безпеки регіону / М. О. Кужелєв // Вісник Донецького університету. – Донецьк : ДонГУ, 2001. – № 1. – C. 192–196. – (Серія «Економіка і право»). 78. Кужелєв М. О. Механізм реалізації регіональних інвестиційних програм як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко // Схід. – Маріуполь : Громадська організація «Український культурологічний центр», 2017. – Вип. 6 (152). – С. 22–27. 79. Кужелєв М. О. Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України / М. О. Кужелєв, М. О. Житар // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2015. – № 2. – С. 154–163. 80. Кужелєв М. О. Проблеми фінансування освіти в контексті децентралізації управління в Україні / М. О. Кужелєв, М. О. Дей, А. В. Нечипоренко // Management of higher education quality: problems and prospects. – London : IASHE, 2017. – C. 13–16. 81. Кужелєв М. О. Регіональні інвестиційні програми як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (20–22 березня 2018 р.). – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 135–137. 82. Кужелєв М. О. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки корпорації / М. О. Кужелєв // Схід. – 2013. – Вип. 4 (124). – С. 44–48. 83. Кужелєв М. О. Формування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / М. О. Кужелєв, В. В. Плахотнюк // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2018. – Вип. 36/1. – С. 302–312. 84. Кужелєв М. О. Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні / М. О. Кужелєв // Економічний часопис – ХХІ. – 2015. – № 3–4(1). – С. 60–63 85. Кужелєв М. О. Формування системи державного управління інвестиційним процесом як головна передумова економічного зростання в Україні / М. О. Кужелєв, І. Г. Брітченко // Вісник ДонНУЕТ, 2001.– № 4(12).– С. 15–22. 86. Кузнецова О. В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования / О. В. Кузнецова. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 304 с. 87. Кузькін Є. Ю. Вплив децентралізації на розвиток регіонів / Є. Ю. Кузькін // Наукові праці НДФІ. – 2016. – Вип. 3. – С. 39–53. 88. Куйбіда В. С. Нова державна регіональна політика: від теорії до практики / В. С. Куйбіда // Нова державна регіональна політика в Україні : збірник. – К. : Крамер, 2009. – 232 с. 89. Лебедев В. А. Местные налоги / В. А. Лебедев. – СПБ. : Типогр. А. М. Вольфа, 1886.– 582 с. 90. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку : монографія / Л. В. Лисяк. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 600 с. 91. Лисяк Л. В. Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації / Л. В. Лисяк, Т. В. Сальникова // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – № 2 (58). – С. 42–56. 92. Лобанова Л. Ґендерні стратегії сталого розвитку України / за ред. Л. С. Лобанової. – К. : Фенікс, 2004. – 432 с. 93. Лобас І. Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності / І. Лобас // Вісник Нац. академ. держ. управління при Президентові України. – 2012. – Вип. 1. – С. 196–203. 94. Лук’яненко І. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики : монографія / І. Лук’яненко, М. Сидорович. – К. : НаУКМА, 2014. – 229 с. 95. Лук’яненко І. Г. Управління фінансовим потенціалом територіальних громад у контексті реалізації регіональної фінансової політики / І. Г. Лук’яненко, А. В. Височина // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2 (37). – С. 98–101. 96. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденцій / І. О. Луніна // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2016. – № 2. – С. 155–171. 97. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : монографія / І. О. Луніна. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с. 98. Луніна І. О. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток / І. О. Луніна, О. В. Короткевич. – К. : Ін-т екон. прогнозування НАНУ, 2000. – 432 с. 99. Луніна І. О. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проведення реформ / І. О. Луніна // Економіка України. – 1998. – № 3. – С. 31–41. 100. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І. О. Луніна // Економіка України. – 2006. – №1 – С. 23–31. 101. Лучик С. Д. Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні / С. Д. Лучик, В. Є. Лучик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 124–131. 102. Магопець О. А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «податкове стимулювання» / О. А. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 26. – С. 265–273. 103. Мазур А. Г. Регіональні економічні системи: теорія, методологія, розвиток : монографія / А. Г. Мазур, О. Г. Кубай ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Планер, 2012. – 362 с. 104. Макаренко Л. М. Забезпечення регіонального розвитку в системі міжбюджетних відносин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.05 / Л. М. Макаренко. – К., 2007. – 21 с. 105. Макаренко М. В. Особливості розвитку інвестиційних процесів в регіонах України / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 3. – С. 27–31. 106. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація : посібник для експертів і експерток аналітичних центрів / Т. Марценюк. – К., 2014. – 65 c. 107. Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 13–17. 108. Масгрейв Р. А. Государственные финансы: теория и практика / Р. А. Масгрейв, П. Б. Масгрейв ; пер. с англ. – М. : Бизнес Атлас, 2009. – 716 с. 109. Мезенцев К. В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : монографія / К. В. Мезенцев. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 253 с. 110. Мельник В. М. Податкова політика України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2016. – № 7. – С. 7–25. 111. Мельник В. М. Сутність та концептуальні основи формування податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів / В. М. Мельник, А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Економіка України. – 2016. – № 1. – С. 35–51. 112. Менеджмент європейської економічної інтеграції : підручник / С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А. Українець та ін. ; за ред. С. М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с. 113. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання : затверджено наказом Міністерства економіки України : від 04.12.2006 № 367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738 114. Місцевий розвиток за участі громади : монографія : у 2 т. – Том 1. Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка. – Суми : Університетська книга, 2013. – 354 с. 115. Міхєєнко Т. В. Фінансове забезпечення збалансованого розвитку депресивних регіонів / Т. В. Міхєєнко // Агросвіт. – 2014. – № 22. – С. 34–40. 116. Молдован О. О. Бюджетна децентралізація: досвід ефективної реформи Словаччини для України : [SUREC POLICY PAPER] / О. О. Молдован. – Братислава : Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики, 2010. – 40 с. 117. Москвін С. Облігації місцевих позик як інструмент залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / С. Москвін. – Режим доступу : http://radrda.gov.ua/wp-content/uploads/18330/Облігації-як-інструмент-Москвін-15-травня-pdf 118. Мунько А. Регіональні фонди розвитку як складова системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади / А. Мунько // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 1. – С. 150–156. 119. Назаренко Г. В. Комплексна оцінка ефективності податкових пільг / Г. В. Назаренко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 202–208. 120. Налоговая политика и пути выхода из кризиса / под. научн. ред. В. Б. Исакова, Д. Г. Черника, И. И. Кучерова. – М. : ТПП РФ, 2009. – 320 с. 121. Некрасов Н. Н. Региональная экономика / Н. Н. Некрасов. – 2-е изд. – М. : Экономика, 1978. – 340 с. 122. Нечипоренко А. В. Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / А. В. Нечипоренко, А. Г. Качула // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2018. – Вип. 29 (2). – С. 95–98. – (Серія «Економічні науки»). 123. Нечипоренко А. В. Бюджетна децентралізація як основа розвитку місцевого самоврядування в Україні / А. В. Нечипоренко // Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15–16 травня 2015 року) : у 2-х ч. / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – С. 16–18. 124. Нечипоренко А. В. Вплив бюджетно-податкової реформи на стимулювання розвитку місцевого самоврядування / А. В. Нечипоренко // Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11–12 листопада 2016 р.). – Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С. 86–90. 125. Нечипоренко А. В. Доходи місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації / А. В. Нечипоренко // Формування дохідної бази місцевих бюджетів України в умовах бюджетної децентралізації : матеріали науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 9 червня 2017 р.). – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – С. 20–21. 126. Нечипоренко А. В. Зарубіжний досвід використання фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку / А. В. Нечипоренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 25. – С. 97–101. – (Серія «Економіка і менеджмент»). 127. Нечипоренко А. В. Класифікація фінансових інструментів стимулювання розвитку місцевого самоврядування / А. В. Нечипоренко // Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5–6 лютого 2016 р.) : у 2-х ч. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 59–62. 128. Нечипоренко А. В. Організація міжбюджетних відносин у контексті розвитку місцевого самоврядування / А. В. Нечипоренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – Вип. 22. – С. 137–140. – (Серія «Економіка і менеджмент»). 129. Нечипоренко А. В. Перспективи регіонального розвитку в умовах бюджетної децентралізації / А. В. Нечипоренко // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9 листопада 2017 р.). – К. : Національний авіаційний університет, 2017. – С. 81–82. 130. Нечипоренко А. В. Підходи до класифікації фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку / А. В. Нечипоренко // Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації : матеріали науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 19 квітня 2018 р.). – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С.24–26. 