Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3251
Title: Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті
Other Titles: Cultural component of vocational education at a modern university
Authors: Зайцева І.В.
Zaitseva I.V.
Keywords: Культурологічна компетентність,
культура відповідність,
компетентнісний підхід.
Culturological competence,
cultural conformity,
competency approach.
Issue Date: 2015
Publisher: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.
Citation: Зайцева І. В. Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті / І. В.Зайцева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2015. – Вип. 38. – С. 392–395.
Abstract: У статті розглянуто роль культурологічної компетентності у професійному становленні високо кваліфікованого фахівця. Проаналізовано найефективніші методи формування культурологічної компетентності у студентів вищих навчальних закладів. The article considers the role of cultural competence in the professional development of a highly qualified specialist. The most effective methods of formation of cultural competence in students of higher educational institutions are analyzed.
Description: 1. Болгаріна В. Культурологічний підхід як імператив управління школою / В.Болгаріна // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6, № 3. – С. 29–34. 2. Буяльська Т. Б. Курс «Практична культурологія» // Гуманітарна складова технічної освіти у ВНТУ. Методичний довідник для студентів 1–5 курсів / Під. ред. Т. Б. Буяльської та О. В. Зінько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – С. 29–37. 3. Власенко Ф. П. Культура в умовах інформатизації сучасного суспільства / Ф.П. Власенко // Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри. Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції; Київ, 26–27 березня 2009 р. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 501 с. 4. Гессен С.И. Судьба коммунистического идеала образования / С.И.Гессен // Новый Град. – 1933. – № 6. – С. 42–59. 5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. – М.: Смысл, 1999. – 425 с. 6. Морська Н. Л. Українська освіта у світлі вимог Болонської системи / Н.Л.Морська // Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри. [Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції. Київ, 26–27 березня 2009 р.] – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – C.51. 7. Настенко Л.Г. Домінанта культурологічних умінь у системі підготовки спеціаліста у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Л.Г.Настенко. – Режим доступу: http://sophia.nau.edu.ua/ science/visnik/visn_1/ nastenko.htm. 8. Саракун Л. П. Сучасна соціокультурна ситуація: суперечності і тенденції розвитку / Л.П. Саракун // Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри. Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції. Київ, 26-27 березня 2009 р. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – C. 101. 9. Сковорода Г. Твори: У 2 т. / Г.Сковорода. – К.: АТ «Обереги», 1994. – Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 480 с. – С. 104–137. 10. Яременко Н.В. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи / Н.В. Яременко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Вип. 18 / Редкол. І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С. 166–177.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3251
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3473_IR.pdf473.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.