Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3224
Title: Розвиток інформаційної та математичної компетентностей у процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання
Other Titles: Development of informational and mathematical competence in the interdisciplinary information modeling
Authors: Постіл С.Д., Ярова О.А.
Postil S.D., Yarova O.A.
Keywords: математична компетентність,
інформаційна компетентність,
інжиніринг,
математичне моделювання,
інформаційне моделювання,
наскрізний індивідуальний проект,
студент.
mathematical competence,
information competence,
engineering,
mathematical modeling,
information modeling,
cross-cutting individual project,
student.
Issue Date: 2018
Publisher: Scinecis of Europe.
Citation: Постіл С. Д. Розвиток інформаційної та математичної компетентностей у процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання / С. Д. Постіл, О. А. Ярова // Scinecis of Europe. – 2018. –Vol. 4, No 34. – Р. 27–31.
Abstract: Проаналізовано тенденції сучасної освіти у сфері інформаційних технологій, яка базується на взаємопов'язаних між собою інформаційній та математичній компетентностях. Математична компетентність фахівця може проявлятись у таких аспектах: процедурний як уміння вирішувати типові математичні задачі; логічний як володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень; технологічний як володіння сучасними математичними пакетами; дослідницькому як володіння математичними методами дослідження практичних та прикладних задач; методологічний як уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв’язання практичних та прикладних задач. Інформаційну компетентність фахівця можна представити такими компонентами як: інформаційно-пошукова; інформаційно- аналітична; інформаційно-комунікаційна; інформаційно-оцінна (рефлексивна); інформаційно-екологічна; інформаційно-операційна; інформаційна безпека самовдосконалення й саморозвитку; інформаційно-етична та інформаційно-правова. Універсальним підходом до вирішення завдань щодо інноваційних перетворень та розвитку виробництва продуктів (матеріальних, програмних тощо) є створення проектів і управління ними, тобто інжиніринг. Готовність студентів як майбутніх ІТ-фахівців до практичної діяльності проявляється у їх здатності до реалізації усіх етапів життєвого циклу ІТ-проекту. Це може бути сформовано у процесі створення наскрізного індивідуального проекту, через організацію інтегративного викладання на різних курсах і при вивченні різних дисциплін. Внесення елементів наскрізності в організацію навчального процесу при вивченні комп’ютерних дисциплін з врахуванням математичної підготовки забезпечують формування у студентів соціально-особистісних, загальнонаукових, інструментальних та професійних компетентностей; готовності до трудової діяльності, в тому числі здатності в процесі викладацької роботи формувати в учнів математичну та інформаційну компетентності The tendencies of modern education in the field of information technologies are analyzed, which is based on interrelated information and mathematical competencies. The mathematical competence of a specialist can be manifested in the following aspects: procedural as the ability to solve typical mathematical problems; logical as possession of a deductive method of proof and refutation of allegations; technological as the possession of modern mathematical packages; research as the possession of mathematical methods of research of practical and applied problems; methodological as the ability to evaluate the feasibility of using mathematical methods for solving practical and applied problems. Information competence of a specialist can be represented by such components as: information retrieval; informational and analytical; information and communication; information-evaluative (reflexive); informational and ecological; informational and operational; informational security of self-improvement and self-development; informational and ethical and informational and legal. The universal approach to solving problems related to innovative transformations and the development of production of products (material, software, etc.) is to create projects and manage them, that is, engineering. Readiness of students as future IT specialists for practical activity is manifested in their ability to implement all stages of the life cycle of the IT project. It can be formed in the process of creating a cross-cutting individual project, through the organization of integrative teaching at various courses and in the study of various disciplines. The introduction of the elements of cross-cutting into the organization of the educational process in the study of computer disciplines, taking into account mathematical preparation, ensure the formation of students of social-personal, general-scientific, instrumental and professional competencies; readiness for work activity, including ability in the process of teaching to form students mathematical and informational competence.
Description: 1. Павлюк Р. О. Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики [Електронний ресурс] / Р. О. Павлюк // Освітологічний дискурс. - 2017. - № 1-2. - С. 155-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2017_1-2_15. 2. Кисла І. Г. Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу / І. Г. Кисла // Інформаційні технології в освіті. – 2008. – № 2. – С. 110-113. 3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021роки. [Електронний ресурс] Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf 4. Бахтина Г. П. Высшая математика в техническом университете: междисциплинарный контекст и профессионально ориентированные образовательные технологии [Електронний ресурс] / Г. П. Бахтина / III Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - 2017. НТУУ "КПІ ім.І.Сікорського". Випуск 11 (11).-С. 3 - 8. Режим доступу: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/1135/1114 5. Павленко А. Ф. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія [Електронний ресурс] / А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О. Ільницькийта ін., за заг. ред. А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк // - К.:, -КНЕУ, 2014. - 350 с., - Режим доступу: ihe.kneu.edu.ua › Публікації Інституту вищої освіти. 6. Международный семинар по вопросам инно-ваций и реформированию инженерного образования «Всемирная инициатива CDIO»: Материалы для участников семинара (Пер. С.В. Шикалова) / Под ред. Н.М. Золотаревой и А.Ю. Умарова. – М. : Изд. Дом МИСиС, 2011. – 60 с. 7. Постіл С. Д. Інтеграція дисциплін у процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання / С. Д. Постіл // Наук. вісник НУДПС України. - 2013. - №3 (61). – С. 68-76. 8. Постіл С. Д. Інтерактивні технології навчання в умовах інформаційних ресурсів Інтернету / С. Д. Постіл, Н. С. Козак // Наукові записки Рівненського ДГУ. - Збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти», – 2015. – Випуск 12 (55). – Рівне: РДГУ. -596 с. – Ч. 1. С. 324-335. 9. Постіл С. Д. Проектна педагогічна технологія на основі міждисциплінарного інформаційногомоделювання [Електронний ресурс] / С. Д. Постіл // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 4 (14). – С. 261-266 (0.5). - Режим доступу: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua. 10. Stepan D. Postil. Current trends in mechanical engineering: monography Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice. [Electronic resource] / Andrii Goroshko, Vilen Royzman, Maryna Zembytska other // - JVE Book Series on Vibroengi-neering. - Printed in Lithuania by UAB "BMK Leidykla". - August 2018. – Vol. 2. - 310 s., - ISBN 978-609-96036-0-5. Access mode: https://1drv.ms/b/s!Am41DJRc50G-maESLLEMCqUA6ZI2mQ 11. Постіл С.Д. CASE-технології. Міждисциплінарне інформаційне моделювання: навчальний посібник / С. Д. Постіл. – Ірпінь: Університет ДФС України. - 2018. - 304 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3224
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3446_IR.pdf288.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.