131. Нечипоренко А. В. Податкові інструменти стимулювання регіонального розвитку / А. В. Нечипоренко // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Київ, 4–7 квітня 2017 р.). – К. : НАУ, 2017. – С.144–145. 132. Нечипоренко А. В. Проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні / А. В. Нечипоренко // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Київ, 8–9 квітня 2015 р.). – К. : НАУ, 2015.– С. 17. 133. Нечипоренко А. В. Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів / А. В. Нечипоренко // Вісник Одеського національного університету. – 2016. – Том 21, Вип.11 (53). – С. 84–88. – (Серія «Економіка»). 134. Нечипоренко А. В. Роль фінансових інструментів держави в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування / А. В. Нечипоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 17 (3). – С. 109–112. – (Серія «Економічні науки»). 135. Нечипоренко А. В. Стимулювання розвитку регіонів України: світовий досвід / А. В. Нечипоренко, О. А. Крамаренко // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 25 березня 2016 р.). – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. – С. 95–98. 136. Нечипоренко А. В. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні / А. В. Нечипоренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 6 (2). – С. 122–125. – (Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство»). 137. Нечипоренко А. В. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 / А. В. Нечипоренко ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2018. – 20 с. 138. Нечипоренко А. В. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні / А. В. Нечипоренко // Політ. Сучасні проблеми науки : збірник тез доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Київ, 6–8 квітня 2016 р.). – К. : Національний авіаційний університет, 2016. – С. 84–85. 139. Никитина М. Г. Геоэкономика: очерки / М. Г. Никитина. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2002. – 224 с. 140. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання / за ред. Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2010. – 72 с. 141. Новицький В. Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології // Фінанси України. – 2007. – №10 – С. 60–73. 142. Новосад І. Г. Інструменти мотиваційного механізму розвитку проблемних регіонів / І. Г. Новосад // Экономика и управление. – 2011. – № 2. – С. 133–138. 143. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В. Опарін.–2-ге вид., без змін.– К. : КНЕУ, 2006. – 240 с. 144. Орлова И. В. Выбор экзогенных факторов в модель регрессии при мультиколлинеарности данных / И. В. Орлова, Е. С. Филонова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 5 (1). – С. 108–116. 145. Осипенко С. О. Фінансова децентралізація: ефективність реалізації на місцевому рівні / С. О. Осипенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 4. – С. 176–181. 146. Остріщенко Ю. В. Гендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів / Ю. В. Остріщенко, Н. М. Корнієнко // Економіка розвитку. – 2015. –№ 3 (75). – С. 12–27. 147. Остріщенко Ю. В. Особливості планування та виконання місцевих бюджетів у контексті реалізації бюджетної реформи та реформи децентралізації / Ю. В. Остріщенко // Світ фінансів : науковий журнал ТНЕУ. – 2017. – Вип. 4. – С. 132–144. 148. Остріщенко Ю. В. Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної реформи в Україні / Ю. В. Остріщенко // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2016. – Вип. 31/1. – С. 277–282. 149. Остріщенко Ю. В. Сучасні реалії планування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів / Ю. В. Остріщенко, В. Г. Боронос // Механізм регулювання економіки : збірник наукових праць. – 2014. – № 1. – С. 87–98. 150. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/ 151. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 152. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/ 153. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/ 154. Офіційний сайт Інституту суспільно-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iser.org.ua/ 155. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/ 156. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/ 157. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/ 158. Паєнтко Т. В. Зарубіжний досвід бюджетного інвестування та перспективи його імплементації в Україні / Т. В. Паєнтко // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах : зб. наук. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2016 р. / МОН, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 67–69. 159. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панейко. — Мюнхен : Українська Вільна Академія Наук у Німеччині, 1963. – 193 с. 160. Патицька Х. О. Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад [Електронний ресурс] / Х. О. Патицька. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412 161. Петриків А. В.Роль місцевих запозичень у вирішенні фінансових проблем регіонів [Електронний ресурс] / А. В. Петриків // Ефективна економіка. 2015. