Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3211
Title: Процесуальний контроль як основа доказової діяльності під час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів
Other Titles: Procedural control as the basis for evidentiary activity during the pre-trial investigation of criminal proceedings concerning crimes in the field of illicit circulation of excisable goods
Authors: Мулявка Д.Г.
Muliavka D.G.
Лисеюк А.М.
Lyseiuk A.M.
Keywords: досудове розслідування
кримінальний процес
доказування
процесуальний контроль
слідчий суддя
прокурор
рre-trial investigation
criminal procedure
proof
procedural control
investigative judge
prosecutor
Issue Date: 2018
Publisher: Науковий вісник публічного та приватного права.
Citation: Мулявка Д. Г. Процесуальний контроль як основа доказової діяльності під час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів / Д. Г. Мулявка, А. М. Лисеюк // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – С. 291–296.
Abstract: Стаття присвячена визначенню рівнів на яких здійснюється процесуальний контроль на досудовому етапі кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, крім того, розкривається його зміст та характерні особливості. При цьому, приділено окрему увагу ролі такого контролю для процесу доказування у справах зазначеної категорії.
The article is devoted to defining levels on which the procedural control of the pre-trial proceedings for criminal offenses in the illegal trafficking of excisable goods, moreover, reveals its content and characteristics. However, paid particular attention to the role of the monitoring process of proof in cases of this category.
Description: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88; 2. Про прокуратуру: Закон України 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст. 12; 3. Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua; 4. Бойко А. И. Судебный контроль по уголовным делам – особый вид юридической деятельности / А. И. Бойко // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2010. – № 1. – С. 77-90; 5. Гловюк І. В. Судовий контроль як категорія теорії судової діяльності у кримінальному процесі / І. В. Гловюк //Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 45. – С. 367-371; 6. Волошина В. К. Судовий контроль як специфічний принцип досудового провадження / В. К. Волошина //Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 47. – С. 220-224; 7. Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дмитро Євгенович Крикливець. – Львів. – 2016. – 321 с.; 8. Сиза Н. П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету «Острозька академія». – 2012. – №2(6). – С. 1-21; 9. Туманянц А. Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні / А. Р. Туманянц // Форум права. – 2011. – № 2. –С. 896-901.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3211
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3433_IR.pdf301.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.