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4093 162. Пилипів В. В. Децентралізація управління соціально-економічним розвитком України [Електронний ресурс] / В. В. Пилипів, Л. М. Макаренко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : збірник наукових праць – 2008. – № 4 (2). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jr n/Soc_Gum/Aprer/2008_4_2/103.pdf 163. Пилипів В. В. Сучасні форми партнерської взаємодії у сфері оподаткування / В. В. Пилипів, В. І. Тарангул // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2014. – № 1. – С. 188–194. 164. Підгрушний Г. П. Регіональний розвиток: сутність процесу та його особливості / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2003. – № 4. – С. 39–48. 165. Пістун М. Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку України / М. Д. Пістун, А. Л. Мельничук. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013.– 290 с. 166. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755-VI-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 167. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем : монографія / В. Л. Андрущенко та ін. – Ірпінь : ДПА України, Нац. Ун-т ДПС України, 2006. – 209 с. 168. Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу : затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку : від 29.04.2014 № 578 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0570-14  169. Порядок здійснення місцевих запозичень : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України : від 16.02.2011 № 110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-п 170. Потенціал України та його реалізація : аналітичний звіт Міжнародного центру перспективних досліджень / О. Романюк. – К., 2009. – 69 с. 171. Примостка О. О. Фінансові механізми в реалізації регіональної політики ЄС / О. О. Примостка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – Вип. 15. – С. 4–7. – (Серія «Економіка і менеджмент»). 172. Приоритеты политики сплочения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ policy/what/investment-policy / 173. Пріоритети реформування та напрями перспективного розвитку міжбюджетних відносин в умовах бюджетної децентралізації в Україні / О. С. Власюк, Л. Г. Шемаєва, Н. В. Корень та ін. – К. : НІСД, 2015. – 80 с. 174. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин // Верховна Рада України ; Закон України : від 28.12.2014 № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-19 175. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України : від 23.03.2000 № 1602-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 176. Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України : від 28.12.2014 № 80-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19 177. Про Державний бюджет України на 2016 рік : Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19 178. Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України : від 21.12.2016 № 1801-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 179. Про засади державної регіональної політики : Закон України : від 05.02.2015 № 156-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/156-19 180. Про інвестиційну діяльність : Закон України : від 18.09.1991 № 1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 181. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України : від 21.05.1997 № 280/97-вр зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр 182. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України : від 08.09.2005 № 2850-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2850-15 183. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 23.05.2007 № 308-р // Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-р 184. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України: від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 185. Проект «Гендерне бюджетування в Україні» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу : http://http://grbproject.org/ 186. Рагуліна Н. В. Інвестиційні гранти як інструмент стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні / Н. В. Рагуліна // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2015. – № 3. – С. 238–243. 187. Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід / В. Куйбіда, А. Ткачук, Т. Забуковець-Ковачич ; за заг. ред. Р. Ткачука. – К. : Леста, 2010. – 224 с. 188. Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири : монографія / авторський колектив; за заг. ред. П. В. Пашка, Л. Л. Тарангул. – К.: ТОВ «Новий друк». – 520 с. 189. Річний звіт за 2017 рік Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні». – Київ, 2018. – 45 с. 190. Руденко В. В. Зарубіжний досвід фінансування місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. В. Руденко. – Режим доступу : http://buktoloka.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3A2011-01-12-10-15-12&catid=13%3Apublications&Itemid=16&lang=uk 191. Ружицький Ю. В. Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 / Ю. В. Ружицький. – Чернігів, 2017. – 21 с. 192. Савостенко Т. Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм / Т. Савостенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 3. – С. 179–189. 193. Савчук С. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації / С. Савчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 81–85. – (Серія «Економіка»). 194. Сергієнко Л. К. Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток держави / Л. К. Сергієнко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 342–345. 195. Сілюкова С. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об’єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / С. Сілюкова. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/ebook/putp/2013-1/doc/3/05.pdf. 196. Скуфьева Т. Региональное развитие России в свете циклически-волновых представлений / Т. Скуфьева, С. Баранов // Федерализм. – 2007. – № 1. – С. 29–48. 197. Словник іншомовних слів / уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарлупа. – К. : Наук. думка, 2000.– 680 с. 198. Слухай С. В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів / С. В. Слухай, О. В. Гончаренко // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 12–20. 199. Слухай С. В. Проблеми фінансової децентралізації в Україні / С. В. Слухай // Наукові праці НДФІ. – 2002. – № 4(19). – С. 20–28. 200. Слухай С. В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні / С. В. Слухай, О. В. Гончаренко // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 63–72. 201. Смирнягин Л. В. Районы США: портрет современной Америки / Л. В. Смирнягин. – М. : Мысль, 1989. – 379 с. 202. Соболєва Г. Г. Розробка моделі організаційно-правового поля формування і реалізації регіональної стратегії соціально-економічного розвитку / Г. Г. Соболева // Економіка і регіон. – 2009. – № 2 (21). – С. 49–53. 203. Соколовський Д. Моделювання впровадження податкових пільг: проблема накладу / Д. Соколовський // Научные труды ДонНТУ. – 2014. – № 3. – С. 152–160. – (Серия: экономическая). 204. Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні : аналіт. доп. / С.О. Біла, О.В. Шевченко, М.О. Кушнір, В.І. Жук та ін.–К. : НІСД, 2013.– 88 с. 205. Стройко Т. В. Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС / Т. В. Стройко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 32–37. – (Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство»). 206. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. О. Сунцова – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с. 207. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : монографія / Л. Л. Тарангул. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 286 с. 208. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– 288 с. 209. Томарева-Патлахова В. В. Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ / В. В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. – 2013. – № 1. – С. 76–80. – (Серія «Економіка та підприємництво»). 210. Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності / І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, Г. В. Возняк та ін. ; за ред. д.е.н., проф. І. З. Сторонянської ; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2013. – 93 с. 211. Усков И. В. Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных местных органов власти / И. В. Усков // Бізнес-Інформ : наук. журнал. – 2012. – № 3. – С. 107–111. 212. Устименко Е. А. Инновационное развитие региона (на примере реализации биотехнологических проектов в Иркутской области) // Экономика и управление. – 2010. – № 6 (56) – С.103–106. 213. Федюк В. Вплив інвестиційної політики на місцевий економічний розвиток / В. Федюк // Місцевий економічний розвиток : зб. матеріалів VIII Укр. муніцип. форуму (12 лип. 2012 р.). – Ялта, 2012. – С. 23–29. 214. Хомутенко А. В. Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики / А. В. Хомутенко, Ю. І. Бзова // Науковий вісник ОНЕУ. – 2016. – № 7. – С. 112–131. 215. Хомутенко В. П. Фрагментарний аналіз механізму дії регулюючої функції податку на прибуток підприємств в Україні / В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2017. – № 1. – С. 70–76. 216. Хомяк М. С. Фінансові інструменти стабілізації регіонального розвитку / М. С. Хомяк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016.– Випуск 9. – С. 711–714. 217. Христенко В. В. Межбюджетные отношения в управлении региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы / В. В. Христенко. – М: Дело, 2002. – 606 с. 218. Царенко М. О. Науково-методичні засади дослідження регіональних інвестиційних програм / М. О. Царенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. – № 4 (59). – С. 42–50. 219. Царенко М. О. Реалізація регіональних інвестиційних програм в Україні / М. О. Царенко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2012. – № 3 (58). – С. 44–50. 220. Черничко С. Ф. Регулювання регіонального розвитку в Україні та за кордоном (досвід Німеччини) / С. Ф. Черничко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15. – С. 252–256. 221. Чічкань О. І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні / О. І. Чічкань // Економіка та держава. – 2013. – С. 44–48. 222. Чугунов І. Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни / І. Я. Чугунов // Казна Україна. – 2014. – № 6. – С. 25–28. 223. Чумаченко М. Нариси з економіки регіону / М. Чумаченко. – К. : Наук.думка, 1995. – 338 с. 224. Шнипко О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації / О. С. Шнипко. – К. : Наук. думка, 2003. – 334 с. 225. Шульц Е. П. Місцеві запозичення: сутність, види та міжнародний досвід / Е. П. Шульц // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип.14. – С.880–884. 226. Экономика налоговых реформ : монография / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, Л. Л. Тарангул. – К. : Алерта, 2013. – 426 с. 227. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, диагностика : монография / А. Н. Тищенко, И. А. Кизим, А. И. Кубах, Е. В. Давыскиба. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2005. – 176 с. 228. Яфінович О. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України / О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Вип. 2. – С. 92–100. 229. Association agreement: from partnership to cooperation : collective monograph / еdited by M. Dei, O. Rudenko – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 276 р. 230. Bell M. Fiscal Decentralization Indicators: Local Democratic Governance / М. Bell, С. Adams // Proceedings of 92' annual conference. – Atlanta: National Tax Association. – 1999. – P. 236–241. 231. Clark D. The Fiscal Transfer System in Canada // An International Comparison of Grants, ed. by Ehtisman Ahmad, 2007. – Р. 123. 232. Easterly W. Fiscal Policy and Economic Growth: an Empirical Investigation / W. Easterly, S. Rebelo // Journal of monetary economics. – 1993. – № 32 (3).– P. 47−58. 233. Head C. K., Ries J. C., Swenson D. L. Attracting foreign manufacturing: Investment promotion and agglomeration, Regional Science and Urban Economics. № 29 (2), 1999. – P. 197–218. 234. Kozak М., Pyszkowski A., Szewczyk R. Slownik rozwoju regionalnego. –Warsawa : Polska agencja Rozwoju Regionalnego – 2000. 235. Kramarenko О. The budgetary decentralization as precondition of regional development / О. Kramarenko, А. Nechyporenko // Financial Decentralization and Sustainable Development: Collection of Scientific Papers II International Scientific Workshop (Kyiv, March 23–24, 2017) – K. : Agrar Media, 2017. – Р. 29–30. 236. Kuzheliev М. Assessment of the Efficiency of the National Pension Framework as a Priority Directive of the Socio-Economic Policy of the State / M. Kuzheliev, V. Fedyna // Innovations in Science: The Challenges of Our Time: monograph / edited by M. Dei, O. Rudenko, Y. Tsekhmister, V. Lunov. – Hamilton, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018 – Р. 280–291. 237. Kuzheliev М. Implementation of world experience in using financial instruments to stimulate regional development in Ukraine / М. Kuzheliev, А. Nechyporenko // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools.– 26 (2), 2018. – Р. 31–36. 238. Musgrave R. A. Economics of Fiscal Federalism / R. A. Musgrave // Public Finance in a Democratic Society : Coll. Papers of R. A. Musgrave. – Vol. 2. – Brighton, UK : Wheatsheaf Books Ltd, 1986. – P. 33–41. 239. Oates W. Fiscal Federalism / W. Oates. – New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1972. 240. Oates W. The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance / W. Oates. – Northampton, MA : Edward Elgar, 1998. 241. Prud’homme R. The Dangers of Decentralization / R. Prud’homme // The World Bank Research Observer. – 1995. – № 10 (2). – P. 201–220. 242. Rodden J., Rose-Ackerman S. Does federalism preserve markets? // Virginia Law Review. – 1997. – Vol. 83. – P. 1521–1572. 243. Rubin M. M. Integrating Gender into Government Budgets: A New Perspective / Marilyn M. Rubin, John R. Bartle // Public Administration Review. – 2005. – Vol. 65, Issue 3. – Р. 259–272. 244. Shah A. Local budgeting / А. Shah. – Washington World Bank, 2007. – 381 p. 245. The Network Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.findmehere.com/search/dictionary/i_index.htm 246. Thiessen U. Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Сountries / U. Thiessen // Fiscal Studies. – 2003. – № 24. – P. 237–274. 247. Tiebout С. A Pure Theory of Local Expenditures / С. Tiebout // The Journal of Political Economy. –1956 –Vol. 64, № 5 – Р. 416–424. 248. Tiebout С. An Economic Theory of Fiscal Decentralization / С. Tiebout // Public Finances:Needs, Sources and Utilization. – Princeton,New Jersey.–1961.– Р. 76–96. 249. Wallance G. J. Could municipal bonds be the next financial Titanic? / G. J. Wallance [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/09/20/could-municipal-bonds-be-the-next-financial-titanic/ 250. Weingast В. R. The economic role of political institutions: market-preserving federalism and economic development // Journal of law, economics and organization. –1995. – Vol. 11. – P. 1–31.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3201
ISBN: 978-617-673-839-8
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3423_IR.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.